PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 481-494
Article title

Polsko-emigracyjne i polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach rzymskich i włoskich

Content
Title variants
EN
The Polish diaspora’s written heritage in the Rome and Italian collections
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przez wieki Polskę z Włochami, a zwłaszcza z Rzymem, łączyły bardzo ożywione kontakty. Tutaj już w XVI w. powstawały takie ośrodki jak kościół polski, a przy nim – najstarsza biblioteka polska poza granicami kraju, czy hospicjum dla pielgrzymów. Na ten czas datuje się także pierwsze próby stworzenia domu, w którym mogłaby zatrzymywać się młodzież przybywająca na studia. Archiwa włoskie, szczególnie watykańskie, należą do najbogatszych w polonika. Korzystali z nich od dawna badacze z Polski. Celem niniejszej próby przybliżenia polskiego dziedzictwa piśmienniczego jest przede wszystkim prezentacja wysiłków ośrodków polonijnych w zakresie gromadzenia i udostępniania polskich zbiorów bibliotecznych oraz dokumentacji archiwalnej. Omówiono dość bogatą, chociaż mało znaną działalność wydawniczą, bibliograficzną, organizowanie różnych akcji i imprez oraz współpracę z instytucjami włoskimi, a także z licznymi w Rzymie ośrodkami obcych państw.
EN
Throughout the centuries Poland and Italy (specifically Rome) were strongly tied. Here, in Italy in the 16th Century were established such institutions as Polish church with affiliated the oldest Polish library abroad. Here there were established hospitals for pilgrims and provided first attempts of setting centres for the youth arriving to Italy for their studies. Italian archives (specifically in Vatican) belong to the ones which are the richest among Polish diaspora collections. It has been long time since Polish researchers have been using them. The paper is an attempt to present Polish written heritage and aims mainly on presenting above all activity of the Polish diaspora institutions in the scope of collecting and distributing Polish library collections and archival documentation. There is discussed relatively rich, however hardly known publishing, bibliographic activity, organization of different actions and events and cooperation with Italian institutions as well as with numerous centres run by the other countries in Rome.
Contributors
 • Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym
References
 • Bibliografia źródeł watykańskich cytowanych w polskich periodykach 1946-1990, Rzym; Warszawa 2000, Studia Ecclesiastica n.20.
 • Biblioteche a Roma. Itinerario nei luoghi di lettura e ricerca, Comune di Roma 1995.
 • Biblioteki polskie poza Krajem w latach 1938-1948. Informator, pod red. nauk. B. Bieńkowskiej, oprac. U. Paszkiewicz, J. Szymański, Poznań 2005.
 • H. Fokciński, Le pubblicazioni della Sezione cultura e stampa del Secondo Corpo d’armata polacco, „poloniaeuropae” 2011, n. 2, [online] <http://www.poloniaeuropae.it/pdf/fokcinski_opere-II-Corpo.pdf> [dostęp 19.06.2017].
 • Fokciński H., Powstanie i działalność Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, „Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych” 1976, nr 1, s.7-13.
 • Fokciński H., Wspomnij i pomyśl. Mecenat naukowy ks. Eugeniusza Reczka SJ, organizatora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, [w:] Materiały XXXVII Sesji Stałej Konferencji, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 3-6 września 2015 Rapperswil, Rzym; Warszawa 2016, s. 36-52.
 • Kałuski M., Włochy – druga ojczyzna Polaków: powiązania Polski i Polaków z Rzymem, Watykanem, Florencją i Wenecją. Szkice i artykuły, Toruń 2016.
 • Katalog poloników w Biblioteca Casanatense, oprac. K. Soliński, Warszawa 2016.
 • Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. T. 1-4, Lublin 1976.
 • Machejek M., 400 lat Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, Rzym 1978.
 • Polacy we Włoszech : stan aktualny, przemiany i perspektywy = I Polacchi in Italia: caratteristiche attuali, cambiamenti e prospettive, Rzym 2016.
 • Polacy we Włoszech. Kto jest kim. Z. 1, Rzym; Toruń 2005.
 • Polonia włoska. Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech. T. 1, pod redakcją K. Dopierały i H. Fokcińskiego, Bydgoszcz 2002.
 • Polska placówka kulturalno-naukowa w Rzymie. Z Hieronimem Fokcińskim SJ, dyrektorem Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie rozmawia Krzysztof Dybciak, „Roczniki Humanistyczne” 1991-1992, t. 39-40, s.103-114.
 • Polskie instytucje za granica. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. A. Krochmal, Warszawa 2004.
 • Prządka E., Wybrane inicjatywy wydawnicze na ziemi włoskiej, [w:] Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany, pod red. K. Golemo, B. Kaczorowskiego i M. Stefanowicz, Kraków 2014, s. 113-127.
 • Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche. Una rete informatica tra le Bibliotche Ecclesiastiche romane, Roma 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fedb4b0-bfdb-4dc3-a585-1f20031ce49c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.