PL EN


2018 | 14. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym | 188-204
Article title

Development of Shopping Malls in Poland with Special Regard to Community Malls

Content
Title variants
PL
Rozwój centrów handlowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem galerii społecznościowych
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Centra handlowe stanowią obecnie istotny element przestrzeni miejskiej i jednocześnie poważną konkurencję dla pozostałych form handlu detalicznego. Cechują je: szeroka i zróżnicowana oferta produktowo-usługowa, akcje promocyjne i degustacyjne, występowanie wielu różnych placówek w obrębie jednego kompleksu handlowego, a także duże własne parkingi i stacje benzynowe. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się głównie na analizie rozwoju centrów handlowych działających w Polsce. Za centrum handlowe uznano „nieruchomość handlową, która została zaplanowana, zbudowana oraz jest zarządzana jako jeden podmiot handlowy, składający się ze sklepów oraz części wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu 5 tys. m2 (GLA) i składa się z minimum 10 sklepów” (Mikołajczyk, 2009: 138–139). Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka rozwoju centrów handlowych w Polsce z uwzględnieniem najczęściej stosowanych kryteriów typologii, zróżnicowania tempa rozwoju centrów w poszczególnych województwach i aglomeracjach, a także analiza przemian zachodzących w sferze funkcjonalnej centrów handlowych. Ponadto w artykule zwrócono uwagę na rozwój nowego produktu na rynku nieruchomości, jakim są galerie społecznościowe. Podjęto również próbę rozpoznania przyczyn rozwoju tego typu galerii. Określono cechy, którymi powinna się taka galeria charakteryzować jako miejsce relaksu i miłego spędzania czasu z rodziną i znajomymi. Wnioskowanie oparte zostało na analizie literatury przedmiotu, wynikach badań własnych oraz badań przeprowadzonych przez firmę Neurohm.
EN
Currently, shopping centres form an important element of urban space and at the same time they are a serious competition for other types of retail. It is characterised by a wide offer of products and services, promotional events and tastings, many different outlets located within the shopping complex, as well as their own large parking lots and petrol stations. This paper focuses mainly on the analysis of shopping centres operating in Poland. A shopping centre is defined as “a commercial real estate, which was planned, built and managed as a single entity, consists of shops and common parts, with a minimum leasable area of 5 thousand m2 (GLA), consisting of at least 10 stores” (Mikołajczyk 2009: 138–139). The aim of the paper was to characterise the development of shopping centres in Poland, taking into account the most frequently used criteria of typology, differentiation of the pace of shopping centres development in particular voivodeships and agglomerations, as well as the analysis of transformations taking place in functional spheres of shopping centres. Above all the development of a new product on the real estate market – the community mall was taken into consideration. Also an attempt to identify the reasons for the development of this type of malls was made. The features that should characterise the community mall as a place of relaxation and having fun with family and friends were specified. The inference was based on an analysis of the literature on the subject, own research results and research conducted by Neurohm.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Poland
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Bogdanov, D. (2002). Problemy lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W: J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 383–388.
 • Buras, T., Tutaj, J., Wojtczak, W., Ohme, R., Paczuski, M., Mikołajczyk-Pyrć, M. (2017). Sevills Shaping Retail. Galerie społecznościowe – rynek nieruchomości handlowych w Polsce 2017. Pozyskano z: http://pdf.euro.savills.co.uk/poland/retail/raport-savills-galerie-spolecznosciowe-2017.pdf
 • Celińska-Janowicz, D. (2011). Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja. W: I. Jażdżewska (red.), Konwersatorium wiedzy o mieście. Tom XXIV: Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 149–156.
 • Chaberko, T., Ciechowski, M., Kretowicz, P. (2013). Funkcjonowanie wielkiego centrum handlowego w ujęciu przestrzennym i czasowym (na przykładzie Bonarka City Center w Krakowie). Ekonomia, Uniwersytet Warszawski, 32, 121–123.
 • Chudzik, D. (2006). Wizerunek klienta supermarketów. Handel Wewnętrzny, 4–5, 63–66.
 • Ciechomski, W. (2010). Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Cushman & Wakefield. (2016). Rynek handlowy w Polsce. Podsumowanie 2016 roku. Pozyskano z: http:// www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/research-and-insight/2017/marketbeat-retail-h2-2016
 • Chomuntowska, D. (2017, 22 stycznia). Obiekty nowej generacji. Pozyskano z: http://www.poradnikbiznesu.info/edukator-przedsiebiorcy/nieruchomosci-komercyjne/rynek-handlowy-obiekty-nowej-generacji
 • Dudek-Mańkowska, S., Fuhrmann, M., (2009). Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne. W: A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać. Łódź: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 269–282.
 • Dzieciuchowicz, J. (2012). Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Generacja centrum handlowego (2017, 22 stycznia). Pozyskano z: http://galeria777.pl/generacja-centrum-handlowego
 • Główny Urząd Statystyczny. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • Hefner, K., Twardzik, M. (2013). Społeczne oddziaływanie nowoczesnych centrów handlowo-usługowych na małe miasta w zewnętrznej strefie aglomeracji śląskiej. Studia Ekonomiczne, 144, 95– 109.
 • http://www.mallofamerica.com/about/moa/facts
 • http://www.malloftheemirates.com/moe/En/MainMenu/ENTERTAINMENT/SkiDubai/tabid/98/ Default.aspx
 • http://www.wem.ca/#/about-wem/overview
 • Jałowiecki, B. (2005). Społeczny język architektury od gotyckiej katedry do hipermarketu. W: W.B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański, (red.). Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa. Warszawa: Scholar, 21–36.
 • Jarczewski, W., Huculak, M. (2010). Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na rynek pracy w woj. śląskim. Problemy Rozwoju Miast, 4, 34–42.
 • Kaczmarek, T. (2010). Struktura przestrzenna handlu detalicznego: od skali globalnej do lokalnej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Kłosiewicz-Górecka, U. (2005). Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe jako kluczowy czynnik rozwoju handlu detalicznego w Polsce. Handel Wewnętrzny, 6, 7–15.
 • Kłosowski, F. (2002). Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej. W: J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 373–381.
 • Knecht-Tarczewska, M. (2011). Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo-usługowy. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 175, 293–303.
 • Kochaniec, A. (2017, 22 stycznia). Rola centrów handlowych w kreowaniu wizerunku miast. Pozyskano z: http://www.wsp.pl/file/739_481591509.pdf
 • Lambert, J. (2006). One Step Closer to a Pan-European Shopping Center Standard. Research Review, 13(2), 35–40.
 • Mikołajczyk, J. (2009). Rozwój centrów handlowych w Polsce. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, 529, 138–139.
 • Mikołajczyk, J. (2012). Kreowanie wartości centrum handlowego – perspektywa interesariuszy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Rajska-Wolińska, M. (2017). Colliers International Polska Market Insights. Roczny raport 2017, 13–15. Pozyskano z: http://www.colliers.com/-/media/files/emea/poland/reports/2017/colliers_raport_ roczny_2017_v3.pdf?la=pl-pl
 • Rochmińska, A. (2011). Zakupy a czas wolny łodzian. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 11, 207–217.
 • Rochmińska, A. (2013). Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Rochmińska, A. (2015). Centra handlowe – kreatorzy nowych przestrzeni miejskich. W: A. Wolaniuk (red.), Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast: XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 229–246.
 • Rochmińska, A. (2016). Shopping centres as the subject of Polish geographical research. Geographia Polonica, 89, 4, 521–535.
 • Sadal, M. (2016). Rynek handlowy w Polsce. Podsumowanie roku 2016. Cushman & Wakefield.
 • Sikos, T., Hoffmann, M. (2005). Typology of shopping centres in Budapest. Case Studies 1. Komárno: J. Selye University, 22.
 • Sobala-Gwosdz, A., Gwosdz, K. (2011). Polska Wschodnia w strategiach lokalizacji sieci hipermarketów. W: M. Woźniak (red.), Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, 20, 276–290.
 • Szczyrba, Z. (2005). Nakupni centra v Ceske Republice — nova forma zabavy a nakupni turistiky. Studia i Monografie, Politechnika Opolska, 175, 166.
 • Twardzik, M. (2014). Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast województwa śląskiego. Studia Miejskie, 16.
 • Więcław, J. (2003). Hipermarkety jako nowy element w strukturze przestrzennej miast Polski na przykładzie Krakowa. W: Z. Gorka, J. Więcław (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów. Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 137–146.
 • Woźniak, G. (2002). Plusy i minusy istnienia sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce. W: S. Wrzosek, G. Parzelski, (red.), Za i przeciw super- i hipermarketom. Materiały sympozjum naukowego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Radom, 122–129.
 • Żalikowski, J. (red.). (2002). Wpływ hipermarketów zachodnich koncernów handlowych na gospodarkę, rynek pracy i dochody władz samorządowych na przykładzie miasta Białystok i województwa podlaskiego: raport. Białystok: Pro Veritate.
 • Żerebecka, K. (2005). The space of the shopping centre in Poland. Bulletin of Geography, Socio-economic series, 4, 201–206.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fdaad1a-73c6-47ef-ab72-349b7cf5e65c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.