PL EN


2013 | 15 | 123-142
Article title

Tajni współpracownicy Milicji Obywatelskiej na Ziemi Lubuskiej (1945-1990).

Authors
Title variants
EN
THE UNOFFICIAL COLLABORATORS OF THE CITIZENS’ MILITIA IN LUBUSZ LAND (1945-1990).
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istnieje powszechne przekonanie łączące działalność tajnych współpracowników (TW) wyłącznie z aparatem bezpieczeństwa (UB/SB). Tymczasem podobne metody w pracy operacyjnej, występujące jednak na zdecydowanie mniejszą skalę, były również wykorzystywane przez pozostałe formacje aparatu represji, w tym przez Milicję Obywatelską. Praca tajnych współpracowników MO na Ziemi Lubuskiej stanowiła kolejny obszar działalności milicji, w którym chęci i realne możliwości nie dorównywały oczekiwaniom. Wpływ na taki rozwój wypadków miało kilka czynników. Do najistotniejszych zaliczyć trzeba: 1) kopiowanie rozwiązań zastosowanych uprzednio w aparacie bezpieczeństwa, w wielu szczegółach nieprzydatnych w pracy MO, 2) specyficzne środowiska, z których rekrutowali się TW oraz prezentowane przez nich przymioty osobiste, 3) brak fachowej wiedzy funkcjonariuszy MO i powszechne lekceważenie obowiązków służbowych w tym zakresie, 4) brak ściślejszego nadzoru i niechęć do zmian na lepsze kadry kierowniczej jednostek MO. Wymienione wyżej czynniki wpływały na ogół na niezadawalające oceny pracy z milicyjną agenturą. Nawet jeśli udawało się rozbudować sieć informacyjną do całkiem sporych rozmiarów, to jej współpraca (a właściwie jej brak) z organami MO uniemożliwiała podejmowanie skutecznych działań eliminujących zagrożenie przestępczością pospolitą.
EN
There is a general conviction that the activity of the unofficial collaborators (Tajni Współpracownicy, TW) was connected only with the communist security apparatus (UB/SB). However, similar methods of work were also used, though not on such a large scale, by the other formations of the repression apparatus, including the Citizens’ Militia (Milicja Obywatelska, MO). The work of the unofficial collaborators of MO in the Lubusz Land was another area of the militia’s activity where the aspirations and real capabilities did not rise up the expectations. This was influenced by a few different factors. The most important of those were: 1) copying the solutions introduced first by the security apparatus which, in many cases, were useless in the work of MO, 2) the specific environment from which the unofficial collaborators were recruited and their distinctive personal features, 3) lack of the MO officers’ professional knowledge and the general disregard for the service duty within that scope, which was common at the time, 4) lack of a stricter supervision and the reluctance to improve of the executive staff of MO units. The mentioned factors usually contributed to unsatisfactory opinions regarding the collaboration with the militia agents. Even if the information network became quite vast, its collaboration with the MO (or lack thereof, to be more precise) made undertaking effective actions that could prevent the threat of the common crimes impossible.
Keywords
Year
Volume
15
Pages
123-142
Physical description
artykuł
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fdd21ae-c24c-42fe-befe-1846f9fbce73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.