PL EN


2012 | 1 | 13-22
Article title

PRACA DYPLOMOWA W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM NA POZIOMIE WYŻSZYM

Authors
Content
Title variants
EN
A BACHELOR'S DISSERTATION IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL PREPARATION ON HIGHER LEVEL
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ważnym etapem kształcenia akademickiego jest przygotowanie pracy dyplomowej. Spełnia ona kluczową rolę w zakresie integracji rezultatów nauczania uzyskanych w ramach różnych przedmiotów. Pozwala też na praktyczne wykorzystanie wiedzy w konkretnych sytuacjach poszukiwań empirycznych, a także wzbogaca studentów o nowe kompetencje niemożliwe do uzyskania w inny sposób. Przygotowywanie pracy dyplomowej może inspirować do samodzielności i do oryginalności przyjmowanych rozwiązań. Może też pozostawia trwały ślad w postaci ukształtowanej postawy samodzielności i twórczości. Pełna realizacja wszystkich funkcji prac dyplomowych wymaga dużego doświadczenia i zaangażowania promotora. Jest on mistrzem, który stanowić powinien wzór osobowy odciskający swój trwały ślad w sylwetce zawodowej swoich studentów.
EN
Preparation of a Bachelor's dissertation is an important stage of university education. It plays a key role in the integration of all learning results achieved within various subjects. It allows to use the knowledge in particular situations of empirical research and also gives students new competences which are impossible to achieve in another way. Preparation of a Bachelor's dissertation may inspire the students to their self-reliance and originality of proposed solutions. lt may also leave a long-lasting mark in a form of students' independent and creative behavior. Full realization of all the functions of Bachelor's dissertations demands great experience and commitment of their supervisors. They are masters who establish a kind of a personal example leaving a distinctive impression on professional profile of the students.
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Brzezińska A., Interakcyjny model edukacji w szkole wyższej, [w:] Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, red. A. Brzezińska, J. Brzeziński, Poznań 2000.
  • Brzezińska A., Miejsce ewaluacji w procesie kształcenia, [w:] Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. A. Brzezińska,. J. Brzeziński, A .Eliasz, Warszawa 2004.
  • Denek K., Prace magisterskie, ,"Dydaktyka Szkoły Wyższej", 1987, nr 2.
  • Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku. Poznań 2011.
  • Firlej K., Chcemy szkoły pozwalającej rozwinąć skrzydła, Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie, red. J. Szomburg, Gdańsk 2011.
  • Klasińska B., Profil organizacyjny i metodyczny warsztatu prac naukowych studentów pedagogiki, [w:] Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategia rozwoju, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2011.
  • Kotarbiński T., Hasło dobrej roboty. Warszawa 1975.
  • Nawrot D., Rola treningów twórczości w kształceniu nauczycieli. "lnnowacje w Edukacji Akademickiej", 2002, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fe170ee-a867-40b3-97ae-a5e057cadf27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.