PL EN


2016 | 3 | 2 | 127-147
Article title

Praktyka i polityka unijnych instytucji wobec przedsiębiorstw przeżywających trudności finansowe na przykładzie Polski

Content
Title variants
EN
Decoupling of practice and the EU enterprise policy towards companies in financial difficulties. The evidence from Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja zjawiska decouplingu, czyli rozdzielenia, polityki wspólnotowej i praktyki w państwach członkowskich na przykładzie Polski wobec przedsiębiorców przeżywających trudności finansowe, wskazanie na ich wpływ na funkcjonowanie instytucji upadłości i restrukturyzacji, a także zarysowanie kierunków przyszłych badań. Kiedy oczekiwania uczestników obrotu gospodarczego nie są zgodne z interesami formułowanymi w politykach Unii Europejskiej, państwa członkowskie mogą próbować uzyskać legitymizację poprzez formułowanie odpowiednich formalnych działań bez zmiany faktycznych praktyk. Zjawisko to określa się w języku angielskim jako decoupling, czyli rozdzielenie, rozłączenie. W artykule wykorzystano wyniki badań prowadzonych przez autorów artykułu w ramach grantu UMO – 2013/09/B/HS4/03605 finansowanego przez NCN pt. „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004–2012. Koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów”.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
127-147
Physical description
Contributors
 • Prof. SGH dr hab., Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
 • Dr, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
References
 • Budzyńska A., Duszczyk M., Gancarz M., Gieroczyńska E., Jatczak M., Wójcik K. (2002), Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Wyzwania członkostwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Coase R. H. (1937), The Nature of the Firm, Economica.
 • Demsetz (1997), The Firm in Economic Theory: A Quiet Revolution, The American Economic.
 • European Commission (2008), Think Small First. A Small Business Act for Europe, COM(2008) 394 final, Brussels.
 • European Commission, (2015), Decision of the president of the European Commission on the establishment of an independent Regulatory Scrutiny Board, C(2015) 3263 final, Strasbourg.
 • European Commission (2016), Better regulation, http://ec.europa.eu/ smart-regulation/index_en.htm, dostęp dnia 16/06/2016.
 • European Commission (2016a), SME Performance Review, http://ec. europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance -review/index_en.htm#t_0_2., dostęp dnia 30.05.2016.
 • European Commission (2016b), European Commission SBA database, http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performancereview/index_en.htm#t_0_2, dostęp dnia 10.06.2016.
 • European Commission (2016c), Definitions of Small and Medium-sized Enterprises Performance Review (SPR) indicators, http://ec.europa.eu/ growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_ en.htm, dostęp dnia 1.07.2016.
 • Eurostat (2016), http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-businessstatistics/ entrepreneurship/business-demography, dostęp dnia 1.07.2016.
 • Godłów-Legiędź J. (2009), Instytucje i transformacja, Wyd. A. Marsza łek, Toruń.
 • Hodgson G. (2004), The Evolution of Institutional Economics: Agency, Structure and Darvinism in American Institutionalism, Routledge, London.
 • Komisja Europejska (2004), Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/2148/attachments/1/translations/ pl/renditions/native, dostęp dnia 01,07,2016.
 • Komisja Europejska (2005), Nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, KOM(2005)551, Bruksela.
 • Komisja Europejska (2007), W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej – działania na rzecz polityki drugiej szansy Realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, KOM(2007) 584, Bruksela.
 • Mączyńska E.,Morawska S. (2015), Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katarhis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • North D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Onyszczuk J. (2008), Filozofia i teoria prawa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ostrom E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge.
 • PARP (2011), II szansa dla przedsiębiorców, raport z badań: Polityka II szansy – zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, Warszawa, https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/12622.pdf, dostęp dnia 30.06.2016.
 • Prusak B. (2012), Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Prusak B. (2011), Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Ujęcie międzynarodowe, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Ratajczak M. (1994), Nurt instytucjonalny we współczesnej myśli ekonomicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1.
 • Rodrik D. (2011), Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Rudolf S. (2005), Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania praktyczne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
 • Soto H. (1991), Inny Szlak. Niewidzialna Rewolucja w Trzecim Świecie, przeł. S. Makowiecki, M. Wiśniewski, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa.
 • Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa.
 • Stępniak A., Kuczewska J. (2004), Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.
 • Williamson O. E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Williamson O. E., Masten S. E. (eds.) (1999), The Economics of Transaction Costs, Elgar, Cheltenham.
 • Ząbkowicz A. (2003), Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40816697-89ef-446e-9c63-07f429a84c66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.