PL EN


2016 | 7 | 1 | 20
Article title

Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 1

Content
Title variants
EN
The role of corporate entrepreneurship in competitiveness. Data analysis of quantitative. Part 1
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ciągle zmieniającym się otoczeniu powoduje, że przedsiębiorstwa powinny wprowadzać konieczne przekształcenia, wychodzić naprzeciw problemom, a zatem przewidywać i kształtować rzeczywistość. Każde przedsiębiorstwo powinno być inspiratorem ciągłych zmian, a zwłaszcza przedsięwzięć innowacyjnych, których powodzenie w dużej mierze zależy od mobilizacji wszystkich pracowników do twórczego myślenia, działania oraz uczenia się. Współcześnie konkurencyjnym jest to przedsiębiorstwo, które posiada umiejętność wykorzystania zasobów w celu poznania rynku oraz wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków pożądanych przez konsumentów ze względu na wysoki poziom nowoczesności. Poziom i intensywność zachowań przedsiębiorczych może być różny i zależy on od potencjału przedsiębiorczości. Natężenie przedsiębiorczości zmienia się wraz z takim warunkami jak otoczenie prawne, finansowe, czy instytucjonalne. Należy stwierdzić, że czynnikami warunkującymi przedsiębiorczość są środowisko pracy, czyli zasoby posiadane przez przedsiębiorstwo oraz cechy człowieka przedsiębiorczego i jego motywacja do działań przedsiębiorczych. Czynniki rozwoju przedsiębiorczości można podzielić zatem na wewnętrzne bazujące na zasobach wewnętrznych przedsiębiorstwa, takich jak, np. zasoby ludzkie, rzeczowe składniki majątku, własne zaplecze badawczo-rozwojowe, wiedza i informacje technologiczne oraz czynniki zewnętrzne tworzone przez zasoby otoczenia pozostające do dyspozycji przedsiębiorstwa. Czynniki zewnętrzne rozwoju przedsiębiorczości to szereg uwarunkowań otoczenia oddziałujących na możliwości przedsiębiorstwa.
EN
The functioning of the enterprise in a constantly changing environ-ment means that companies should make the necessary transformation, meet challenges, and thus anticipate and shape the reality. Each company should be the instigator of continuous change, particularly innovative projects which success depends largely on the mobilization of all em-ployees for creative thinking, action and learning. Today, a company is considered as innovative and competitive, when it possesses the ability to use resources in order to understand the market and results of scientific research, new concepts, ideas and inventions which are expected by consumers due to the high level of modernity. A level and intensity of a entrepreneurial behavior can differ, and they depend on the entrepreneurship potential. The entrepreneurship intensity varies with such conditions as a legal, financial or institutional environment. One should state that a work environment, i.e. resources owned by an enterprise and principles of an enterprising man and his motivation to entrepreneurial activities, determine the entrepreneurship. Accordingly, entrepreneurship development factors can be divided into internal ones, basing on internal resources of an enterprise, such as human resources, substantial elements of a property, an enterprise’s own R&D facility, knowledge and information technologies, and external ones, created by environment resources at the enterprise’s disposal. External factors of the entrepreneurship development stand for a set of environment conditions impacting an enterprise’s potential.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4072e73b-8f92-4bd9-8ef8-7674da619286
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.