PL EN


2016 | 1 | 31-42
Article title

Profesor Eugenii Anny Wesołowskiej Biblioteka „Edukacji Dorosłych”. O potrzebie kształtowania świadomości społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
„Adult Education” Library of Professor Eugenia Anna Wesołowska. The need for social consciousness
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tekst prezentuje poglądy Profesor Wesołowskiej na rolę edukacji do- rosłych w kształtowaniu świadomości społecznej obywateli w kontekście ubiegania się o przyjęcie do Unii Europejskiej. Poruszone w nim zostały kwestie rozumienia istoty świadomości społecznej i jej wpływu na ludzkie działania. Zwrócono uwagę na patologizację procesu kształtowania świadomości oraz na jej konsekwencje. Przedsta- wiono aktualne badania opinii publicznej na temat akceptacji UE, jej podstawowych instytucji, a także stosunku obywateli do przyjmowania w Polsce uchodźców.
EN
The text presents the views of Professor Wesołowska about the role of adult education in shaping public awareness of citizens in the context of applying for admission to the European Union. The article raises the issues of understanding the essence of awareness and its impact on human activities. Attention is drawn to the pathologising of the process of shaping consciousness and its consequences. Additionally, there is a presentation of current opinion polls on the acceptance of the EU, its basic institutions, as well as the attitude of citizens towards receiving refugees in Poland.
Year
Volume
1
Pages
31-42
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny
References
 • Wesołowska E. A. (red.) (1994), Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego. Materiały z polsko-niemieckiego seminarium W Łodzi w dniach 25-28 sierpnia 1993, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Greger N. F. B. (red.) (1994), Uniwersytety powszechne (ludowe) w Republice Federalnej Niemiec, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (red.) (1994), Edukacja dorosłych w dobie przemian. Materiały z międzynarodowej konferencji w dniach 19-20 września w Toruniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (red.) (1994), Akademickie programy kształcenia andragogicznego. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 25-26 kwietnia 1994 r. "Kształcenie andragogiczne w uczelniach wyższych", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Greger N.F.B. , Półturzycki J. , E.A. Wesołowska (red.) (1995), Szkoły wyższe a edukacja dorosłych. Hochschule und Weiterbildung. Materiały z polsko-niemieckiej Konferencji Andragogicznej. Materialien der deutsch-polnischen Konferenz der Andragogik, Miedzeszyn, 27-31 V 1994, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa -Toruń.
 • Siemieniecki B. (1995), Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • N.F.B. Greger, Samlowski M. (1995), Współpraca w zakresie oświaty dorosłych polsko-niemieckich miast partnerskich, Materiały z konferencji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec; Zusammenarbeit deutsch-polnischer Partnerstädte im Bereich der Weiterbildung. Materialien der Konferenz deutsch-polnischer Partnerstädte zur Zusammenarbeit im Weiterbildungsbereich unter der Schirmherrschafft des Ministers für Nationale Bildung der Republik Polen und des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland, Warszawa, 5-7.05.1995, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Przybylska E. (1996), Edukacja kobiet w systemie kształcenia dorosłych Republiki Federalnej Niemiec, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (red.) (1996), Nauczyciele edukacji dorosłych. Materiały z III Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 7-9 maja 1995 r. "Kształcenie i doskonalenie nauczycieli edukacji dorosłych",Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kargul J. (1996), Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Sapia -Drewniak A.,Stopińska - Pająk A. (red.) (1997), Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Aleksander T. (red.) (1997), Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Lesochina L.N. (1997), Społeczeństwo ludzi wykształconych? Społeczne uwarunkowania edukacji, tłum. E.A. Wesołowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń.
 • Półturzycki J. (1998), Edukacja dorosłych za granicą, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń.
 • Dubas E., Griese M.H. (red.) (1998), Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych (projekt polsko-niemiecki), Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń.
 • Wierszłowski S. (red.) (1999), Edukacja dorosłych: realia, problemy, prognoza, tłum. E.A. Wesołowska, Instytut Technologii i Eksploatacji, Warszawa.
 • Dzięgielewska M. (red.) (2000), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Instytut Technologii Eksploatacji, Łódź.
 • Przybylska E. (red.) (2000), Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (red.) (2001), Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały VI Toruńskiej Konferencji Andragogicznej – październik 1998r., Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock – Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (red.) (2001), Kobiety a edukacja dorosłych. Materiały VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej 15 maja 2000 r., Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 • Sapia -Drewniak A., Stopińska-Pająk A. (red.) (2001), Instytucjonalne formy edukacji dorosłych II Rzeczypospolitej, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 • Solarczyk H. (2003), Andragodzy w Niemczech w systemie edukacji ustawicznej. Przesłanki do budowy teorii profesjonalizacji edukacji dorosłych, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock -Toruń.
 • Gieseke W,. Siebers R., Solarczyk H., Wesołowska E.A. (2002), Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w RFN. Raport z badań biograficznych, Bildungserfahrungen von Frauen in Polen und in Deutschland : Report qualitativ-biographischer Forschung Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Wesolowska E.A. (red.) (2002), Edukacja dorosłych w erze globalizmu. Materiały zIV Zjazdu PTP sekcja II, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock .
 • Greger N.F.B. (2002), Zawodowe kształcenie ustawiczne w RFN ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 • Dubas E. , Czerniawska O. (red.) (2002), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 • Wereszczyński K. (2003), Wiedza o społeczeństwie w szkołach dla dorosłych wobec współczesnych potrzeb edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.
 • 29.Kruszewski Z. P., Półturzycki J.,Wesołowska E. A. (red.) (2005), Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock .
 • Tomaszewska L. (2004), Edukacja kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.
 • Fabiś A. (2004), Edukacja ustawiczna w Szwajcarii, Wydawnictwo Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice.
 • Fabiś A. (2004), Kształcenie andragogów w Szwajcarii, Wydawnictwo Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice.
 • Góralska R., Półturzycki J.(red.) (2005), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych – od idei do praktyki, Instytut Technologii Eksploatacji, Toruń-Płock.
 • Półturzycki J. (red.), (2005), Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych – podstawowe problemy, Wydawnictwo Instytutu technologii Eksploatacji-PIB, Warszawa -Płock.
 • Lubryczyńska K. (2005), Uniwersytety trzeciego wieku, Wydawnictwo Instytutu technologii Eksploatacji-PIB, Warszawa.
 • Matlakiewicz A. (2006), Edukacja ustawiczna w ujęciu brytyjskim, Wydawnictwo Instytutu technologii Eksploatacji-PIB, Radom.
 • Gelpi E.(2006), Przyszłość pracy, tłum. Z. Dobrzańska-Piąstka, Wydawnictwo Instytutu technologii Eksploatacji-PIB ,Warszawa.
 • Horyń W. (red.) (2006), Innowacyjność w procesie kształcenia w uczelniach cywilnych i wojskowych, Wydawnictwo Instytutu technologii Eksploatacji-PIB, Wrocław -Warszawa.
 • Dubas E. (red.) (2005), Człowiek dorosły - istota (nie)znana, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Łódź – Płock.
 • Barwińska D. (2007), Edukacja międzykulturowa w dwunarodowych stowarzyszeniach w świetle badań w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.
 • FrąckowiakA., Półturzycki J.(2008), Edukacja dorosłych w Kanadzie, Wydawnictwo Instytutu technologii Eksploatacji-PIB, Warszawa - Płock.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40d17362-24b5-4143-9adc-ba792e2f710d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.