PL EN


2005 | 1 | 2 Ekonomia | 67-81
Article title

Globalizacja a problemy krajów słabo rozwiniętych

Title variants
DE
Die Globalisierung und Probleme der Schwach Entwickelten Länder
Languages of publication
PL
Abstracts
DE
Die Globalisierung öffnet die Märkte, ermöglicht den Handel, Durchfluss von Kapital und den Technologieaustausch, sowie den Austausch von Fachmännern. Sie macht offen für die Hilfe und ohne Ausbeutungswillen könnte sie − mit bedeutender Hilfe seitens der hochentwickelten Länder − der Armut in den Ländern des Südens Einhalt gebieten. Die Wirklichkeit ist anders. Die Globalisierung bringt keinen zu erwartenden Nutzen sondern sie fördert die Entwicklung des Drogenhandels und des Terrorismus. Zufluss von Investitionen, von Kapital und von Technologie in den armen Ländern hängt davon ab, ob man zahlreiche Reformen und wirtschaftlich-politische Änderungen einführen wird. Die Anforderungen, die man an die armen Länder stellt, gehen oft über ihre Möglichkeiten hinaus und sie helfen ihnen nicht, sondern vertiefen noch ihre Armut.
Contributors
author
 • Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły
author
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
References
 • Anioł W.: Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002.
 • Barrett L.: Prawdziwy problem migracji, „Europe Infos” 2003, nr 46.
 • Bauman Z.: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika? Warszawa 2000.
 • Coughlan J.: Walka z afrykańską tragedią, „Europe Infos” 2003, nr 46.
 • Flejterski S., Waht P. T.: Ekonomia globalna. Synteza, Warszawa 2003.
 • Furman E.: Globalizacja a zróżnicowanie społeczne świata i Polski, w: Gospodarka Polski wobec wyzwań globalizacji, red. J. Michałów, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2003.
 • Głuchowski J.: Bangladesz, Toruń 1993.
 • Grochalski S. M.: Współczesne problemy globalne – próba określenia pojęcia, w: tenże, Problemy globalne współczesnego świata, Opole 2003.
 • Gwiazda A.: Za chlebem, „Rynki Zagraniczne”, nr 112 z dnia 20 X 05.
 • Hirst P., Thompson G.: The Future of Globalisation, w: The Handbook of Globalisations, Northampton: Cheltenham 2003.
 • Martin Ph. L.: Migration and Development: Toward Sustainable Solutions, International Institute for Labour Studies, Geneva 2004.
 • Mączka L.: Globalizm i regionalizm a globalizacja gospodarki, „Zeszyty Naukowe”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 588.
 • Miara A.: Korporacje transnarodowe jako siła napędzająca procesy globalizacji. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Szkoła Główna Handlowa wWarszawie, 2005, Zeszyt Naukowy nr 52.
 • Miara A.: Korzyści i zagrożenia wynikające z procesów globalizacji gospodarki światowej. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, Zeszyt Naukowy nr 61.
 • Migracje międzynarodowe a globalizacja (część 1), Ameryka Łacińska, tłum. K.Dembicz, Warszawa 2002, nr 2(36).
 • Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota − Mechanizmy działania – Zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997.
 • Panos Report No 45: Reducing Poverty: Is The World Bank's Strategy Working? London 2002.
 • Piasecki R.: Kryzys rozwoju gospodarczego krajów trzeciego świata, Warszawa 2005.
 • Piasecki R.: Rozwój gospodarczy a globalizacja, Warszawa 2003.
 • Piasecki R.: Wpływ procesów globalizacji na rozwój gospodarczy krajów średnio i słabo rozwiniętych, Warszawa 2005.
 • Polak E.: Integracja i dezintegracja, Gdańsk 2001.
 • Rosińska M.: Wpływ procesu globalizacji na główne ośrodki międzynarodowych stosunków ekonomicznych, w: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 2(2003), nr 976.
 • Shira V.: Ford Rights, Free Trade and Fascism, w: Globalizing Rights: the Oxford Amnesty Lectures, Oxford 2003.
 • Sylva D.: UNFPA – agenda ONZ na cenzurowanym, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2003, nr 3.
 • Trzcielińska-Polus A.: Kwestia wyżywienia ludzkości jako problem globalny, w: S. M. Grochalewski, Problem globalny współczesnego świata, Opole 2003.
 • UNDP Human Development Report 2003.
 • Walkowski M.: Procesy globalizacji gospodarczej świata – analiza potencjalnych szans i zagrożeń rozwojowych, w: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2(2003), nr 976.
 • Wolff L., Gurria M.: Money Counts: Projecting Education Expenditures in Latin America and The Caribbean To The Year 2015, UNESCO Isntitute For Statistics, Montreal 2005.
 • Zorska A:. Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i globalizacja przedsiębiorstw i gospodarki, Wrocław 2002.
 • Żyżyński J.: Globalizacja – iluzje, nadzieje, obawy i szanse, „Ekonomista”, 2004, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4012e5ea-9a9c-403d-8a26-5fa12aa85a45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.