PL EN


2015 | 1(1) | 101-112
Article title

Katalog zbrodni w świetle statutu stałego międzynarodowego trybunału karnego

Authors
Content
Title variants
EN
The war crimes catalog under the statute of the permanent international criminal court
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ciągu ostatnich 50 lat na świecie wybuchło ponad 250 konfliktów i zginęło ponad 86 milionów osób cywilnych, głównie kobiet i dzieci. Ponad 170 milionów ludzi pozbawionych zostało godności, praw i dobytku. O większości ofiar zapomniano, a tylko w minimalnym stopniu zbrodniarze wojenni zostali osądzeni. Istnienie w prawie międzynarodowym wielu postanowień zakazujących zbrodni wojennych, ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, ochrony dóbr kultury, a ostatnio agresji nie stanowi skutecznego środka do respektowania prawa. Do dziś brakuje sprawnego systemu egzekwowania tych praw oraz pociągania do odpowiedzialności karnej indywidualnych sprawców.
EN
In the last 50 years more than 250 conflicts broke worldwide out and killed more than 86 million civilians, mostly women and children. Over 170 million people have been deprived of their dignity, rights and possessions. The majority of the victims were forgotten, and only a few war criminals were tried. The regulations existing in international law, which are prohibiting war crimes, genocide, crimes against humanity, protection of cultural heritage and, most recently aggression are not effective and not respected. To this day an effective system of enforcing those rights and bringing the individuals responsible for it to justice does not exist.
References
 • Flemming Marian, Wojciechowski Janina. 1999. Zbrodnie wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu, obronności. Rozdział XVI, XVII, XVIII Kodeksu Karnego: komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • http://daccessdds.un.org/ doc
 • http://www.amnesty.org.pl/corobimy/icc.
 • http://www.un.org/ documents/ga/res/29/ares29.htm.
 • Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. 9 grudnia 1948. Nowy Jork. Dz.U. z 1952 r., nr 9, poz. 9 i nr 31, poz. 213.
 • Masło K. 2005. Zbrodnia agresji w Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, W Studia z prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Toruń.
 • Płachta Michał (1998). „Statut Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego: podstawowe zasady kompetencyjne, organizacyjne i procesowe”. Państwo i Prawo 1998/12 : 17-36.
 • Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej. Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego 8 sierpnia 1945. Londyn. Dz. U. z 1947 r. nr 63, poz. 367.
 • Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie 17 lipca 1998. Dz.U. 2003 nr 78 poz. 708.
 • Socha Elżbieta. 2004. Zbieżność a komplementarność jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych i sądów krajowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wieruszewski Roman (1993). „Międzynarodowy Trybunał Karny dla osądzenia sprawców naruszeń prawa humanitarnego w b. Jugosławii”. Państwo i Prawo 1993/8 : 60-64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fdf18d9-4a32-4678-b3f5-885b6e39e9c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.