Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007/2008 | 4-5 | 7-20

Article title

Istota sporu darwinizmu z teorią inteligentnego projektu. Przyrodnicza symfonia makroewolucji

Authors

Content

Title variants

EN
The Real Issue: Nature's Symphony of Macroevolution

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Autor wyjaśnia podstawowe zagadnienia, dotyczące sporu pomiędzy teorią inteligentnego projektu a darwinizmem. Przekonuje, że u podstaw teorii inteligentnego projektu leżą przesłanki naukowe, a nie religijne. Spór nie toczy się o ewolucję jako taką, lecz o ewolucję darwinowską (przypadkowe mutacje i dobór naturalny) na poziomie makroewolucyjnym - mikroewolucja nie jest kwestionowana. Autor wskazuje ponadto, że nie tylko teoria inteligentnego projektu jest krytyczna względem darwinizmu, ale krytyka pojawia się również ze strony ewolucyjnej biologii rozwoju (evo-devo). Jego zdaniem stanowi to dodatkowe potwierdzenie tezy teoretyków projektu, że darwinizm ma poważne luki eksplanacyjne i że krytyka darwinizmu ma charakter naukowy, nie zaś religijny.
EN
Author explains basic issues regarding controversy between intelligent design theory and Darwinism. He argues that the basis of intelligent design theory are scientific premises, not the religious ones. The controversy does not concern evolution as such but the Darwinian evolution (random mutations and natural selection) on macroevolutionary level. What is more, author points that intelligent design theory is not the only one to criticize Darwinism. The evolutionary developmental biology (evo-devo) is also critical about it. In his opinion, it is an additional confirmation of design theorists’ claim that Darwinism has serious explanatory gaps and that critique of Darwinism is of scientific, not religious nature.

Year

Volume

4-5

Pages

7-20

Physical description

Contributors

 • Trinity College of Florida

References

 • Thomas WOODWARD, Darwin Strikes Back: Defending the Science of Intelligent Design, Baker Books, Grand Rapids, Michigan 2006.
 • „Top Questions and Answers on Intelligent Design”, 8 September 2005, http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=2348 (11.01.2008).
 • Niall SHANKS, God, the Devil, and Darwin: A Critique of Intelligent Design Theory, Oxford University Press, Oxford, England 2004.
 • Michael RUSE, „Answering the Creationists: Where They Go Wrong and What They’re Afraid Of”, Free Inquiry 1998, http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/Media/answering_the_creationists.shtml (11.01.2008).
 • Nancy PEARCEY, „You Guys Lost!”, w: William A. DEMBSKI (ed.), Mere Creation: Science, Faith & Intelligent Design, InterVarsity Press, Downers Grove, Ill. 1998, s. 73-92.
 • David QUAMMEN, „Czy Darwin się mylił?”, National Geographic Polska, listopad 2004, nr 11 (62), s. 2-33.
 • Stephen Jay GOULD, The Structure of Evolutionary Theory, Belknap Press, Cambridge, MA. 2002.
 • Michael J. BEHE, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, przeł. Dariusz Sagan, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 4, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008.
 • Phillip E. JOHNSON, Sąd nad Darwinem (przeł. Robert Piotrowski, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997.
 • Phillip E. JOHNSON, Reason in the Balance: The Case against Naturalism in Science, Law and Education (InterVarsity Press, Downers Grove, Ill. 1995.
 • Gerd B. MULLER and Stuart A. NEWMAN (eds.), Origination of Organismal Form: Beyond the Gene in Developmental and Evolutionary Biology, MIT Press, Cambridge, MA. 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-412b9b3e-37bc-475e-bdc6-052fcfb2ddaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.