PL EN


2015 | 4 | 3 | 55-65
Article title

O rzeczywistej potrzebie stosowania zasady TPA w ciepłownictwie

Content
Title variants
EN
The actual necessity of applying the Third Party Access rule to district heating
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba oceny zasadności wprowadzenia na rynek ciepła regulacji dotyczących dostępu strony trzeciej (Third Party Access; dalej: TPA). O ile zasada ta skutecznie realizowana jest na rynkach energii elektrycznej i paliw gazowych, o tyle powstaje wątpliwość czy specyfika rynków ciepła pozwala na jej pełne stosowanie. Istotne jest również zidentyfikowanie potencjalnych problemów związanych ze stosowaniem zasady TPA na lokalnych rynkach ciepła.
EN
The main aim of this article is to evaluate the introduction of the Third Party Access (TPA) rule on district heating markets. Although the TPA rule has been successfully implemented on electricity and gas markets, many doubts can be expressed concerning its suitability to district heating systems. It is also essential to properly define potential challenges connected with the introduction of TPA especially on local district heating markets.
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
55-65
Physical description
Dates
online
2015-05-31
printed
2015-05-31
References
 • Będkowski-Kozioł M., Odmowa świadczenia usług przesyłowych (dostępu do sieci) na gruncie Prawa energetycznego, PUG 2008, nr 7
 • Bogusławski P., Taryfowanie ciepła – wymóg urzędniczy czy ekonomiczna konieczność, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” 2008, nr 6
 • Boroń M., Czarnecka M., Ogłódek T., Taryfy w ciepłownictwie. Aspekty prawne, C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne. Komentarz, 2. wydanie, C.H. Beck, Warszawa 2012
 • Korzeniowski P., Wydzielenie operatora systemu przesyłowego w prawie energetycznym, Biblioteka Regulatora 2010
 • Lewandowski J., Wpływ nowych źródeł w systemie ciepłowniczym na jego efektywność, iKAR 2013, nr 6(2)
 • Muras Z., Trypens R., Falecki A., Mordwa M. [w:] Swora M., Muras Z. (red.), Prawo energetyczne , Komentarz, Lex Wolters Kluwers 2010
 • Nowaczek-Zaremba M., Nowak D. [w:] M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo energetyczne , Komentarz, Lex Wolters Kluwers 2010
 • Nowak B., Rozdział przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo w sektorze energii elektrycznej i gazu na podstawie Dyrektyw Elektroenergetycznej i Gazowej. Mit czy rzeczywistość?, PUG 2007, nr 8
 • Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2010
 • Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, „Problemy Zarządzania” 2004, nr 3
 • Strzyczkowski K., Prawo publiczne gospodarcze, LexisNexis, Warszawa 2007
 • Swora M., Muras Z., Prawo energetyczne , Komentarz, Lex Wolters Kluwers 2010
 • Szydło M., Dostęp do sieci infrastrukturalnych na zliberalizowanych rynkach Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2005, nr 1
 • Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005
 • Walaszek-Pyzioł A., Pyzioł W., Obowiązek zawarcia umowy świadczenia usług przesyłowych, PUG 2002, nr 9
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4071949a-76e7-4172-b425-be4153f91f38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.