PL EN


2019 | 22 | 68-80
Article title

Džedkareův pyramidový komplex: nové doklady o konci 5. dynastie

Authors
Content
Title variants
EN
Djedkare’s pyramid complex: new evidence on the late Fifth Dynasty
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Pyramidový komplex panovníka Džedkarea v jižní Sakkáře je klíčovým monumentem pro porozumění historického vývoje pozdní 5. a rané 6. dynastie, stejně jako společenských a náboženských změn, které v té době probíhaly. Přestože byl zkoumán ve 40. a 50. letech 20. století, jeho architektura ani zbytky reliéfní výzdoby nebyly dosud nikdy zcela zdokumentovány ani publikovány. Současná archeologická expedice zkoumající Džedkareův pyramidový komplex si proto klade tři hlavní cíle: 1. podrobně zdokumentovat dochované části architektury a pořídit přesný plán zádušního chrámu; 2. konsolidovat a restaurovat poničené části substruktury královy pyramidy; 3. zdokumentovat a katalogizovat fragmenty reliéfní výzdoby shromážděné v zádušním chrámu dřívějšími výkopci i současnou expedicí, analyzovat výzdobný program památky. Od roku 2010 se podařilo dokončit dokumentaci velké části králova zádušního chrámu, a to včetně řady detailů, jež dřívější archeologové neodhalili. Chrám zahrnoval nejen obvyklé součásti, ale také stavby, které v jiných královských komplexech Staré říše nenajdeme. Především jsou to dva tzv. masivy ve východní části chrámu a rovněž enigmatická budova, dnes zcela zničená, jež kdysi stála v jižní části okrsku. Roku 2018 expedice odkryla severní část králova okrsku. Nikdy dříve nebyla zkoumána a nacházelo se zde velké množství sekundárních pohřbů z pozdějších období egyptských dějin. Po odstranění těchto pozdějších vrstev byly zdokumentovány dochované části architektury patřící jak k chrámu krále, tak i k menšímu okrsku jeho královny (ten s ním sousedí na severu). Expedice zde odkryla a zdokumentovala jižní část královnina zádušního chrámu včetně jeho vstupu. Navíc se zde podařilo nalézt jméno a tituly majitelky tohoto nezvyklého a do nynějška anonymního komplexu. Byla jí královská manželka Setibhor.
EN
The pyramid complex of King Djedkare in South Saqqara is a key monument for our understanding of the history of the late Fifth and early Sixth Dynasties and of the social and religious transformations of that period. Despite its exploration in the 1940s and 1950s, neither the architecture of this monument nor its relief decoration and other finds have been fully documented and published. The current mission working in Djedkare’s pyramid complex therefore has three main aims to fulfil: 1. to document its preserved architecture in detail and provide a precise plan of the funerary temple; 2. to consolidate the badly damaged parts of the substructure of the king’s pyramid; 3. to document and catalogue the relief fragments collected in the funerary temple both by the previous and the current missions, and then to analyse the decorative program of the monument. A large part of the king’s funerary temple has been documented since 2010, revealing many details which were not or could not be noticed by the earlier explorers. The monument included the usual parts of a funerary temple but also some buildings which cannot be found in other Old Kingdom royal complexes. These include above all the two massifs situated in the eastern part, or an enigmatic building, today entirely gone, which was constructed in the southern part of the precinct. In 2018, the mission uncovered the northern part of the king’s precinct, which had not been explored previously and which revealed a high number of secondary burials from later periods of Egyptian history. Underneath these later layers, the remains of the architecture were documented belonging to the king’s monuments as well as to a smaller pyramid complex of his queen, which is neighbouring the king’s monument in the north. The mission not only uncovered and documented the southern part of the queen’s precinct including its entrance but also succeeded in finding the name and title of the owner of this unusual (and until that time anonymous) complex, the king’s wife, Setibhor.
Contributors
  • Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4177fb14-6dd6-40b1-bd43-e67cd7394915
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.