Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(33) | 55-76

Article title

Uwarunkowania kryzysu tożsamości Unii Europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej

Title variants

EN
The identity crisis of the European Union in external relations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto analizę uwarunkowań, które decydują o problemach w zakresie polityki zewnętrznej Unii Europejskiej i przekładają się na trudności w realizowaniu jej tożsamości na arenie międzynarodowej. Cele postawione w artykule to: zdefiniowanie zakresu pojęcia „tożsamość Unii Europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej” oraz analiza czynników decydujących o problemach w jej realizacji. Analiza osadzona została w teorii instytucjonalizmu historycznego. Przyjęto założenie, że specyfika Unii Europejskiej w relacjach międzynarodowych stanowi wypadkową: definiowania swojej tożsamości względem uczestników relacji międzynarodowych oraz historycznych doświadczeń związanych z budową politycznego wymiaru integracji europejskiej. Metody, jakie zostały zastosowane dla weryfikacji hipotezy, to: analiza historyczna i metoda analizy dokumentów europejskich, istotnych dla integracji w ramach polityki zewnętrznej. W wyniku badania zidentyfikowano czynniki stanowiące o kryzysie tożsamości Unii Europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej. Mają one charakter ideacyjny – odnoszą się do przyjętej tożsamości Unii Europejskiej w relacjach międzynarodowych oraz materialny – dotyczą architektury polityczno-instytucjonalnej w zakresie polityki zewnętrznej Unii Europejskiej.
EN
The aim of the article is to explore identity crisis of the European Union in external relations – its causes and consequences. To this end it is necessary to define European Union’s identity in external relations as well as analyse the factors that determine the problems of its foreign policy. The analysis is rooted in historical institutionalism. It is assumed that the distinctiveness of the European Union in international relations is the result of the definition of its identity and the historical experience of building the political dimension of European integration. Methods applied for verification of the hypothesis are: historical analysis and content analysis of the documents relevant to the integration in the field of external policy. The analysis identifies factors constituting an identity crisis of the European Union in external relations, both ideational (identity construction) and material (political and institutional architecture).

Year

Issue

Pages

55-76

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Instytut Politologii, UKSW

References

 • BINDI Federiga (2010), European Union Foreign Policy: A Historical Overview, w: Federiga Bindi (red.), The Foreign Policy of the European Union. Assessing Europe’s Role in the Word, Washington.
 • CIAMAGA Lucjan et al. (2000), Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa.
 • DAVIGNON Étienne (1970), Davignon Report. http://www.cvce.eu/obj/davignon_report_luxembourg_27_october_1970-en-4176efc3-c734-41e5-bb90-d34c4d17bbb5.html, (30.12.2013).
 • DEKLARACJA (2007) nr 14 w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007.
 • DUCHÊNE François, (1972), Europe’s Role In World Peace, w: Richard J. Mayne (red.), Europe Tomorrow: Sixteen Europeans Look Ahead, Londyn.
 • EUROPE IN THE WORLD – some practical proposals for greater coherence, effectiveness and visibility (2006), www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0278en01.pdf COM(2006) 278 final, (30.10.2012).
 • EUROPEAN POLITICAL COOPERATION Documentation Bulletin (1991), „European University Institute” vol. 7, http://aei.pitt.edu/36872/1/A2881.pdf, (04.01.2014).
 • EUROPEAN SECURITY STRATEGY A secure Europe in a Better Word (2003), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (01.09.2013).
 • EXTRAORDINARY EUROPEAN COUNCIL (2003), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/74554.pdf (15.09.2013).
 • FOUCHET Christian (1961), The Fouchet Plans, http://www.cvce.eu/obj/draft_treaty_fouchet_plan_i_2_november_1961-en-485fa02e-f21e-4e4d-9665-92f0820a0c22.html (12.09.2013 r.).
 • HALLSTEIN Walter (1962), United Europe: Challenge and Opportunity, Harvard.
 • HILL Christopher, SMITH Karen (2000), European Foreign Policy: Key Documents, London.
 • JOSÉ MANUEL BARROSO = political scientist. John Peterson interviews the European Commission President (2007), http://www.eu-consent.net/library/BARROSO-transcript.pdf, (20.08.2013).
 • KRYSTYNIAK Małgorzata (2003), Unia Europejska wobec kryzysu irackiego, „Biuletyn PISM”, nr 10 (114).
 • MANNERS Ian (2002), Normative Power Europe: A Contradiction In Terms?, „Journal of Common Market Studies” nr 2 (40).
 • MANNERS Ian (2009), The Concept of Normative Power In Word Politics, „DIIS Brief” http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/Briefs2009/B09_maj__Concept_Normative_Power_World_Politics.pdf (20.03.2014).
 • MORAVCSIK Andrew (2002), The quiet superpower, http://www.princeton.edu/~amoravcs/library/quiet.pdf (20.12.2013).
 • NUGENT Neill (2006), The Government and Politics of the European Union, Basingstoke.
 • NUTTAL Simon (2005), Coherence and Consistency, w: Christoper Hill, Michael Smith (red.), International Relations and the European Union, Oxford.
 • PIECH Krzysztof (2000), Kryzysy gospodarcze świata i polityka gospodarcza w latach 1945-1975, http://akson.sgh.waw.pl/~kpiech/text/2000-kzif15-kryzysy.pdf (25.01.2014).
 • RADA EUROPEJSKA (1969), Final Communique of the Conference of Heades of State or Government at the Hague, 1-2 December 1969 http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/compendia/19691202fr02finalcommuniqueofsummitconference.pdf, (25.12.2013).
 • RADA EUROPEJSKA (1973), Document on The European Identity published by the Nine Foreign Ministers on14 December 1973, in Copenhagen, www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32/publishable_en.pdf (21.02.2014).
 • SMITH Karen (2005), Beyond the civilian power EU debate, “Politique Europeénne” nr 17.
 • STEINMO Sven (2008), What is historical institutionalism?, w: D. Della Porta, M. Keating (red.), Approaches in the Social Sciences, Cambridge.
 • TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • THELEN Kathleen (1999), Historical institutionalism in comparative politics, „Annual Review of Political Science”, nr 2.
 • TINDEMANS Leo (1976), Report by Mr. Leo Tindemans to the European Council, „Bulletin des Communautés Européennes”, nr 12.
 • TRAKTAT (1957) ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, , Dz. Urz. UE Nr 90, poz. 864/2 z 2004.
 • TRAKTAT o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 191 z 29.7.1992.
 • TRAKTAT o Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 306 z 17.12.2007.
 • TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • ZIELONKA Jan (1998), Introduction – Constraints, Opportunities and Choices in European Foreign Policy, w: Jan Zielonka (red.), Paradoxes of European Foreign Policy, Kluwer Law International.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-403b1ff9-2065-4588-a3f7-e49879ba0c65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.