PL EN


2018 | 539 | 85-93
Article title

Wpływ sąsiedztwa z Niemcami na sytuację demograficzną i mieszkaniową polskich regionów (w świetle opinii jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego)

Content
Title variants
EN
Influence of German border vicinity on the demographic and housing situation in the Polish regions (as opinioned by the territorial self-government of Lubuskie voivodeship)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie największymi wyzwaniami, przed jakimi stoją samorządy, są pojawiające się problemy pustostanów. Zmiany w strukturze oraz liczbie ludności zaczynają wpływać na sytuację mieszkaniową. Wraz z rosnącym wiekiem ludności zmieniać się będą potrzeby mieszkaniowe. Wzrośnie zapotrzebowanie na odpowiednio zaadaptowane mieszkania dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W artykule zaprezentowano część wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego na temat wpływu sąsiedztwa z Niemcami na sytuację demograficzną i mieszkaniową polskich regionów. Podstawowym celem projektu badawczego było określenie przyszłych kierunków inicjatyw lokalnych i regionalnych na obszarach przygranicznych Polski i Niemiec w zakresie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej. Wyniki przeprowadzonego badania mogą mieć istotne znaczenie poznawcze.
EN
The greatest challenges that the self-governments face nowadays are the issues of uninhabited flats. Changes in the structure and number of population are beginning to influence the housing situation. As the age of population grows, housing needs increase. Demand for properly adapted flats for people with limited movement abilities will grow. The article presents some of the poll survey study results conducted among the self-government units of Lubuskie voivodeship regarding the influence of German border vicinity on the demographic and housing situation in the Polish regions. The results of the study may have a significant cognitional impact.
References
 • Dołzbłasz S., Raczyk A., 2011, Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej – przykład Polski, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(45).
 • Frelak J.S., Kriszan A., 2012, Charakterystyka pogranicza polsko-niemieckiego i społeczności lokalnych objętych badaniem, [w:] Łada A., Frelak J.S. (red.), Znikająca granica. Nowa polska migracja do Niemiec – perspektywa lokalna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Geyer S., 2009, Siedlungsentwicklung im deutsch-luxemburgischen Grenzraum Arbeitsfelder und Handlungsempfehlungen zur Steuerung am Beispiel des Landkreises Trier-Saarburg, Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern.
 • Heidenreich M.,1999, Grenzregionen. Entwicklungschancen und -barrieren zwischen West- und Mitteleuropa, [w:] Fuchs G., Krauss G., Wolf G. (Hrsg.), Die Bindungen der Globalisierung. Interorganisationsbeziehungen im regionalen und globalen Wirtschaftsraum, Metropolis, Marburg.
 • Jurkowska B., 2013, Demografia a rynek mieszkaniowy we wschodnich landach niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem Brandenburgii, Studia Lubuskie, t. 9.
 • Obrębalski M., 1999, Społeczno-ekonomiczna charakterystyka pogranicza Polski, Wiadomości Statystyczne, nr 10.
 • Opiłowska E., 2018, Granica państwowa – pogranicze, http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/33 (1.02.2018).
 • Osękowski Cz., Szczegóła H., 1999, Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 • Osękowski Cz., 2006, Ziemie Odzyskane w latach 1945-2005, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Wróblewski Ł., 2012, Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego, Biuletyn Instytutu Zachodniego, nr 113.
 • Zaremba A., 2011, Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(19).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4064f17c-5cab-47cb-b577-18185bad612c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.