PL EN


2010 | 1(62) | 143-157
Article title

Wybrane nowe osiągnięcia psychologii różnic indywidualnych w poradnictwie dorosłych

Content
Title variants
EN
Selected new achievements in individual differences psychology in adult counselling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówione zostają trzy ważne, stosunkowo nowe koncepcje psychologiczne odnoszące się do funkcjonowania człowieka w pracy. We wstępie nakreślona zostaje rola, jaką pełni wiedza psychologiczna w warsztacie doradcy zawodowego. Następnie, w części poświęconej inteligencji emocjonalnej, przedstawiono koncepcje teoretyczne wyjaśniające, czym jest i jaką rolę w funkcjonowaniu zawodowym pełni inteligencja emocjonalna, a następnie zaprezentowano badania reprezentatywne dla poszczególnych nurtów rozpoznających zagadnienie empirycznie. W dalszej kolejności omówione zostaje zagadnienie stresu informacyjnego, specyfiki zjawiska i jego psychologicznych skutków, a także sposobów radzenia sobie (copingu) w sytuacjach zawodowych. W końcowej części artykułu charakteryzowana jest koncepcja wiedzy ukrytej, przedstawiana definicja zjawiska i rozwój teoretycznego myślenia o nim, a także przedstawione są sposoby diagnozowania wiedzy ukrytej u pracowników.
EN
This article covers three important and relatively new psychological concepts related to an individual's functioning at work. The introduction aims to describe the role which psychological knowledge plays in a career counsellor's workshop. After that, in the part devoted to emotional intelligence, theoretical concepts explaining its nature and role in professional life are presented and afterwards representative studies carried out for all schools of thought which recognise emotional intelligence empirically. In the following part, informational stress, its specifics and psychological results are described and also ways of coping with it in a workplace environment are presented. In the final part of the article a characteristic of the hidden knowledge concept is provided with a definition, a history of theoretical consideration and ways of diagnosing hidden knowledge among employees.
Year
Issue
Pages
143-157
Physical description
Contributors
 • Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
References
 • Ackerman P. L. (1999), Traits and knowledge as determinants of learning and individual differences: Putting it all together [w:] Ackerman, Kyllonen, Roberts (red.) Learning and individual differences, APA, Waszyngton.
 • Bar-On R. (1997), The Emotional Quotient Inventory (EQ-i): a test of emotional intelligence, Multi-Health Systems, Toronto.
 • Beach L. R., Lipshitz R. (1993), Why classical decision theory is an inappropriate standard for evaluating and aiding most human decision making, [w:] Beach Klein G.A., Lipshitz Orasanu J., Calderwood R., Zsambok C.E., (ed.), Decision making in action: models and methods, Ablex, Norwood, NJ.
 • Ciarrochi J.V., Chan A.Y.C., Caputi P. (2000), A critical evaluation of the emotional intelligence construct, “Personality and Individual Differences”, No. 28.
 • Dalkir, Kimiz (2005), Knowledge Management in Theory and Practice. US: Butterworth-Heinemenn
 • Edmunds A., Morris A. (2000), The problem of information overload in business organization: a review of the literature, “International Journal of Information Management”, No. 20.
 • Efklides A. (2006), Metacognition and affect: What can metacognitive experiences tell us about the learning process? “Educational Research Review”, No. 1.
 • Efklides A. (2008), Metacognition: defining its facets and levels of functioning in relation to self- and co-regulation, “European Psychologist“, No.13.
 • Endler N.S., Parker J.D. (1990), Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation, “Journal of Personality and Social Psychology”, No.58.
 • Gigerenzer G., Selten R. (red.) (2001), Bounded rationality: The adaptive toolbox, MA: MIT Press, Cambridge.
 • Janovics J., Christansen N. (2001), Emotional intelligence in the workplace, Poster presented at the Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, CA, San Diego.
 • Jaworowska A., Matczak A. (2008), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. N. Schutte i in. Podręcznik. Wydanie drugie zmienione, Pracownia Testów PTP, Warszawa.
 • Jordan P. J., Troth A. C. (2004), Managing emotions during team problem solving: Emotional intelligence and conflict resolution, “Human Performance”, No. 17.
 • Lazarus R.S. (1966), Psychological Stress and the Coping Process, McGraw-Hill, New York.
 • Ledzińska M. (2001), Człowiek współczesny wobec nadprodukcji informacji, czyli o informacyjnym stresie [w:] Matczak A., Ciarkowska W. (red.), Różnice indywidualne: wybrane zagadnienia inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua, UW, Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, Warszawa.
 • Ledzinska M. (2002), Stres informacyjny – sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania, [w:] Heszen-Niejodek (red.) Konteksty stresu psychologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Larsen R. J., Prizmic Z. (2004), Affect regulation, [w:] Baumeister R. F., Vohs K. D. (ed.), Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications, Guilford, New York.
 • Ledzińska M. (2000), O niektórych próbach łączenia inteligencji i osobowości, „Psychologia Wychowawcza” nr 57.
 • Lopes P. N., Grewal D., Kadis J., Michelle M., Salovey P. (2006), Evidence that emotional intelligence is related to job performance and affect and attitudes at work, “Psicothema”, No. 18.
 • Matczak A. (2004), Temperament a inteligencja emocjonalna, „Psychologia, Etologia, Genetyka” Nr 10.
 • Matczak A. (2006), Natura i struktura inteligencji emocjonalnej, „Psychologia Etologia Genetyka”, Nr 13.
 • Matczak A. (2008), Do czego może być potrzebne pojęcie inteligencji emocjonalnej? [w:] Śmieja M., Orzechowski J. (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The knowledge creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, New York.
 • Śmieja M., Orzechowski J. (red.) (2008), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Salovey P., Mayer J.D., (1990), Emotional Intelligence, “Imagination, Cognition and Personality”, No. 9.
 • Mayer J.D., Salovay P. (1995), Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings, “Applied and Preventive Psychology”, No. 4.
 • Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. (2000), Models of emotional intelligence [w:] Sternberg R. (ed.) Handbook of intelligence, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Offermann L. R., Spiros R. J. (2001), The science and practice of team development: Improving the link, “Academy of Management Journal”, No. 44.
 • Patriotta G. (2004), Studying organizational knowledge, “Knowledge Management Research and Practice”, No. 2(1).
 • Penc, J. (1995), Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Petty R., See Y.H.M. (2007), Need for cognition [w:] Baumeister R. F., Vohs K. D. (ed.), Encyclopedia of social psychology, Sage Publications, Los Angeles – London – New Delhi – Singapore.
 • Pisula W. (2003), Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Ploszajski P., Saquet A., Segalla M. (2004), Le savoir tacite dans un contexte culturel [w:], “Les Echos, Le Quotidien de L’Economie”, 18.
 • Polanyi M. (1983), The Tacit Dimension, Peter Smith, Gloucester.
 • Sternberg R. (1995), Theory and management of tacit knowledge as a part of practical intelligence, “Zeitschrift für Psychologie”, 203(4).
 • Schwartzer R. (2000), Manage stress at work through preventive and proactive coping [w:] Locke A. (ed.), The Blackwell Handbook of Principles of Organizational Behavior, Blackwell.
 • Thomas A., Chess S., Birch H. G. (1970), The origin of personality, “Scientific American”.
 • Tsoukas H. (2003), ‘Do we really understand tacit knowledge?’ [w:] Easterby-Smith, Lyles (eds), The Blackwell handbook of organizational learning and knowledge management, MA: Blackwell Publishing, Cambridge.
 • Tyszka T. (2000), Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
 • Tyszka T. Zaleśkiewicz T. (2001), Racjonalność decyzji, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zeidner M. (2008), Rozwojowy model inteligencji emocjonalnej [w:] Śmieja M., Orzechowski J. (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zeidner M., Endler N. S. (ed.) (1996), Handbook of Coping: Theory, Research, Applications, John Wiley, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-401f1153-1a5e-444b-9a20-b67bcb5e8622
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.