PL EN


2017 | 41 | 277-293
Article title

Budowanie na skale i na piasku, czyli dlaczego jest nam potrzebny prawdziwy fundamentalizm

Content
Title variants
EN
Building on Rock and on Sand, or Why We Need Real Fundamentalism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor skłania czytelnika do refleksji nad zagadnieniem fundamentalizmu z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego. Wychodząc od teorii Samuela Huntingtona o zderzeniu cywilizacji przedstawia zasadnicze trudności dotyczące tylko negatywnego postrzegania fundamentalizmu na gruncie filozoficznym, szczególnie w odniesieniu do poszukiwania prawdy. Na przykładzie przypowieści z Mt 7,24-27 wskazuje na konieczność istnienia stałych punktów odniesienia, które w liberalnym świecie są niwelowane. Tymczasem, jak dowodzi autor, nie sposób jest pisać o fundamentalizmie w sposób stricte teoretyczny, gdyż zawsze odnosi się on do konkretnego światopoglądu. Dotyczy to także chrześcijaństwa, a próby jego liberalnego „przepracowania” są nie do pogodzenia z nauką Jezusa Chrystusa, który wymaga od swoich uczniów bardzo konkretnego opowiedzenia się w ich życiu za lub przeciw Niemu.
EN
In this article the author encourages the reader to reflect on the issue of fundamentalism from a Christian perspective. Starting from Huntington’s theory about the clash of civilizations, he presents the important problems connected with philosophy’s purely negative perception of fundamentalism, especially with reference to the search for truth. Using the example of the parable from Mt 7:24 -27, he points out the need for the existence of permanent points of reference, which in the liberal world are being eliminated. Then, as the author shows, it becomes impossible to write about fundamentalism in a strictly theoretical manner, because any fundamental conception always refers to a particular world view. This is true also of Christianity, and liberal attempts to “rework” Christianity cannot be reconciled with the teaching of Jesus Christ, who requires a very definite decision from his disciples, to be for or against Him.
Year
Issue
41
Pages
277-293
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
References
 • Baudrillard, J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.
 • Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, red. M. Peter i in., Poznań-Warszawa 2009 (tzw. Biblia Poznańska).
 • Cahill, E.A., Liberal Religion in the Post Christian Era, New York 1974.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań CBOS nr 76/2015: Pracoholicy, siecioholicy, hazardziści… Uzależnienia od zachowań, Warszawa 2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2015/K_076_15.PDF, [ 24.07.2017].
 • Cottee S., Pilgrims to the Islamic State, https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/07/ isis-foreign-fighters-political-pilgrims/399209/ [ 21.09.2017].
 • Cronne M., Radicalization revisited: violence, politics and the skills of the body, „International Affairs”, May 2016, vol. 92, issue 3, s. 587-604.
 • Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, red. F.W. Danker, electronic edition, moduł w BibleWorks 6.0.
 • Dlaczego ludzie dołączają do tzw. Państwa Islamskiego?, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ swiat/1660114,1,dlaczego-ludzie-dolaczaja-do-tzw-panstwa-islamskiego.read [21.09.2017].
 • Erdem, E.I., The ‘Clash of Civilizations’: Revisited afeter September 11, „Alternatives. Turkish Journal of International Relations”, vol. 1, nr 2 (Summer 2002), s. 81-107.
 • Erdem, E.I., The ‘Clash of Civilizations’: Revisited afeter September 11, „Alternatives. Turkish Journal of International Relations”, vol. 1, nr 2 (Summer 2002), s. 81-107.
 • Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejski raport narkotykowy 2017: Tendencje i osiągnięcia, Luksemburg 2017, http://www.emcdda.europa.eu/system/files/ publications/4541/TDAT17001PLN.pdf [23.07.2017].
 • Friberg, T. – Friberg, B. – Miller, N.V., Analytical Lexicon of the Greek New Testament, Grand Rapids, Michigan 2000.
 • Fundamentalizm i kultury, red. M. Szulakiewicz – Z. Karpus, Toruń 2005, s. 22. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [15.09.2017].
 • http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/pdf/F0075DAA79B43840C12570C700305834/$File/2796_u_zal. pdf [19.08.2017].
 • https://chrzescijanin.pl/zagrozenie-chrzescijanstwo-bez-chrystusa/ [01.10.2017].
 • Huntington, S., The Clash of Civilizations Revisited, „New Perspectives Quarterly” vol. 30, issue 4, October 2013, s. 46-54.
 • Huntington, S., The Clash of Civilizations Revisited, „New Perspectives Quarterly” vol. 30, issue 4, October 2013, s. 46-54.
 • Huntington, S.P., Wojna cywilizacji?, „Res Publica Nowa” nr 2(65), luty 1994.
 • Huntington, S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2003.
 • Islamist Radicalization in Europe and the Middle East, red. G. Joffe, London – New York 2012.
 • Kaczmarski, J., „Postmodernizm” (album „Między nami”, 1997).
 • Logika i język. Studia z semiotyki logicznej, wyboru dokonał, przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył J. Pelc, Warszawa 1967, http://pracownik.kul.pl/files/94147/public/Frege_i_Russell.pdf [26.07.2017]
 • Martin, J., Jezus, tł. K. Jasiński i A. Wawrzyniak, Poznań 2016
 • Maslow, A., Motywacja i osobowość, Warszawa 22017
 • Miłoszewska, D., Zderzenie cywilizacji – mit czy rzeczywistość?, https://repozytorium.amu.edu.pl/ bitstream/10593/962/1/Zderzenie%20cywilizacji.pdf [21.05.2017].
 • Moir, A. – Jessel, D., Płeć mózgu, Warszawa 2016.
 • Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000, tł. R. Popowski, Warszawa 2000.
 • Rabasa, A. – Benard, Ch., Eurojihad: Patterns of Islamist Radicalization and Terrorism in Europe, Cambridge-New York 2014.
 • Rorty, R., Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, przeł. J. Margański, Warszawa 1999. Tarski, A., Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, Warszawa 1933, http://archiwum. wfis.uw.edu.pl/bibfis/archiwalia/tarski-alfred-pojecie-prawdy-w-jezykach-nauk-dedukcyjnych [26.07.2017].
 • The Fundamentals, drugie wydanie, tom 1: http://ntslibrary.com/PDF%20Books%20II/Torrey%20 -%20The%20Fundamentals%201.pdf [31.07.2017].
 • The Fundamentals, drugie wydanie, tom 2: http://ntslibrary.com/PDF%20Books%20II/Torrey%20 -%20The%20Fundamentals%202.pdf [31.07.2017].
 • The Fundamentals, drugie wydanie, tom 3: http://ntslibrary.com/PDF%20Books%20II/Torrey%20 -%20The%20Fundamentals%203.pdf [31.07.2017].
 • The Fundamentals, drugie wydanie, tom 4: http://ntslibrary.com/PDF%20Books%20II/Torrey%20 -%20The%20Fundamentals%204.pdf [31.07.2017].
 • The Fundamentals, pierwsze wydanie, tomy 1-7: https://archive.org/details/fundamentalstest17chic [
 • 31.07.2017].
 • The Fundamentals, pierwsze wydanie, tomy 4-9: https://babel.hathitrust.org/cgi/t?id=coo.3192409232 9774;view=1up;seq=9 [31.07.2017].
 • The Fundamentals, pierwsze wydanie, tom 10: https://archive.org/details/cu31924031663168 [31.07.2017].
 • The Fundamentals, pierwsze wydanie, tom 11: https://archive.org/details/cu31924098504685 [31.07.2017].
 • The Fundamentals, pierwsze wydanie, tom 12: https://archive.org/details/cu31924098504685 [31.07.2017].
 • Vahanian, G., The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era, New York 1961
 • Vidino L.- Brandon J., Countering Radicalization in Europe. A policy report published by the International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), London 2012.
 • Yann, H., Why is ISIS so successful AT luring Westerners?, http://edition.cnn.com/2014/10/07/world/ isis-western-draw/index.html [21.09.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40b0dc85-75cf-4a36-bd17-1456704dc1fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.