PL EN


2016 | 4/2016 (64), t.2 | 98 - 119
Article title

Analiza relacji sieciowych w organizacji opartej na wiedzy

Content
Title variants
EN
Network Relationships Analysis in a Knowledge-Based Organization
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Parki naukowo-technologiczne stanowią istotne węzły w regionalnych i krajowych systemach innowacji. Ze względu na swoją szczególną rolę w tych systemach są przykładem organizacji opartej na wiedzy, dla której szczególnym zasobem jest usieciowienie rozumiane jako wzajemne przepływy wiedzy, współpraca w projektach, przekazywanie sobie klientów oraz relacje nieformalne. Celem artykułu było zbadanie relacji sieciowych między pracownikami jednego z polskich parków technologicznych jako elementu analizy strategicznej identyfikującej kluczowe wyzwania dla rozwoju organizacji po zmniejszeniu finansowania publicznego. Obszarem szczególnego zainteresowania były przepływy informacji w kontekście ich liczby i intensywności, będące podstawą skutecznej realizacji usług transferu technologii oraz wspierania procesów innowacyjnych. Przepływy informacji, zgodnie z ich rozumieniem w naukach informatycznych (sekwencja dane–informacja–wiedza), stanowią element wiedzy i w niniejszym artykule są traktowane jako jej przybliżenie. Jest to uzasadnione faktem, że badano pracowników organizacji o wysokich kompetencjach i zasobie wiedzy skodyfikowanej i nieskodyfikowanej, których poproszono o koncentrację na informacjach istotnych z punktu widzenia ich pracy w parku naukowo-technologicznym. Wyniki badań zrealizowanych metodą SNA pozwoliły na identyfikację osób będących węzłami wiedzy w organizacji z perspektywy zarówno dostawców, jak i odbiorców informacji. Są to osoby, które już pełnią lub są predestynowane do pełnienia funkcji zarządczych lub kierowniczych, a ich relacje z pracownikami powiązanymi z nimi w klastry wiedzy mogą być podstawą reorganizacji.
EN
Science and technology parks are important nodes in regional and national innovation systems. Because of this role, they are an example of knowledge-based organizations, for which being networked, understood as flows of information, project and client-service cooperation and informal flows such as trust, becomes a valuable asset. The objective of this article was to analyze network relations between the employees of one of Polish science and technology parks as a part of a strategic analysis aimed at identifying key challenges for this organization after the predicted diminishing of available public grants. The point of special interest was information flows in the context of their number and intensity (width and depth of the network) that are a basis for efficient knowledge-transfer and innovation services for clients. In this article, according to the ICT science, information flows are treated as a part of knowledge (data-information-knowledge sequence) and its proxy. The rationale for such a decision is the fact that a group of highly competent employees, with significant levels of both codified and tacit knowledge, was analyzed. Moreover, they were asked to focus on information significant from the point of view of their work in the science and technology park. The results achieved by application of the SNA method allowed the identification of employees who are knowledge nodes, both in the perspective of senders and recipients of information. They are already in or should be appointed to managerial positions in the organization and their relations with other employees grouped with them in knowledge clusters can be a basis for reorganization.
Year
Pages
98 - 119
Physical description
Dates
published
2016-12-18
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Abdollahi, B. i Moran, K. (2014). Knowledge Management as a Model for Managing Knowledge-Based Firms in Science and Technology Park. Roshd-E-Fanavari, 1(37), 64–70.
 • Acs, Z.J. i Varga, A. (2004). Entrepreneurship, Agglomeration and Technological Change. Small Business Economics, 38(8).
 • Anderson, J.C., Hakansson, H. i Johanson, J. (1994). Dyadic Business Relationships Within a Business Network Concept. Journal of Marketing, 58(4), 1–15.
 • Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Bernardinum.
 • Audretsch, D.B. (1995). Innovation and Industry Evolution. Cambridge: MIT Press.
 • Audretsch, D.B. (2006). Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Bartlett, C.A. (1999). The Knowledge-Based Organization: A Managerial Revolution. W: D. Holtshouse i R. Ruggles (red.), The Knowledge Advantage. Dover: Capstone US.
 • Bąkowski, A. i Mażewska, M. (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014. Poznań/Warszawa: SOOIiP.
 • Becattini, G. (1992), The Marshallian industrial district as a socio-economic notion. W: F. Pyke, G. Becattini i W. Sengenberger (red.), Industrial Districts and Inter-firm Co-operation in Italy. Geneva: International Institute for Labour Studies.
 • Callon, M. (1992). The Dynamics of Techno-Economic Networks. W: R. Coombs, P.P. Saviotti i V. Walsh (red.), Technological Change and Company Strategy. Economic and Sociological Perspectives (s. 72–102). London: Academic Press.
 • Cross, R., Parker, A. i Sasson, L. (2003). Networks in the Knowledge Economy. Oxford: Oxford University Press.
 • Czakon, W. (2005). Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, (9), 10–23.
 • Eckl, V.Ch. (2012). Barriers of Knowledge Transfer. Referat wygłoszony na: DRUID 2012 conference. Denmark.
 • Feser, D. i Proeger, T. (2015). Assymetric information as a barrier to knowledge spil lovers in expert markets. Center for European Governance and Econiomic Development Research: Discussion Paapers, 259.
 • Fugukawa, N. (2010). Assessing the Impact of Science Parks on Knowledge Interaction in the Regional Innovation System. Referat wygłoszony na: Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology. Londyn.
 • Fuks, K., Kawa, A. i Pierański, B. (2014). Zastosowanie mierników SNA w analizie sieci przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, (5), 47–53.
 • Granovetter, M. (1985), Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91.
 • Hansson, F. (2004). Science parks as knowledge organizations – The ‘ba’ in action? MPP Working Paper, (15), 1–28.
 • Hołub-Iwan, J., Olczak, A.B. i Cheba, K. (2012). Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Edycja 2012. Warszawa: PARP.
 • Kasten, J. (2007). Knowledge strategy and its influence on knowledge organization. Proceedings of the North American Symposium on Knowledge Orgnization, 1, 44–54.
 • Kawa, A. (2013). Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14, 77–87.
 • Klimas, P. (2013). Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (t. 1, s. 228–249). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Lundvall, B.-A. (red.). (2010). National Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning. London–New York–Delhi: Anthem Press.
 • Matusiak, K. i Bąkowski, A. (2008). Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie. Warszawa: PARP.
 • Matusiak, M. (2013). Potrzeby innowacyjne wielkopolskich przedsiębiorstw. Niepublikowany raport z badania na próbie 3500 przedsiębiorstw zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 • Metcalfe, J.S. i Miles, I. (red.). (2000). Innovation Systems in the Service Economy. Norwell: Kluwer Academic Publishers.
 • Moreno, J.L (1941). Foundations of sociometry: An introduction. Sociometry, 4(1), 15–35.
 • Rui Silva, M., Santos, C. i Almeida, A. (2008). Bridging Science to Economy: The Role of Science and Technologic Parks in Innovation Strategies in “Follower” Regions. FEP Working Papers, (302), 2–18.
 • Skyrme, D.J. i Amidon, D.M (1997). Creating the Knowledge-based Business. London: Business Intelligence.
 • Sveiby, K.E. (1997). The New Organizational Wealth. Managing and Measuring Knowledge- Based Assets. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 • Zack, M.H. (1999). Developing a knowledge strategy. California Management Review, 41(3), 125–145.
 • Zack, M.H. (2003). Rethinking the knowledge-based organization. MIT Sloan Management Review, 44(4), 67–71.
 • Zack, M.H. (2010). What is a Knowledge-Based Organization? Referat wygłoszony na: 5th International Conference. Strategy, Competitiveness and Lerning. Lancaster.
 • Zdziarski, M. (2012). Analiza sieci. W: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania (t. 1, s. 35–42). Warszawa: CH Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-405f6b3d-e32a-48c4-9401-656af97fa35b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.