PL EN


2016 | Acta Iuris nr 13 |
Article title

Zmiany w regulacji odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej dotyczące sprzedaży między profesjonalistami

Title variants
EN
Amendments to warranty regulation in ‘business to bussiness’ trad
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem badań autorki w artykule jest analiza z punktu widzenia obrotu dwustronnie profesjonalnego niedawnej nowelizacji Kodeksu cywilnego wprowadzonej w życie przepisami Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, dokonującej uporządkowania przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Zintegrowanie przepisów dotyczących rękojmi, bez dokonywania zróżnicowania podmiotowego na obrót profesjonalny i obrót z udziałem konsumenta, uznać należy za wyjątkowo trafne posunięcie polskiego ustawodawcy oraz doskonały przykład tendencji uniwersalistycznych w zakresie regulowania odpowiedzialności sprzedawcy. Niemniej jednak, nowa regulacja prawa konsumenckiego skierowana przede wszystkim na obrót konsumencki w istotny sposób zmieniła regulację rękojmi w stosunkach dwustronnie profesjonalnych. Autorka rozważa następujące zmiany w kodeksowej regulacji rękojmi dotyczące sprzedaży w obrocie dwustronnie profesjonalnym: redefinicję wady fizycznej rzeczy sprzedanej, zmianę uprawnienia kupującego do obniżenia ceny rzeczy sprzedanej przysługującego mu w razie wystąpienia wady oraz zmiany w zakresie terminów obowiązywania rękojmi.
EN
Entering into force of the Act on Consumer Rights has made several significant changes in the warranty regulation for the ‘business to business’ trade. The draft law on consumer rights provides that ‘with regard to entrepreneurs, the rearrangement of warranty for physical defects provisions shall ease pursuing economic activity’. It is true in case of the ‘business to consumer’ trade, but not in the ‘business to business’ trade. On one hand, making the seller’s liability unitary should facilitate pursuing economic activity due to the fact that now the seller is not obliged to apply two warranty regulations: one for trading partners, and one for consumers. On the other hand, the seller’s liability for physical defects in the ‘business to business’ trade has been extended by the redefinition of ‘physical defects’. Most of the aforementioned Civil Code amendments were copied from the Act on Special Terms on Consumer Sales. As a result, the strict seller’s liability (foreseeing short deadlines and buyer’s notification about the physical defects) was transformed into to a permissive liability which is favourable for buyers. It should be pointed out that by the warranty regulation the seller is liable to the buyer in any capacity, a fault notwithstanding. Consequently, a buying entrepreneur’s situation is now significantly better than a selling entrepreneur’s situation even though these two parties have an equivalent legal status and none on them should be granted preference (like in consumers regulation). Thus, the amendments may result in increased transaction costs and an augmentation of legal, economic and business risk. It seems that this kind of effects were not foreseen by the Polish legislator because in the draft law on consumer rights entrepreneurs functioning in the ‘business to business’ trade are not enumerated among the entities that may be affected by the planned regulation.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, el./Legalis 2014.
 • Kodeks cywilny. Komentarz LEX, red. A. Kidyba, Warszawa 2014.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, el./Legalis 2015.
 • Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088, red. K. Pietrzykowski, el./Legalis 2015.
 • Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, el./Legalis 2014.
 • Ustawa o prawach konsumenta, red. D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warszawa 2015.
 • Widło J., Rękojmia za wady fizycznej w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 4.
 • Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, Dz. Urz. UE seria L, nr 171, s. 12.
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r., Dz.U. z 1997 r., nr 45, poz. 286.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r., poz. 827.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4164232d-8bc5-447a-8b2f-7594cd43d878
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.