PL EN


2011 | 29 | 431-457
Article title

Seria „Kukuryku” w powojennej edycji Wydawnictwa Bajek i Baśni

Content
Title variants
EN
“Kukuryku” series in the postwar edition of the Fable and the Fairy Tales Publishing House (Wydawnictwo Bajek i Baśni)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wydawnictwo Bajek i Baśni to oficyna z Krakowa, która swoją aktywność na rynku książki zainicjowała w latach 30. XX w. W okresie powojennym firma kontynuowała działalność publikując w latach 1945‒1947 65 pozycji. Na powojenną produkcję wydawnictwa składał się cykl „Skarb Bajek i Baśni” oraz seria „Kukuryku”, które stanowiły przeróbki światowych bajek i baśni przeznaczone dla młodszych dzieci. Według dotychczasowych ustaleń seria „Kukuryku” obejmowała 32 zeszyty, jednak dzięki poszukiwaniom autorek w katalogu Biblioteki Narodowej dokonania Wydawnictwa Bajek w zakresie tego cyklu poszerzono o dalsze pozycje. Są to różne warianty poszczególnych tytułów. W rezultacie ustalono 41 publikacji wydanych w okresie powojennym, a łączonych z serią „Kukuryku”.
EN
The Fable and the Fairy Tales Publishing House (Wydawnictwo Bajek i Baśni) from Krakow initiated its activity on the book market in the 30s the twentieth century. In the postwar period its activities was continued between 1945 and 1947 when 65 titles were published. Their publishing output involved “Treasure Tales and Fairy Tales” and “Kukuryku” series which included adaptation of world-wide fairy tales dedicated to younger children. “Kukuryku” series comprised of 32 titles, but authors found in the National Library also other editions. 41 publications were combined with a series of “Kukuryku”, which played the educational function and promote reading. This example became the perfect archive material that documenting the effort of running a private publishing house in post-war era.
Year
Issue
29
Pages
431-457
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
 • Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
References
 • Aleksiewicz A., Drukarstwo w Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej w latach 1815‒1860, Warszawa – Wrocław 1976.
 • Bibliografia literatury dla dzieci 1945‒1960. Literatura polska, red. A. Łasiewicka, Warszawa 1963.
 • Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.
 • Biliński L., Zarys rozwoju ruchu wydawniczego w Polsce Ludowej, Warszawa 1977.
 • Bolesta-Kukułka K., Gra o władzę a gospodarka. Polska 1944‒1991, Warszawa 1992, Bromberg A., Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej w latach 1944‒1964, Warszawa 1966.
 • Cygańska J., seria, w: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowski, Wrocław 1976, s. 270. Dippel S., O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław 1976.
 • Dunin J., Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław, Warszawa, Kraków 1991.
 • Góra B., Woźniakowski K., Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939‒1945, Kraków 2008.
 • Jędrych A., Polskie serie wydawnicze i paraliterackie 1901‒1939, cz. 1. Wykaz serii, Łódź 1991.
 • Kondek S. A., Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944‒1949, Warszawa 1993.
 • Łasiewicka A., Neubert F., Bibliografia literatury dla dzieci 1945‒1960. Przekłady adaptacje, Warszawa 1971.
 • Morawska A., Serie wydawnicze w Polsce Ludowej, Warszawa 1971.
 • Pazyra S., Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej, Warszawa 1970.
 • Pieczątkowski F., Banek Zygmunt, w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, red. I. Treichel, Warszawa – Łódź 1986, s. 15‒16.
 • [Pięćset] 500 lat drukarstwa w Krakowie. Katalog wystawy, Kraków 1974.
 • Przewodnik Bibliograficzny. Urzędowy wykaz druków wydanych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1944‒1947, Warszawa 1955.
 • Rogoż M., Kraków i Lwów jako ośrodki wydawnicze literatury dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Kraków − Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, red. H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik, Kraków 2009, t. 9, cz. 1, s. 134‒147.
 • Schmager G., Teodorczuk Władysław, w: Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa – Łódź 1972, s. 900‒902.
 • Seria, w: Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1971, k. 2147‒2148.
 • Serie wydawnicze. Informacja o publikacjach seryjnych w polskim ruchu wydawniczym, Warszawa 1962.
 • Sowiński J., Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473‒1939, Wrocław 1996.
 • Stankiewicz W., Siekierski S., Kształtowanie się polityki wydawniczej w minionym trzydziestoleciu, „Roczniki Biblioteki Narodowej” 1974, s. 77‒105.
 • Ustawa o majątkach opuszczonych i porzuconych z dn. 6 maja 1945 r., „Dziennik Ustaw RP” 1946, nr 17, poz. 97.
 • Woźniakowski K., Jawny polskojęzyczny ruch wydawniczy Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939‒1945: nowa próba syntetycznego spojrzenia, w: B. Góra, K. Woźniakowski, Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939‒1945, Kraków 2008, s. 5‒56.
 • Woźniakowski K., W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939‒1945), Kraków 1997.
 • Zaremba J., Było i tak. Wspomnienia, Wrocław 1976.
 • Zmroczek J., Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zapiski Historyczne” 1992, z. 100, s. 209‒231.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3fffe684-7c03-4dc5-9441-216e6725213e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.