PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 287-296
Article title

Mieszkania chronione i wspomagane dla osób starszych w ujęciu społeczno-ekonomicznym

Content
Title variants
EN
Sheltered Housing and Assisted Living Facilities for the Elderly. A Socio-Economic Analysis
RU
Защищаемые и получающие поддержку квартиры для пожилых людей с общественно-экономической точки зрения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji organizowania przez samorządy mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób starszych wymagających wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Starzenie się populacji oraz trendy migracyjne stawiają przed samorządami nowe wyzwania związane z zabezpieczeniem potrzeb opiekuńczych wciąż rosnącej liczby niesamodzielnych seniorów. Koncepcja mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla osób starszych stanowi uzupełnienie oferty usług realizowanych w domach pomocy społecznej oraz w ramach usług opiekuńczych realizowanych środowiskowo w miejscu zamieszkania seniora. W pracy wykorzystane zostały dane statystyczne i finansowe dotyczące funkcjonowania i organizacji mieszkań chronionych i wspomaganych, domów pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych realizowanych w formie środowiskowej. Analiza zagadnień opiera się również na informacjach uzyskanych od osób zarządzających i realizujących świadczenia na rzecz niesamodzielnych seniorów w mieszkaniach chronionych.
EN
The aim of this article is to present the concept of local governments organising sheltered housing or assisted living facilities for elderly people requiring support and assistance in their daily functioning. The population ageing and migration trends bring to local governments new challenges connected with securing the care needs of the constantly increasing number of dependent seniors. The idea of sheltered housing and assisted living facilities for the elderly is complementation of the services offered in nursing homes or care services provided locally in the senior’s place of residence. Statistical and financial data concerning the organisation and functioning of sheltered and assisted living housing, nursing homes and local residential care services are used in this article. The analysis of the concept is also based on the information received from the people who manage or provide services to the dependent seniors in sheltered housing.
RU
Цель статьи – представить концепцию организации самоуправлениями защищаемых и получающих поддержку квартир для пожилых людей, нуждающихся в поддержке и помощи в повседневном быту. Старение населения и миграционные тенденции ставят перед самоуправлениями новые вызовы, связанные с обеспечением потребностей в попечении все возрастающему числу несамостоятельных людей преклонного возраста. Концепция защищаемых и получающих поддержку квартир для пожилых людей представляет собой дополнение предложения услуг, оказываемых в домах общественной помощи, а также в рамках услуг попечения, осуществляемых по месту жительства пожилого человека. В статье использовали статистические и финансовые данные, касающиеся функционирования и организации защищаемых и получающих поддержку квартир, домов социальной помощи и услуг, оказываемых в форме помощи в данной среде. Анализ вопросов основывается тоже на информации, полученной от лиц, управляющих и предоставляющих услуги для несамостоятельных людей преклонного возраста в защищаемых квартирах.
Year
Pages
287-296
Physical description
Contributors
author
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • BDL (2016), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [dostęp: 07.06.2016].
 • Błędowski P. (2003), Polityka społeczna wobec ludzi starszych w Polsce a w Unii Europejskiej, (w:) Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków.
 • Chabior A., Fabiś A., Wawrzyniak J.K. (2014), Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej, CRZL, Warszawa.
 • Iwański R. (2016), Opieka długoterminowa nad osobami starszymi, CeDeWu, Warszawa.
 • MRPiPS (2015), Sprawozdanie MPiPS-05 za rok 2014, Warszawa.
 • PolSenior (2012), Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Poznań.
 • Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593).
 • Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40f934a4-ac84-4c78-a9fd-ce364f77d39d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.