PL EN


2013 | 2 | 1 | 110-127
Article title

Wybrane zagadnienia na tle orzeczeń dotyczących opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży

Authors
Content
Title variants
EN
Selected issues in light of judgments concerning slotting allowances and fees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (tzw. opłaty półkowe, slotting allowances, slotting fees) budzi ciągle wiele wątpliwości i sporów. Autor niniejszego artykułu śledząc orzeczenia, jakie zapadły w tej kategorii spraw, omawia najważniejsze problemy, jakie pojawiły się na tym tle. Spośród nich wymienić można problem granic swobody kontraktowej w kontekście czynu nieuczciwej konkurencji z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk, przejawy utrudniania dostępu do rynku oraz charakter tej przesłanki w dotychczasowym orzecznictwie, a także związany z tym zagadnieniem problem rozkładu ciężaru dowodu, ekwiwalentność świadczeń sieci handlowych na rzecz współpracujących przedsiębiorców, czy też charakter prawny rabatów i premii pieniężnych funkcjonujących w relacjach sieci handlowe dostawcy. Zagadnienia te omówione zostały przy uwzględnieniu stanowiska doktryny oraz praktyki obrotu gospodarczego w omawianym segmencie rynku. Takie, dość szerokie potraktowanie każdego z tych problemów pozwoliło na odniesienie się do zapadłych orzeczeń sądowych i zasadności zawartych w nich tez. Autor nie unika również głosu krytycznego wszędzie tam, gdzie kierunek przyjęty w orzeczeniach wymaga zdaniem autora ponownego przemyślenia i ewentualnej rewizji.
EN
The issue of slotting allowances or slotting fees still causes many doubts and disputes. This article discusses the most important problems which appeared in light of a number of Polish judgments in this type of cases. Mentioned among them can be the boundaries of freedom of contract in the context of Article 15(1)(4) of the Unfair Competition Act 1993 on symptoms of limitations of access to the market and the character of this prerequisite in jurisprudence as well as a number of issues connected thereto such as burden of proof, equivalency of benefit provided by retail-chains to cooperating suppliers and the legal character of rebates and bonuses in relations between them. These issues are discussed in the context of the attitudes of the doctrine and business practice in this economic field. This rather wide treatment of each of these problems makes it possible to comment on the chosen judgments including their correctness. The Author did not avoid to present a critical voice in this debate wherever he believed that the direction taken in a given judgment demands rethinking and possible revision.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
110-127
Physical description
Dates
published
2013-03-01
Contributors
References
 • Banasiński C., M. Bychowska, Ekonomiczne aspekty stosowania art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PPH 2011, nr 10
 • du Cane D., Obecny stan prawa w kwestii tzw. opłat półkowych, „Glosa” 2012, nr 3
 • Dolecki H., Postępowanie cywilne, Zarys wykładu, Warszawa 2011
 • Dyś T., Nieuczciwa konkurencja: opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 14
 • Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, Tom 5, Warszawa 2006
 • Marek M., Opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, PPH 2012, nr 2
 • Nestoruk I., Glosa do wyroku SN z dnia 26 stycznia 2006 r., II CK 378/05 – Opłaty „za przyjęcie towarów do sieci sklepów” a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, „Glosa” 2007, nr 1
 • Nowińska E., du Vall M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, Warszawa 2010
 • Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, Tom I, Warszawa 2005
 • Podrecki P., Okoń Z., Dziesięć lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, IV. Utrudnianie dostępu do rynku, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 21
 • Rusek J., Rabat czynem nieuczciwej konkurencji: o premiach pieniężnych raz jeszcze (artykuł dyskusyjny), „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2010, nr 2
 • Skurzyński P., Nowe wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych a pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, PPH 2012, nr 6
 • Szajkowski J., O premiach pieniężnych… do skutku (polemika), „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2010, nr 2
 • Szwaja J., Ostatnie nowelizacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cz. I, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 24
 • Szwaja J. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, Warszawa 2013
 • Zdyb M., Sieradzka M., Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji, PPH 2011, nr 12
 • Zdyb M., Sieradzka M. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, Warszawa 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40d674ed-1c7b-4b3f-8d13-d01e07ddaa5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.