PL EN


2019 | 26 | 133-164
Article title

Trudności eklezjalnej recepcji objawień prywatnych

Authors
Content
Title variants
EN
Difficulties of the Ecclesiastical Reception of the so-called Private Apparitions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obchodzone niedawno stulecie objawień fatimskich oraz wątpliwości związane z Medjugorie dowodzą, że kwestia tzw. objawień prywatnych jest w Kościele katolickim ciągle aktualna. W opracowaniu zasygnalizowano trudności terminologiczne, jakie teologia napotyka w zdefiniowaniu tych zjawisk (jawienia, widzenia, natchnienia, doświadczenia mistyczne). Odniesiono się też – per analogiam – do objawienia biblijnego i form jego zaistnienia. Obfitość nowych objawień prywatnych każe zapytać o ich oddziaływanie na życie Kościoła: jego modlitwę, sferę wiary i postawy moralne wiernych. Komunikacja elektroniczna (Internet) błyskawicznie upowszechnia nadzwyczajne zdarzenia (znaki, widzenia), faktycznie uniemożliwiając Magisterium Kościoła skuteczne wykonywanie jego zadania, tj. rozpoznania i weryfikacji ich wiarygodności. W rozpoznaniu prawdziwości Bożych znaków teolodzy zwracają uwagę na ważną funkcję pobożności ludowej oraz sensus fidelium. Część trzecia referuje stosowane w Kościele kryteria rozpoznawania tzw. objawień prywatnych: zbadanie okoliczności, adresata objawień, jego świadków, wreszcie zaś oznak jego wiarygodności. Kazus Medjugorie, gdzie domniemane mariofanie trwają od roku 1981, pokazuje, że proces rozeznawania autentyczności Bożych znaków bywa bardzo trudny. Z jednej strony – co do wiarygodności objawień – są negatywne orzeczenia biskupów miejsca, z drugiej milionowe rzesze pielgrzymujących do Medjugorie. Decyzja Stolicy Apostolskiej, określająca Medjugorie jako „miejsce modlitwy”, a nie objawień, jest wyrazem „cierpliwości”, z jaką do takich fenomenów podchodzi Kościół.
EN
The centenary of the Fatima apparitions that has been recently celebrated and the doubts about Medjugorje prove that the issue of private revelations is still present in the Catholic Church. The study indicates the terminological difficulties in defining these phenomena (discovery, vision, inspiration, mystical experience). It also refers – per analogiam – to a biblical revelation and forms of its existence. The abundance of new private revelations tells us about their influence on the Church life: its prayer, the sphere of faith and the moral attitudes of the faithful. Electronic communication (the Internet) instantly spreads extraordinary events (signs, visions), and consequently prevents the Magisterium of the Church from recognizing and verifying their credibility. To recognize the truth of God’s signs, theologians pay attention to the important function of popular piety and sensus fidelium. The third part of the article refers to the criteria used in the Church to recognize the so-called private revelations: examining the circumstances and the addressee of the apparitions, the witnesses, and finally the signs of its credibility. The case of Medjugorje, where alleged maryfans have lasted from 1981, shows that the process of discerning the authenticity of God’s signs can be very difficult. On the one hand – as to the credibility of the apparitions – there are negative statements of the place bish ops, on the other – millions of pilgrims who make a pilgrimage to Medjugorje. The decision of the Holy See, which defines Medjugorje as a “place of prayer” and not revelation, is an token of “patience” that the Church approaches such phenomena.
Contributors
author
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Boff, Clodovis M. Mariologia socjale. Il significato della Vergine per la societa. Brescia, 2007.
 • Bolewski, Jacek. „Teologiczne aspekty jawień maryjnych”. W: Objawienia Maryjne. Drogi interpretacji, red. Kazimierz Pek, 52–68. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1994.
 • Bouflet, Joachim, Philippe Boruty. Znak na niebie. Objawienia Matki Bożej. Tłum. Anna Leszczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2000.
 • Connell, Janice T. Spotkania z Maryją. Najważniejsze objawienia maryjne. Tłum. Grzegorz Kłopotowski, Kraków: Wydawnictwo M, 2003.
 • Czachowski, Hubert. Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003.
 • De Fiores, Stefano. Maria madre di Gesu. Sintesi storico-salvifica. Bologna, 1998.
 • Forlai, Giuseppe. Maria e il regno che vera. Teologia e spiritualita mariana in prospettiva escatologica. Padova, 2005.
 • Gaeta, Saverio. Medjugorie. Prawdziwa historia. Tłum. Krzysztof Stopa. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2017.
 • Gambero, Ligi. „Objawienia maryjne w tradycji patrystycznej łacińskiej”. W: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, red. Kazimierz Pek, 69–84. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1994.
 • Giertych, Wojciech. Fides et actio. Warszawa: PROMIC, 2012.
 • Giertych, Wojciech. Jak żyć łaską. Płodność Boża w czynach ludzkich. Pelplin: Bernardinum, 2014.
 • Głowacki, Mieczysław. Pięć kamieni z Medjugorie. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2002.
 • Harder, Bernd. Medjugorie. Miejsce pielgrzymek milionów. Tłum. Urszula Poprawska. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 2007.
 • Hierzenberger, Gottfried, Otto Nedomansky. Księga objawień maryjnych od I do XX wieku. Przybywam uratować świat. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2003.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
 • Klauza, Karol. „Mariofanie jako element ikonologicznej hermeneutyki teologicznej”. W: Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes (4–8 IX 2008), red. Teofil Siudy, Grzegorz M. Bar¬tosik, 83–93. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2009.
 • Kongregacja Nauki Wiary. „Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań” (25.02.1978). Notitiae 49 (2012): 271–288, tekst polski. Dostęp 26.02.2019. https:/opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/normyobjawien_14122011.html.
 • Kumala, Janusz. „Fenomen zjawień maryjnych w przestrzeni pobożności ludowej”. W: Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes (4–8 IX 2008), red. Teofil Siudy, Grzegorz M. Bartosik, 106–120. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2009.
 • Laurentin, Rene. Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny. Jak rozpoznać, że to Ona? Co chce nam przekazać? Tłum. Cecylia Bogdali. Gdańsk: Exter, 1994.
 • Lisowska, Barbara, Wojciech Gucewicz. W tle cudownego medalika. Warszawa–Ełk: Wydawnictwo Diecezjalne Albertinum, 2010.
 • Łaszewski, Wincenty, Świat maryjnych objawień. Duchowy przewodnik po objawieniach Matki Boskiej. Góra Kalwaria: Wydawnictwo Fons Omnis, 2003.
 • „Medjugorie 2017 (posłowie redakcji wydania polskiego)”. W: Saverio Gaeta, Medjugorie. Prawdziwa historia. Tłum. Krzysztof Stopa, 228–229. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2017.
 • Mucci, Giandomenico. Rivelazioni private e apparizioni. Roma, 2000.
 • Muizon de, François. Un nouveau regard sur les apparitions. Paris, 2008.
 • Napiórkowski, Stanisław C. „Garabandal. Wprowadzenie w problematykę oceny objawień prywatnych”. W: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, red. Kazimierz Pek, 126–143. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1994.
 • Napiórkowski, Stanisław C. „Chrystofanie a mariofanie”. W: Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes (4–8 IX 2008), red. Teofil Siudy, Grzegorz M. Bartosik, 53–82. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2009.
 • Pabis, Małgorzata, Henryk Bejda. Maryja mówi do Polaków. Tajemnice objawień Matki Bożej w Polsce. Kraków: Rafael, 2012.
 • Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna. „Matka Pana. Pamięć – obecność – nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy Maryi”, Watykan 2000. Salvatoris Mater 4 (2003): 311–398.
 • Pawluk, Tadeusz. „Kościół a objawienia prywatne”. Studia Warmińskie 14 (1977): 75–107.
 • Perrella, Salvatore M. „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata. Aspekty wybrane”. W: Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes (4–8 IX 2008), red. Teofil Siudy, Grzegorz M. Bartosik, 9–51. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2009.
 • Pannet, Robert. Objawienia maryjne w świecie współczesnym. Kraków: WAM,1994.
 • Parsons, Heather. Dotyk matczynej miłości. Rozmowy z Vicką. Poznań: Wydawnictwo Agape, 2012.
 • Pindel, Roman. Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie. Objawienia prywatne w świetle Słowa Bożego. Kraków: Wydawnictwo M, 1998.
 • Rafalska, Dorota. Medjugorie: prawda czy fałsz? Identyfikacja domniemanych „objawień” z Medjugorie w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.
 • Ratzinger, Joseph, „Komentarz teologiczny”. W: Wspomnienia S. Łucji z Fatimy. T. 1, red. Ludwik Kondor, 230–243. Fatima: Secretariado Dos Pastorinhos, 2002.
 • Ratzinger, Joseph, Benedykt XVI. Jezus z Nazaretu. Cz. II. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2011.
 • Rusecki, Marian. „Kryteria «objawień prywatnych»”. W: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, red. Kazimierz Pek, 35–51. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1994.
 • Szczerba, Dorota. Sekret Medjugorie. Objawienia, historia, świadectwa. Kraków: WAM, 2017.
 • Szczesiak, Edmund. Oni uzdrawiają. Gdańsk: Oficyna Pomorska, 1998.
 • Warszawski, Józef. Garabandal. Objawienie Boże czy mamienie szatańskie? Rzym, 1970.
 • Weible, Wayne. Medjugorie. Misja. Tłum. Z. Oczkowska. Kraków, 1998.
 • Wójtowicz, Jan. Problem: Medziugorie. Przemyśl: Z.U.M.P. OFFSET, 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-405fb1e5-e21e-43ac-af9b-a0617967e0cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.