PL EN


2012 | 2 | 95-107
Article title

Ekspansja korporacji transnarodowych do krajów Europy środkowo-wschodniej w aspekcie ich konkurencyjności międzynarodowej i atrakcyjności inwestycyjnej

Content
Title variants
EN
The Expansion of Transnational Corporations into Countries of Central and Eastern Europe under Consideration of the Latters International Competitiveness and Investment Attractiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy była próba oceny starań krajów o pozyskiwanie zagranicznego kapitału w kontekście kreowania otoczenia przyjaznego inwestorom. Do analizy poziomu konkurencyjności międzynarodowej wykorzystano raporty światowych ośrodków badawczych: The Global Competitiveness Report oraz ranking Instytutu Rozwoju Zarządzania. Do oceny atrakcyjności inwestycyjnej posłużyło badanie European Attractiveness Survey. W pracy wykorzystano również Światowy Raport Inwestycyjny. Analiza danych zawartych w WIR 2009 wykazuje, że tylko w pięciu państwach (Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Japonia) znajduje się siedziba 71 korporacji. Większość KTN (90%) pochodzi z krajów Triady, dlatego też kierunek ich ekspansji wciąż obejmuje głównie gospodarki wysoko rozwinięte. Jednak ostatnio można zaobserwować wzrost zainteresowania krajami rozwijającymi się. Według raportu UNCTAD Polska w 2007 r. znalazła się na wysokim 12. miejscu wśród deklarowanych miejsc do lokowania inwestycji.
EN
The issue of our investigation was the assessment of CEE countries’ endeavours to raise external funds in order to create an investorfriendly setting. To evaluate the level of international competitiveness we consulted the publications of global research centres The Global Competitiveness Report as well as the ranking of the Institute of Management Development ( Instytut Rozwoju Zarządzania).The data for investment attractiveness were provided by The European Attractiveness Survey. The analysis of WIR-data (World Investment Report) reveals, that the home bases of 71 international corporations are located in only five countries: The United States, Great Britain, France, Germany and Japan. Up to 90% of KTN-services (KatoenNatie) originate from triad countries (comprising, Japan, the US and EU-members), therefore their direction of expansion will foremost be centred on highly developed economies. Recently however a growing interest in developing countries has been noticed. According to the UNCTAD-report (United Nations Conference on Trade and Development) in 2007 Poland ranked as high as number 12 amongst the declared locations for capital investment.
Contributors
author
References
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, [red.] T. Kalinowski, IBnGR, Gdańsk 2007.
 • Bossak J.W., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej – ujęcie instytucjonalne, [w:] Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, [red.] H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004.
 • Declaration on International Investment and Multinational Enterprises, OECD, Paris 2000.
 • European Attractiveness Survey2004–2007. Ernst&Young.
 • Global Competitiveness Report 2002–2007. World Economic Forum.
 • Kisiel R., LizińskaW., Majbańska M., Rola władz samorządowych w pozyskiwaniu inwestycji krajowych i zagranicznych, „Polityka Gospodarcza” 2008, nr 15–16.
 • Kisiel-Łowczyc A.B., Współczesna gospodarka światowa, UG, Gdańsk 2000.
 • Maniak G., Mikro-, mezo- i makroekonomiczne poziomy konkurencyjności – uwarunkowania i miary. [w:] Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, [red.] D. Kopycińska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Niemiec M., Powiązania regionalizacji z globalizacją, [w:] Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, [red.] K. Jędrzejczyk-Kuliniak i in., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • International Trade and Competitiveness Indicators, OECD, Paris 2001.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2006.
 • World Competitiveness Yearbook 2002–2006. Institute for Management Development, Lausanne.
 • World Investment Report 1994: Transnational Corporations, Employment and the Workplace. UNCTAD, New York and Geneva.
 • World Investment Report 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness. UNCTAD, New York and Geneva.
 • World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. UNCTAD, New York and Geneva.
 • World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. UNCTAD, New York and Geneva.
 • World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. UNCTAD, New York and Geneva.
 • Zielińska-Głębocka A., Podstawowe koncepcje i determinanty konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, [red.] A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4148cf53-7d37-423c-9624-33bd79ad01c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.