PL EN


2015 | 3 (356) | 295-304
Article title

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020

Content
Title variants
EN
Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the Face of the New Financial Perspective 2014-2020
RU
Развитие малых и средних предприятий перед лицом новой финансовой перспективы 2014-2020 гг.
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Jesteśmy u progu nowego rozdania funduszy europejskich na okres 2014-2020. Celem rozważań jest ukazanie efektów i możliwości wykorzystania środków finansowych przez przedsiębiorców. W artykule przedstawiono najważniejsze programy z Unii Europejskiej. Podjęto próbę określenia zainteresowania funduszami unijnymi w nowej perspektywie. Zbadano nastroje przedsiębiorców dotyczące nowego podejścia do przyznawania środków finansowych oraz wpływu ich decyzji na rozwój firm. W pracy uwzględniono wyniki przeprowadzonych badań ankietowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z analizy ankiet wnioskować można, że w nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy z większą determinacją będą aplikować o środki unijne. Wyniki badań mogą posłużyć jako przykład dla innych podmiotów gospodarczych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
We are at the threshold of the new assignment of EU funds for the period of 2014-2020. An aim of considerations is to present the effects and opportunities of the use of financial means by entrepreneurs. In her article, the author presented the most important programmes from the European Union. She undertook an attempt to determine the interest in EU funds in the new perspective. She examined the entrepreneurs’ sentiments related to the new approach to assigning financial means and to the impact of their decisions on firms’ development. In her work, the author took into account findings of the surveys conducted in the sector of small and mediumsized enterprises. The surveys analysis allows concluding that in the new financial perspective entrepreneurs will apply with a greater determination for EU funds. The survey findings may serve as an example for other business entities. The article is of the research nature.
RU
Мы находимся на пороге нового распределения европейских фондов на период 2014-2020 гг. Цель рассуждений – указать эффекты и возможности использования финансовых средств предпринимателями. В статье представили основные программы Евросоюза. Предприняли попытку определить интерес к фондам Евросоюза в новой перспективе. Изучили настроения предпринимателей, касающиеся нового подхода к присуждению финансовых средств и влияния их решений на развитие фирм. В работе учли результаты проведенных опросов в секторе малых и средних предприятий. Из анализа опросов можно сделать вывод, что в новой финансовой перспективе предприниматели более решительно будут запрашивать средства Евросоюза. Результаты ис- следований могут послужить в качестве примера для других экономических субъектов. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
295-304
Physical description
Contributors
References
 • Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P. (2006) Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Dawydzik A. (2014), Wsparcie sektora MSP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.mir.gov.pl [dostęp: 14.03.2014].
 • Ostaszewski J. (red.) (2010), Finanse, Difin, Warszawa.
 • Głodek Z. (2012), Finanse przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, PWSZ, Gorzów Wielkopolski.
 • Hajkowska M. (2013), Postęp we wdrażaniu unijnych funduszy, „Fundusze Europejskie w Polsce. Biuletyn Informacyjny”, nr 31, wrzesień.
 • Inteligentny Rozwój (2014), Informacja prasowa, 8 stycznia, http://www.mir.gov.pl [dostęp: 14.03.2014].
 • Musimy mądrze inwestować (2013), „Fundusze Europejskie w Polsce, Biuletyn informacyjny”, nr 31, wrzesień.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2014), styczeń, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2014), styczeń, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. POWER 2014-2020 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 ‒ Umowa Partnerstwa (2014), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Rząd przyjął projekty dokumentów na nową perspektywę finansową (2014), Informacja prasowa,8 stycznia, http://www.mir.gov.pl [dostęp: 14.03.2014].
 • Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (2014), 2014-202, 23 stycznia, http://www.mir.gov.pl/ministerstwo/organizacja/Dokuments/prezentacja_DKI_firmy_23012014.pdf [dostęp: 14.03.2014].
 • http://www.efs.gov.pl2014_2020/Konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx [dostęp: 11.03.2014].
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 14.03.2014].
 • http://www.mir.gov.plministerstwo/organizacja/Dokuments/prezentacja_DKI_firmy_2301204.pdf [dostęp: 14.03.2014].
 • http://www.poig.gov.plDokuments/Program_Inteligentny_Rozwoj_080114.pdf [dostęp: 14.03.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-410c7df8-6e82-4a0a-8489-66ecb97fa1af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.