Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 226 | 169-180

Article title

Green economy – w drodze do nowego globalnego standardu biznesowego

Authors

Content

Title variants

EN
Green economy – on the way to a new global standard for business

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję zielonej gospodarki jako alternatywy dla nieokiełznanego rozwoju globalnego biznesu. Pojęcie to wpisuje się w szerszą ideę zrównoważonego rozwoju, realizowanego zarówno w makro-, jak i mikroskali. Mimo wielu głosów poparcia, nierzadkie są głosy krytyczne, sugerujące, iż jest to tylko nowa moda. Choć oczywista jest długoterminowa tendencja dotycząca zmniejszania się ilości zasobów oraz wzrostu cen energii i surowców, jednak bezwzględny rachunek ekonomiczny i dążenie do zysku za wszelką cenę są w kontrze do kategorii sprawiedliwości wewnątrz- i międzygeneracyjnej czy troski o środowisko przyrodnicze, zwłaszcza w skali globalnej. Niemniej przykłady krajów skandynawskich są wzorcami do naśladowania dla innych krajów i społeczeństw w zakresie podążania w kierunku „nowego zielonego ładu”. W artykule wskazano główne determinanty rozwoju zielonej ekonomi oraz miarę umożliwiającą benchmarking w zakresie realizacji jej priorytetów.
EN
This article presents the concept of a green economy as an alternative to unbridled development of global business. This concept is part of a broader concept of sustainable development, implemented in both macro and micro scale. Despite the many voices of support there are criticisms, suggesting that this is just a new fad. For this reason, the article highlights the main determinants of the development of the green economy and the rate which allows for benchmarking of the implementation of its priorities.

Year

Volume

226

Pages

169-180

Physical description

Contributors

References

 • Evan W.E., Freeman R.E. (1999), Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji „udziałowców zewnętrznych”: kapitalizm kantowski, [w:] G.D. Chryssides, J. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa.
 • Friedman M. (1999), Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków, [w:] G.D. Chryssides, J. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa.
 • Green growth. Resource and Resilience, UNESCAP, ADB, UNEP 2012.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltex, Warszawa.
 • Haliżak E., Kuźniar R., Simonides J. (red.) (2004), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wyd. BRANTA, Bydgoszcz.
 • Ładyka S. (2012), Liberalizm czy neoliberalizm w polityce gospodarczej państwa, [w:]U. Mrzygłód (red.), Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, nr 31/2.
 • Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 • Pearce D., Markandya A., Barbier E. (1989), Blueprint for a Green Economy, Report for the Government of the United Kingdom.
 • Programme. Performance – Report 2012-2013, United Nations Environment Programme, www.unep.org.
 • Prokobko B. (1998), Kształtowanie polityki ekorozwoju, [w:] B. Prokobko (red.), Sterowanie ekorozwojem. Tom II, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • Ryszewska B. (2013), Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sternberg E. (1998), Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu. WN PWN, Warszawa.
 • Winiarski B., Winiarska F. (2006), Druga połowa XX stulecia. Polityka gospodarcza w podzielonym świecie, [w:] B. Winiarski, Polityka gospodarcza. PWN, Warszawa.
 • [www 1] www.un.org.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-40791ac8-4a92-4ba7-ad76-d5c3982aef89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.