PL EN


2020 | vol. 64, nr 7 | 60-73
Article title

The competitive potential of the advanced technology sector

Authors
Content
Title variants
PL
Potencjał konkurencyjny sektora zaawansowanej technologii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The increasing use of advanced technologies by enterprises increases the importance of the advanced technology sector in national economies. For this reason, the purpose of the research presented in the study was to determine the competitive potential of the advanced technology sector on the intra-EU market in recent years. The evaluation was conducted using the labour productivity index, labour costs and the share of the number of high technology sector enterprises in the total number of enterprises in the EU sector. Based on partial indicators, a synthetic indicator was built which allowed for the precise determination of the potential of each of the countries studied. Enterprises in countries with a strong and stable economy have higher potential, are more developed and more easily tackle the new challenges that occur in the economy. Enterprises with low competitive potential are located primarily in smaller countries with smaller support possibilities. The decisive factor was, above all, the high productivity of work.
PL
Coraz to większe wykorzystanie zaawansowanych technologii przez przedsiębiorstwa powoduje wzrost znaczenia sektora zaawansowanej technologii w gospodarkach narodowych. Z tego względu celem badań przedstawionych w opracowaniu było określenie potencjału konkurencyjnego sektora zaawansowanej technologii na rynku wewnątrzunijnym w ostatnich latach. W ocenie posłużono się wskaźnikiem produktywności pracy, kosztami pracy oraz udziałem liczby przedsiębiorstw sektora zaawansowanej technologii w ogólnej liczbie przedsiębiorstw sektora w UE. W oparciu o wskaźniki cząstkowe zbudowano wskaźnik syntetyczny, który pozwolił na precyzyjne ustalenie możliwości każdego z badanych państw. Przedsiębiorstwa w krajach o silnej i stabilnej gospodarce posiadają wyższy potencjał, są bardziej rozwinięte i łatwiej odnajdują się w nowych wyzwaniach jakie pojawiają się w gospodarce. Przedsiębiorstwa o niskim potencjale konkurencyjnym są zlokalizowane przede wszystkim w mniejszych państwach, o mniejszych możliwościach wsparcia. Czynnikiem decydującym była przede wszystkim wysoka produktywność pracy.
References
 • Brenner, T., Capasso, M., Duschl, M., Frenken, K., and Treibich, T. (2018). Causal relations between knowledge-intensive business services and regional employment growth. Regional Studies, 52(2), 172-183.
 • Cichowski, L. (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa a innowacje. In T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Desmarchelier, B., Djellal, F., and Gallouj, F. (2013). Knowledge intensive business services and long term growth. Structural Change and Economic Dynamics, (25), 188-205.
 • Dzikowska, M. (2012). Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw – w kierunku koncepcji eklektycznej? Gospodarka Narodowa, (4).
 • Eurostat. (n.d.). Retrieved May 10, 2020 from https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 • Grzesiak, L. (2018). Budżetowanie kosztów pracy jako narzędzie controllingu personalnego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (97), 31-44.
 • Gurbała, M. (2007). Przemysł zaawansowanej technologii w Polsce. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, (3).
 • Juchniewicz, M., and Łada, M. (2020). Diversification of the competitive position of the advanced technology sector in EU. International Journal of Management and Economics, (1), 31-41.
 • Juchniewicz, M., and Łukiewska, K. (2014). Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Olsztyn: Wydawnictwo PTE.
 • Korpus, J., and Banach, Ł. (2017). Przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii w erze gospodarki cyfrowej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (3), 132-140.
 • Kozioł, K. (2006). Cele i bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wysokiej technologii. Przegląd Organizacji, (5).
 • Kozioł, W. (2007), Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (752), Kraków.
 • Limański, A., and Drabik, I. (2018). Powiązania sieciowe przedsiębiorstw na rynkach zaawansowanych technologii. Nierówność społeczna a wzrost gospodarczy, (53), 49-60.
 • Martin, M. (2004). Poziom technologii małych firm technologicznych a bariery ich wzrostu. Gospodarka Narodowa, (11-12).
 • Miles, I. D., Belousova, V., and Chichkanov, N. (2018). Knowledge intensive business services: ambiguities and continuities. Foresight, 20(1), 1-26.
 • Niedbalska, G. (1999). Pojęcie i klasyfikacja wyrobów wysokiej techniki. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, (10), 3-7.
 • Obłój, K., Obłój, T., Bruton, G., and Chung Ming, L. (2008). Strategie i praktyki zarządzania firm high-tech w Chinach i Polsce – analiza porównawcza. Przegląd Organizacji, (4).
 • Rachwał, T., Wiedermann, K., and Kilar, W. (2008). Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym. In D. Ilnicki, K. Janc (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych „Europa bez granic-nowe wyzwania”. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ratajczak-Mrozek, M. (2010). Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Ratajczak-Mrozek, M. (2011). Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech). Przegląd Organizacji, (2), 26-29.
 • Siuta-Tokarska, B. (2017). Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (50), 241-255.
 • Skórska, A. (2016). Sektor high-tech jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w perspektywie 2020 roku. Zarządzanie i Finanse, (3), 237-252.
 • Spoz, A. (2017). Koszty pracy – spojrzenie na problematykę z mikro- i makroperspektywy. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 1(1), 41-55.
 • Stachowiak, K. (2009). Ewolucja przemysłu zaawansowanej technologii i sektora teleinformatycznego (ICT) w Finlandii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, (13), 122-132.
 • Stankiewicz, B. (2008). Sektor wysokiej technologii w Polsce – nadzieje a rzeczywistość. In S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielewska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Suchecki, B., and Lewandowska-Gwarda, K. (2010). Klasyfikacja, wizualizacja i grupowanie danych przestrzennych. In B. Suchecki (red.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Tłoczyński, D. (2017). Potencjał konkurencyjności podmiotów sektora transportu lotniczego jako determinanta rozwoju dostępności czasowej i drogowej do portów lotniczych. Przegląd komunikacyjny, (72), 31-36.
 • Wysocki, F., and Lira, J. (2003). Statystyka opisowa. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
 • Zielińska-Głębocka, A.,(2003). Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej. Gdańsk: WUG – Uniwersytet Gdański.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fd2d657-4f58-4937-afa6-531aaca69796
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.