PL EN


2020 | 9 (22) nr 1 | 133-141
Article title

The Seal of Confession in Polish Criminal Law – Substantive and Procedural Aspects. De lege ferenda Postulates

Content
Title variants
PL
Tajemnica spowiedzi w polskim prawie karnym – aspekt materialny i proceduralny. Postulaty de lege ferenda
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This study explores the position of a minister in the context of substantive and procedural aspects of the sacramental seal in the Polish criminal law. The first issue refers to the criminal liability of the minister for disclosing of information covered by the sacramental seal of confession and the obligation of a crime notification. The second one regards an absolute inadmissibility of an evidence. In conclusion, it can be found the reference to individual aspects of the sacramental seal in the Polish criminal law and postulates de lege ferenda.
PL
Artykuł analizuje pozycję duchownego w kontekście aspektu materialnego i proceduralnego polskiego prawa karnego. Pierwszy z nich odnosi się do odpowiedzialności karnej duchownego za ujawnienie informacji objętych tajemnicą spowiedzi oraz obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Z kolei drugi przedstawia bezwzględny zakaz dowodowy. W uwagach końcowych poczyniono odniesienie do zawartych w poszczególnych aspektach artykułu treści oraz postawiono postulaty de lege ferenda.
Contributors
 • advocate trainee at the Kuyavian-Pomeranian Bar Association in Toruń; ul. Rynek Staromiejski 17, 87-100 Toruń, Poland
References
 • Abramek, Monika. 2019. “Duchowny w procesie karnym – rozważania na kanwie zakazu dowodowego z art. 178 pkt 2 k.p.k.” Monitor Prawniczy 5:271-78.
 • Knoppek, Krzysztof. 2013. “Komentarz do art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, vol. 1, ed. Henryk Dolecki, and Tadeusz Wiśniewski. https://sip.lex.pl/#/commentary/587306634/147232 [accessed: 2.04.2020].
 • Kunicka-Michalska, Barbara. 1972. Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym. Warszawa: Wydwnictwo Prawnicze.
 • Kunicka-Michalska, Barbara. 2000. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji niejawnych i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Kurowski, Michał. 2019. “Komentarz do art. 178 k.p.k.” In Kodeks postępowania karnego. Część II. Komentarz aktualizowany, vol. 1, ed. Dariusz Świecki. https://sip.lex.pl/#/commentary/587748455/600074 [accessed: 2.04.2020].
 • Pachnik, Karol. 2011. “Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym.” Prokurator. Kwartalnik Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej 3-4:52-59.
 • Pieron, Bartłomiej. 2012. “Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim.” Kieleckie Studia Teologiczne 11:321-34.
 • Pieron, Bartłomiej. 2016. “Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego.” Annales Canonici 12:131-53. http://dx.doi.org/10.15633/acan.1824
 • Pieróg, Michał. 2015. “Tajemnica spowiedzi świętej w prawie kanonicznym, polskim procesie cywilnym i karnym.” Studia Paradyjskie vol. 25, 169-80.
 • Rakoczy, Bartosz. 2003. “Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym.” Przegląd Sądowy 11-12:126-38.
 • Rusinek, Michał. 2007. Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Szymański, Michał. 2017. “Tajemnica spowiedzi w prawie polskim – stan aktualny i propozycje zmian.” Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 4:73-85.
 • Tomkiewicz, Małgorzata. 2012. “Tajemnica spowiedzi i tajemnica duszpasterska w procesie karnym.” Prokuratura i Prawo 2:50-64.
 • Wielec, Marcin. 2012. Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 • Wróbel, Włodzimierz, and Dominik Zając. 2017. “Komentarz do art. 266 k.k.” In Kodeks karny. Część szczególna. Część 2. Komentarz do art. 212-277d., vol. 2, ed. Włodzimierz Wróbel, and Andrzej Zoll. https://sip.lex.pl/#/commentary/587746548/543988 [accessed: 2.04.2020].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41849b82-e777-4e1a-a593-e91a2acc12b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.