Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 19 | 74-92

Article title

Innowacyjność a endogeniczne zasoby miast wschodniego pogranicza Polski

Content

Title variants

EN
Innovation and the endogenous resources of Polish eastern border cities

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The interest in the Polish eastern border cities is rooted in the desire to trace their socio-economic and urban development conditions of a specific, peripheral location within the provinces which are facing many problems. The general study covers four eastern Polish provinces; detailed investigations were carried out in 28 border cities located within those areas. It seems interesting to examine the involvement of the local authorities and citizens in different types of initiatives that encourage internal development. For this reason, the main objective of this study was to investigate selected aspects of endogenous activities and consider whether one can allocate them as an innovation, and whether they can condition the local success or stagnation. Analysis of the activity of the local authorities was based on urban development strategies and EU structural funds. Analysis of the activity of the local community was based on: the professional, scientific and technical activities; local newspapers, publishers and editors; and foundations and community organizations. Endogenous activity in the border cities could step up their development especially if associated with innovation activities. Unfortunately, large part of these cities is not developed in an active way, neither by residents nor local authorities.

Keywords

Contributors

 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

References

 • Brzosko-Sermak A., 2009, Szczególne cechy rozwoju miast wschodniego pogranicza Polski, [w:] Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek i rolnictwo, IGiGP UJ, Kraków, s. 203–212.
 • Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., 2009, Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Nr 13, Warszawa–Kraków, s. 95–109.
 • Castells M., 2003, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Chojnicki Z., 2007, Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Przegląd Geograficzny 3–4, s. 423–438.
 • Churski P., Krawczyk P., Tobolska A., 1994, Poziom bezrobocia a aktywność gospodarcza na obszarze wschodniego pogranicza Polski, [w:] T. Wilgat (red.), Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Referaty i postery, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H., 2009, Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 7, Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 9.
 • Dahlman C., 2002, The Knowledge Economy: Implications for Poland, World Bank Institute.
 • Dziewoński K., 1971, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, Prace Geograficzne IG PAN, s. 87.
 • Eberhardt P., 2004, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • European Commision, 2000, eEurope – An Information Society for All, Brussels.
 • Gazeta IT nr 3 (11) marzec 2003.
 • Guzik R., 2004, Polskie miasta i gminy wiejskie w Internecie – geografia społeczeństwa informacyjnego, [w:] J. Słodczyk (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Miasta w okresie przemian, Opole.
 • Hansen N., 2001, The Economic Development of Border Regions, Knox, Marston 1998.
 • Komornicki T., 1999, Granice Polski, Analiza zmian przenikalności w latach 1990–1996, Geopolitical Studies, vol. 5, IGiGP PAN, Warszawa.
 • Komornicki T., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce, Prace Geograficzne Nr 190, IGiGP PAN, Warszawa.
 • Koter M., 1998, Multicultural Border Regions of Europe – Forms of Ethnic Composition and Process of their Differentiation, [w:] K. Heffner, M. Koter (red.), Borderlands or transborder regions.
 • Krzysztofik R., 2000, Umiastowienie północno-wschodniej Polski w świetle wybranych pojęć i teorii z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, Czasopismo Geograficzne LXXI, 2, s. 189–208.
 • Lijewski T., 1994, Problemy komunikacyjne wschodniego pogranicza Polski, [w:] T. Wilgat (red.), Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Referaty i postery, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Minghi J.V., 1963, Boundary studies in political geography, Annals of the Association of American Geographers, 53, s. 407–428.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Projekt nr 6, Warszawa.
 • Misztal S., 1994, Zacofanie i perspektywy rozwoju regionów przygranicznych wschodniej Polski, [w:] T. Wilgat (red.), Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Referaty i postery, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Osborn D., Gaebler T., 1992, Reinventing Government. How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Addisin-Wesley, Boston.
 • Passi A., 2001, „A Borderless world“ – Is it only rhetoric or will boundaries disappear in the globalizing world?, [w:] P. Reubner, G. Wolkersdorfer (red.), Politische Geographie: Handlungsorientierte Ansätze und Critical Geopolitics, Heidelberger Geographische Arbeiten, Heft 112, Im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Heidelberg, Heidelberg, s. 133–145.
 • Proniewski M., 1993, Główne problemy rozwoju wschodniego obszaru pogranicza, [w:] P. Eberhardt, T. Komornicki (red.), Problematyka wschodniego obszaru pogranicza, Biuletyn nr 2, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., 2009, Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Nr 14, Warszawa–Kraków, s. 31–42.
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2000, Strategia Rozwoju Miasta Radymno, Rzeszów.
 • Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm.)
 • Zdon-Korzeniowska M., 2009, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Zioło Z., 2010, Procesy innowacyjności przestrzeni społeczno-gospodarczej, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, s. 185–201.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-41387157-5156-4024-b2d0-ed75197d2aa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.