PL EN


2012 | 2/2012 (37) | 28-42
Article title

Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemów jakości przez przedsiebiorstwa działajace w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Conditions relating to the implementation and improvement of quality systems in enterprises operating in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań związanych z doskonaleniem systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Zaprezentowane wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż istotny wpływ na wdrażanie tych systemów wywierają wymagania klientów instytucjonalnych (zwłaszcza międzynarodowych koncernów oczekujących od swoich dostawców wprowadzania narzędzi pozwalających zapewnić jakość procesów i produktów), wymagania prawne (wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej) oraz efekt wizerunkowy. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują także, że po wdrożeniu systemu zarządzania jakością firmy (zwłaszcza małe i średnie) dostrzegają wiele wewnętrznych korzyści, jak: wzrost świadomości i zaangażowania personelu możliwość doskonalenia procesów, poprawa standaryzacji działań, zmniejszenie niezgodności wewnętrznych, poprawa komunikacji wewnętrznej, zmniejszenie liczby/kosztów reklamacji, wzrost efektywności procesów oraz możliwość doskonalenia produktów.
EN
This article presents the conditions for the improvement of quality management systems, environmental and food safety in small and mediumsized enterprises in Poland. The results of the research show that the implementation of these systems is substantially influenced by the institutional clients' requirements (especially multinational companies expecting their suppliers to introduce the tools to ensure quality processes and products), legal requirements (resulting from EU directives) and the image effect. Results of this study also indicate that, after implementing the quality management system, the companies (especially small and medium ones) see a lot of internal benefits including the increased staff awareness and commitment, the opportunity to improve processes, improvement of standardization activities, reduction of internal inconsistencies, improvement of internal communication, reduction of the complaint number/cost, increase of process efficiency and the ability to improve the products.
Keywords
Year
Issue
Pages
28-42
Physical description
Dates
published
2012-05-30
Contributors
References
  • Grudowski, P. 2006. Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach. Problemy Jakości, nr 5, s. 34–38.
  • Islam, M. i A. Karim 2011. Manufacturing practices and performance comparison among small-medium and large industries. International Journal of Quality & Reliability Management, nr 1 (28), s. 43–61.
  • Littlefield, M. i M. Shah 2009. Food Safety and Traceability – Keeping Consumers Happy and Healthy. Aberdeen Group, November, s. 1–23.
  • Seidel, M., Seidel, R., Tedford, D., Cross, R., Wait, L. i E. Hämmerle 2009. Overcoming Barriers to Implementing Environmentally Benign Manufacturing Practices: Strategic Tools for SMEs. Environmental Quality Management, Spring, s. 37–55.
  • Urbaniak, M. 2007. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Warszawa: Difin.
  • Urbaniak, M. 2010. Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.u Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40928f22-be24-4a6c-8811-e20624f75662
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.