PL EN


2013 | 4(60) | 151-172
Article title

Monastic Profession According to the 12th-Century Pontifical Of Płock and its Sources in 10th-Century Romano-Germanic Pontifical

Title variants
PL
Profesja zakonna według Pontyfikału płockiego z XII wieku i jego źródła w Pontyfikale rzymsko-germańskim z X wieku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The rite of religious profession in the tradition of the Latin Church has changed through ages, developing rich liturgical forms that served to highlight the importance of the act of initiation of new members into the monastic community. One of the oldest testimonies of this rite in the Latin Church is the Rule of St. Benedict, which predicts that the vows be made in the oratorium. Since the Middle Ages, it has been assumed that the vows be accompanied by a Holy Mass celebrated by the abbot. Since the 10th century, the rite of monastic profession became more regular, thanks to the pontificals, which contained the relevant guidelines for the ceremony. The oldest pattern was the Romano-German Pontifical from St. Alban’s Abbey in Mainz. In a parallel way, one of the oldest liturgical book used as a pattern in the territories of the historical Polish state is the 12th-century Pontifical of Płock. Detailed research of this book, conducted by Rev. Antoni Podleś, revealed that it constitutes is a specific variety of the older Romano-German Pontifical. The rite of monastic profession presented in the 12th-century Pontifical of Płock can count among the oldest celebrations of the initiation into monastic life. Two rites are included in the book. The historical relation to the 10th-century Pontifical is specially exhibited by the latter of the rites—also present in the Romano-German version. The former celebration in the Pontifical of Pock is richer in gestures and symbols. The liturgical texts emphasise the fact that monastic profession is treated as second baptism. As for the outcomes of the vows, it was also stated that they effect absolution in the same way as baptism does. In the theological outlook, the profession was presented as a sacrifice of one’s life to God. The decision to enter monastic life was motivated by the person's desire for perfection. During the celebration, the abbot recited the texts through which he reminded the candidates of the features and virtues which each votary should display throughout his monastic life. The rite of monastic profession presented in the Pontifical of Płock allows insight into the rich Medieval liturgy and theology of monastic life, while the historical approach to the issue enables better comprehension of contemporary monastic tradition preserved in the Church throughout ages.
PL
Obrzęd profesji zakonnej w tradycji Kościoła zachodniego zmieniał się w ciągu wieków, przyjmując bogate formy liturgiczne, które miały na celu uwypuklić znaczenie wprowadzenia nowych członków do wspólnoty mniszej. Na Zachodzie jednym z najstarszych świadectw tego obrzędu jest Reguła św. Benedykta, która przewiduje złożenie profesji w oratorium. Od średniowiecza przewidywano, aby z racji składanej profesji opat celebrował Mszę Świętą. Od X w. do ujednolicenia praktyki składanej profesji przyczyniły się pontyfikały, w których zamieszczano odpowiedni obrzęd. Najstarszym wzorcem stał się Pontyfikał rzymsko-germański z klasztoru św. Albana w Moguncji. Podobnie na terenie Polski do jednych z najstarszych zachowanych w całości ksiąg liturgicznych należy Pontyfikał płocki z XII w. Szczegółowe badania tej księgi, przeprowadzone przez ks. Antoniego Podlesia, wykazały, że księga ta jest odmianą Pontyfikału rzymsko-germańskiego. Obrzęd profesji mniszej zamieszczony w Pontyfikale płockim z XII w. można zaliczyć do najstarszych celebracji związanych z rozpoczęciem życia zakonnego. Występują w nim dwa obrzędy profesji mniszej. Na proweniencję z X w. wskazuje zamieszczony w tym pontyfikale drugi obrzęd, który występuje również w Pontyfikale rzymsko-germańskim. Celebracja oznaczona jako pierwsza w Pontyfikale płockim jest bogatsza w gesty i symbolikę. W tekstach liturgicznych zaakcentowano, że profesja mnisza traktowana jest jako drugi chrzest. W skutkach profesji zaznaczano też, że gładzi ona grzechy podobnie jak chrzest. Profesja mnisza w teologicznym ujęciu przedstawiona została jako ofiara złożona ze swego życia. U podstaw motywacji podjęcia życia zakonnego znajdowało się pragnienie dążenia do doskonałości. W czasie celebracji profesji mniszej opat recytował teksty, w których przypominał kandydatom cechy i cnoty, jakimi powinien odznaczać się przyszły mnich w życiu zakonnym. Obrzęd profesji mniszej znajdujący się w Pontyfikale płockim pozwala poznać bogatą średniowieczną liturgię i teologię życia zakonnego, a historyczne ujęcie tego zagadnienia pozwala pełniej zrozumieć współczesną tradycję zakonną praktykowaną przez wieki w Kościele.
Contributors
 • Department of the History of the Liturgy at the Institute of Liturgy and Homiletics of CUL
References
 • Danielski, Wojciech. “Przedtrydenckie księgi liturgiczne pochodzenia czeskiego w bibliotekach polskich.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 23, z. 4 (1976): 85-93.
 • Franz, Adolph. Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. Bd I-II. Freiburg im Breisgau: Herder, 1909.
 • Happle, Bernhard. “Die Profeßordnung des 58. Kapitels der Benediktinerregel.” Benediktinische Monatschrift zur Plege religiösen und geistigen Lebens 31 (1955): 9-22, 101-116.
 • Janicki, Jan Józef. Służba Boża w pierwszych wiekach Kościoła. Wybrane zagadnienia. Kraków: UNUM, 2011.
 • Kanior, Marian. Historia monastycyzmu chrześcijańskiego. T. 2: Średniowiecze w Kościele zachodnim (od IX do XVI wieku). Kraków: UNUM, 2002.
 • King, Archdale A. Liturgies of the Religious Orders. London: Longmans, 1955.
 • Klöckener, Martin. “Das Pontificale.” Archiv für Liturgiewissenschaft 28 (1986): 396-415.
 • Lawrence, Clifford Hugh. Monastycyzm średniowieczny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005.
 • Rajman, Jerzy. “Eremici i pustelnicy w Polsce średniowiecznej. Wybrane zagadnienia.” Folia Historica Cracoviensia 11 (2005): 29-36.
 • Rollin, Bertrand. Jak żyć dzisiaj Regułą św. Benedykta. Komentarz do Reguły. Kraków-Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2005.
 • Rothenhäusler, Matthäus. “Die Anfänge der klösterlichen Profess.” Benediktinische Monatschrift zur Plege religiösen und geistigen Lebens 4 (1922): 21-28.
 • Schwaiger, Georg, and Manfred Heim. Zakony i klasztory. Historia monastycyzmu chrześcijańskiego. Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fd82b81-9783-42d0-b7d6-ecf791d25475
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.