PL EN


2018 | 1 | 118-130
Article title

Nauczyciel ucznia z niepełnosprawnością – rozwój kompetencji zawodowych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
A teacher of a student with a disability – the development of professional competences
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Being a teacher is a responsibility for a young person, for one`s education and preparation for handling in adult life. In order to meet the tasks of the teacher, a person must have appropriate qualifications and professional competences. The situation of being a teacher of a student with a disability is of particular importance, when, next to the expectations of teachers in general, the specific ones resulting from being a special education teacher, a teacher supporting the student, come into play. The article gives a theoretical reflection on the teacher's competence and discusses the results from research on the opinions and experiences of students with disabilities about possibilities and limitations of continuous improvement of professional role of teachers, which appears to be a necessity in a modern school.
References
 • Apanel D., Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989–2014, wyd. III, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017.
 • Bąbka J., Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych – założenia i rzeczywistość, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
 • Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
 • Dykcik W., Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka z perspektywy 5-lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością), Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Koć-Seniuch G., Kompetencje profesjonalne nauczyciela trzeciego tysiąclecia jako podstawa współdziałania z uczniami, [w:] Dziecko w świecie współdziałania, B. Dymara (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001, s. 111–119.
 • Kucharczyk I., Olempska M., Osobowościowe predyspozycje do zawodu pedagoga specjalnego studentów pedagogiki specjalnej, [w:] Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, Z. Palak, A. Bujnowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 41–46.
 • Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwo WAiP, Warszawa 2008.
 • Kwiatkowska-Góralczyk M., Nauczyciel edukacji początkowej a uczeń zdolny – wokół problemu (nie)kompetencji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018, nr 4, s. 13–21.
 • Lipińska-Lokś J., Rola nauczyciela wczesnej edukacji uczniów z niepełnosprawnością, [w:] Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka, L. Kataryńczuk-Mania, M. Magda-Adamowicz, A. Olczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 185–202.
 • Okoń W., Osobowość nauczyciela, wyd. II, PZWS, Warszawa 1962.
 • Orman A., Doskonalenie zawodowe staje się wymogiem dzisiejszych czasów, „Gazeta Wrocławska”, 2017, nr 36, s. 16.
 • Palak Z., Papuda-Dolińska B., Samoaktualizacja jako istotny wymiar kompetencji zawodowych pedagoga specjalnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio J, Pedagogia Psychologia, 2014, vol, XXVII, 2, s. 9–27.
 • Szczupał B., Nauczyciel wobec wyzwań przyszłości – dylematy i nadzieje kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej, [w:] Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, Z. Palak, A. Buj
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40b32e4a-2907-4a7a-af25-c43488475a8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.