PL EN


2014 | 1(18) | 50-62
Article title

Wartości jako socjopsychologiczna determinanta zachowań menedżerskich. Perspektywa dialektyczna

Content
Title variants
EN
Values as a socio-psychological determinant of managerial behaviour. Dialectical perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the considerations of managerial socio-psychological decisions (behaviour) in the context of managerial values confessed, though , in a particular dialectic approach (an attitude and behaviour as well as components of confessed values). The first part of the paper illustrates the attitude and behaviour as the exemplification of a dialectic approach. The second one deals with managerial values confesses and their impact on the managerial behaviour.
Year
Issue
Pages
50-62
Physical description
Contributors
References
 • Ajzen I., Fishbein M., Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice Hall, New York 1980.
 • Allport G.W., Personality: A Psychological interpretation, Holt, New York 1937.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Bandura A., Social Foundations of Thought and Action, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, NJ 1986.
 • Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
 • Biernacka R.E., Portretowanie pracowników przez pryzmat cech osobowości konformizm – nonkonformizm, [w]: S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003, tom VI.
 • Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, 2003.
 • Brzozowski P., Skala Wartości Schelerowskich – SWS, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1995.
 • Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Falkowski A., Stachiewicz A., Lojalność wobec marki w aspekcie zachowań konsumenckich: Procedura operacjonalizacji pojęcia, „Czasopismo Psychologiczne” 1999, tom 5, nr 4.
 • Hall C.S. Lindzey G., Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Haugtvedt C., Leavitt C., Cognitive Strength of Established Brands: Memory, Attitudinal and Structural Approaches, [w:] Brand Equity and Advertising, red. D. Aaker, A. Biel, Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1993.
 • Makin P., Cooper C., Cox C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Myers D.G., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • O’Reilly C.A., Organizational behavior: where we’ve been, where we’re going, “Annual Review of Psychology” 1991, nr 42.
 • Paluchowski W.J., Hornowska E., Pracoholizm a system wartości i uwarunkowania temperamentalne, [w:] S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wrocław 2003, tom VI.
 • Perry R., Gillespie D., Lotz R., Attitudinal variables as estimates of behavior: a theoretical examination of the attitude – action controversy, “European Journal of Social Psychology” 1976, nr 6, 2.
 • Piórkowska K., Micro-foundations w teorii zarządzania strategicznego – czy to tylko retoryka?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zarządzanie strategiczne.
 • Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, t. 27, (2) 2014, Wałbrzych 2014, s. 129-137.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Kształtowanie partnerstwa z klientami w przedsiębiorstwach przemysłu spirytusowego, Rozprawa doktorska, Wrocław 2003.
 • Robbins S., Coulter M.K., Management, Pearson Education, Prentice Hall, 2005.
 • Robbins S.P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Rogers C.R., Client – centered therapy; its current practice, implications, and theory, Houghton Mifflin, Boston 1951.
 • Rokeach M., The Nature of Human Values, The Free Press, New York 1973.
 • Shefir M., Hovland C.I., Social Judgment: Assimilation and Contrast Effects in Communication and Attitude Change, New Haeven 1961.
 • Stańczyk-Hugiet E., Pola eksploracji Strategy as Practice International Network, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, t. 27, 2014(2), Wałbrzych 2014, s. 85-99.
 • Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Super D.E., Work Values Inventory, Riverside, Chicago 1970.
 • Świątek-Barylska I., Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości, [w:] W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Tavris C., Wade C., Psychologia podejścia i koncepcje, Zysk i Spółka, Poznań 1999.
 • Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar, Warszawa 2010.
 • Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postawy i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 • Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ffd6d38-3e83-4e7c-81e6-ceb1154f131d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.