PL EN


2020 | 21 | 287-301
Article title

Sąsiedzkość jako typ więzi społecznej i przestrzeń animacyjna

Authors
Content
Title variants
EN
Neighbourhood as a type of social bond and a field of animation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obliczu zmian cywilizacyjnych i społecznych sąsiedzkość, rozumiana w kategoriach więzi pomiędzy osobami zamieszkującymi daną społeczność polegającej na codziennym, bezpośrednim, życzliwym kontakcie opartym na zaufaniu i współpracy, ulega atrofii. Tymczasem doświadczenie bliskości, jaką daje dobrze zorganizowana społeczność lokalna, wydaje się niezwykle ważne z punktu widzenia kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Wiedzą o tym socjologowie i urbaniści, którzy od lat zajmują się kwestiami mieszkalnictwa i sąsiedztwa, natomiast w pedagogice społecznej tematyka ta jest często marginalizowana. Lukę tę wypełnia animacja społeczna, która działając w ramach stowarzyszeń, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz tworzenia sąsiedzkich więzi. Charakteryzując sąsiedzkość, wyszczególniając jej cechy i wyodrębniając kategorie sprzyjające jej tworzeniu, ale również zagrożenia, które ją unicestwiają, można by pokusić się o jeszcze skuteczniejsze działania animacyjne w tym obszarze.
EN
In the face of civilisation and social changes, neighborhood understood in terms of relationships between people living in a given community, consisting of everyday, direct, friendly contact based on trust and cooperation, is atrophy. Whereas, the experience of closeness that is given by a well-organised local community seems extremely important from the point of view of creating civil society. This is known to sociologists and urban planners who have been dealing with housing and neighborhood issues for years, however, in social pedagogy these topics are often marginalised. This gap is filled by social animation, which, acting as part of associations, undertakes a number of initiatives to create community bonds. By characterising the neighborhood in terms of community, specifying its features and distinguishing categories favoring its creation, as well as threats that annihilate it, one could be tempted by even more effective animation activities in this area.
Year
Volume
21
Pages
287-301
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bujwicka A. (2011), Typy wielkomiejskiego sąsiedztwa wyobrażone a praktykowane stosunki sąsiedzkie mieszkańców Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 36, s. 101-119.
 • Galaster G. (2001), On the Nature of Neighbourhood, „Urban Studies”, nr 12, s. 2111-2124.
 • Hanifan L.J. (1916), The Rural School Community Center, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, nr 67, s. 130.
 • Henderson P., Thomas D.N. (2013), Umiejętności pomocne w pracy ze społecznością, CAL, Warszawa.
 • Jacher W. (1987), Więź społeczna w teorii i praktyce, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Jacobs J. (2014), Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.
 • Jedlewska B. (2003), Animacja jako strategia budowania partnerskiego modelu edukacji kulturalnej w społecznościach lokalnych, w: Animacja współpracy środowiskowej, M. Mendel (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 33-50.
 • Kargul J. (1995), Animacja społeczno-kulturalna, w: Pedagogika społeczna, T. Pilch, T. Lepalczyk (red.), Wydawnictwo Żak, Warszawa, s. 173-274.
 • Kryczka P. (1981), Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście. Ideologie i rzeczywistość, PWN, Warszawa.
 • Kubicki P. (2017), Wpływ studentyfikacji i turystyfikacji na społeczno-kulturową przestrzeń miasta, „Miasto. Pamięć i Przyszłość”, nr 2, s. 63-73.
 • Mitchford M., Henderson P. (2012), Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej, CAL, Warszawa.
 • Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Segiet K., Słupska K. (2018), Inicjatywy i ruchy sąsiedzkie, „Pedagogika Społeczna”, nr 4(70), s. 283-291.
 • Skrzypczak B. (2006a), Animator społeczny – jego rola w środowisku, w: Kim jest animator społeczny, P. Henzler, B. Skrzypczak (red.), CAL, Warszawa, s. 84-95.
 • Skrzypczak B. (2006b), Metoda animacji społecznej – zasadnicze aspekty praktyki edukacyjnej, w: Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, W. Theiss, B. Skrzypczak (red.), CAL, Warszawa, s. 71-90.
 • Skrzypczak B. (2016), Współczynnik społecznościowy. Edukacyjne (re)konstruowanie instytucji społecznościowych – w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Skrzypczak B., Grabowska I. (2010), Od animacji do rewitalizacji społecznej – dialog perspektyw i doświadczeń, Centrum Projektów Europejskich, Warszawa.
 • Sztompka P. (1999), Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, w: Imponderabilia Wielkiej Zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, P. Sztompka (red.), PWN, Warszawa-Kraków, s. 265-282.
 • Sztompka P. (2006), O potrzebie wspólnoty obywatelskiej, „Europa”, nr 112, s. 12.
 • Szymczyk J. (2018), Aspekty i funkcje więzi społecznej. W kręgu myśli Jana Turowskiego, w: Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna, M. Wódka, S. Fel (red.), KUL, Lublin, s. 57-84.
 • Turowski J. (1979), Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ff7f5cd-d747-4788-9f4e-fc1dd0b759d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.