PL EN


2014 | 61 | 12: Homiletyka | 035-051
Article title

„Jedność tematyczna” homilii w świetle adhortacji Evangelii gaudium.

Authors
Title variants
EN
“Thematic Unity” of Homily in the Light of Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Papież Franciszek sugeruje, aby współczesna homilia odznaczała się „jednością tematyczną” i zawierała „syntezę ewangelicznego orędzia”. Wydaje się, że jest to nawiązanie do znanej w historii kościelnego przepowiadania tzw. homilii syntetycznej bądź homilii tematycznej. Autor artykułu ukazuje zagadnienie „jedności tematycznej” homilii w szerokiej perspektywie. Najpierw przedstawia historyczny rozwój homilii syntetycznej oraz sposoby jej pojmowania na przestrzeni dziejów. Następnie, odwołując się do posoborowych dokumentów Kościoła, uzasadnia potrzebę nadania homilii „jedności tematycznej”. Ukazuje także zasady wyboru tematu homilii. Jako naczelne kryterium wskazuje tutaj układ Lekcjonarza mszalnego oraz sprawowane misterium zbawcze. Podkreśla także kulturowe, pedagogiczne oraz teologiczne racje przemawiające za „jednością tematyczną” homilii.
EN
Pope Francis suggests that contemporary homily should have “thematic unity” and contain “a synthesis of the evangelical message.” It seems that there is a reference to so-called synthetic homily or thematic homily, well-known in the history of the Church preaching. The article presents, in wide perspective, the question of the “thematic unity” of homily. First, it shows the historical development of synthetic homily and ways of understanding it in history. Then, referring to the post-Conciliar Church documents, it justifies the need to give the homily “thematic unity,” and shows the principles of choice of topic of the homily. As the chief criterion is indicated here the system of the Mass Lectionary and the exercised mystery of salvation. The cultural, pedagogical and theological arguments in favor of “thematic unity” of homily are also indicated.
Contributors
References
  • Allen H.: Principes et problèmes des Lectionnaires. „La Maison-Dieu” 1992 no 189 s. 105-130.
  • Bonneau N.: The synoptic Gospel in the Sunday Lectionary: Ordinary Time. „Questiones liturgiques” 75:1994 s. 154-169.
  • Cecolin R. (ed.).: Dall’esegesi all’ermeneutica attraverso la celebrazione. Bibbia e Liturgia. T. 1. Padova: Edizioni Messagero 1991.
  • Chmiel J.: Intencja autora jako zasada hermeneutyczna. Przyczynek do teologii natchnienia biblijnego. „Ruch Biblijny Liturgiczny” 1:1979 s. 4-14.
  • De Zan R.: I molteplici tesori dell’unica parola. Introduzione al Lezionario e alla lettura liturgica della Bibbia. Padova: EMP 2008.
  • Dyk S.: „Co głosić, aby wierzyli?”. Studium homiletyczne Lekcjonarza mszalnego. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
  • Panuś K.: Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Cz. 1: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym. Kraków: Wydawnictwo M 1999.
  • Pinell J.: Dalla Parola al ministro della celebrazione. Teologia della predicazione in san Leone Magno. „Ecclesia Orans” 10:1993 s. 125-162.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-412e26af-07f1-4ace-aa94-75687fd311da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.