PL EN


2016 | 1(17) | 239-252
Article title

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE TERENÓW NADMORSKICH W POLSCE – PRZYKŁAD HELU – PÓŁWYSPU HELSKIEGO, SOPOTU I USTKI

Content
Title variants
TOURIST DEVELOPMENT OF SEASIDE AREAS IN POLAND – THE EXAMPLE OF HEL – HEL PENINSULA, SOPOT AND USTKA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obszary nadbałtyckie należą do najatrakcyjniejszych regionów w Polsce. Charakteryzują się niezwykłą różnorodnością przyrodniczą oraz szczególnym klimatem, co decyduje o walorach wypoczynkowych i zdrowotnych. Możliwości turystycznego wykorzystywania determinuje jednak ich odpowiednie zagospodarowanie. W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej zagospodarowania turystycznego trzech popularnych nadmorskich kurortów (Helu – Półwyspu Helskiego, Sopotu i Ustki) oraz oceny form czynnej ochrony potencjału przyrodniczego. Przedmiotem badań był wpływ zagospodarowania przestrzeni na intensywność ruchu turystycznego, sposób ochrony brzegu morskiego, zagospodarowanie plaż nadmorskich z uwzględnieniem kontekstu krajobrazowego i dbałości o detale infrastruktury. Oceniane kurorty charakteryzują się bardzo dobrym zagospodarowaniem turystycznym i mogą stanowić wzory dobrej praktyki w zakresie kształtowania krajobrazu nadmorskiego w myśl idei zrównoważonego rozwoju.
EN
The Baltic coastal areas are among the most attractive regions in Poland. They are characterised by unusual natural diversity and specific climate, which determines their recreational and health values. The appropriate development, however, determines the potential tourist use of those areas. The work presents the results of comparative analyses of tourist development in three popular tourist coastal spa areas (Hel – Hel Peninsula, Sopot and Ustka) and evaluation of the forms of the natural potential of active protection. The subject of study was the influence of spatial development on the intensity of tourist traffic, marine coast protection, development of seacoast beaches whilst considering the landscape context and care for infrastructural details. The evaluated spas are characterised by very good tourist development and they may set an example of good practice in seaside landscape development in line with the idea of sustainable development.
Year
Issue
Pages
239-252
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Cieśliński R., Typy krajobrazów na wybrzeżu województwa pomorskiego i ich geneza, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. 27.
 • Dobracki R., Uścinowicz S., Geozagrożenia polskiego brzegu Bałtyku, Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Geologii Morza, Warszawa 2010.
 • Kistowski M., Trocha A., Tupaj A., Kontrasty zagospodarowania i ruchu turystycznego na polskim wybrzeżu Bałtyku na przykładzie gmin Władysławowo i Tolkmicko, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. 27.
 • Kola-Bezka M., Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, „Miscellanea Oeconomicae” 2012, Studia i Materiały. Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nr 2.
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2011.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Pokrzywnicka K., Kontrasty, metamorfozy, styl, cz. 2: Komentarze, Wyd. PG, Gdańsk 2010.
 • Rąkowski G. et al., Parki krajobrazowe w Polsce. Monografia, red. G. Rąkowski, Instytut Ochrony
 • Środowiska, Warszawa 2002.Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna Polskiego Wybrzeża, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40af79cf-ef6d-4971-bea1-71d2c3632bb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.