PL EN


2019 | 84 | 4 | 73-96
Article title

The Deputies of Vitebsk District to the Sejm of Lublin in 1569: The Social Biography of Piotr Kisiel and Tymofiej Hurko

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to examine the most important forms of social activity of the petty and middle nobility of the Grand Duchy of Lithuania in the second half of the 16th century on the example of the unique life stories of two Vitebsk noblemen. The article discusses biographies of Piotr Kisiel and Tymofiej Hurka, who represented the Vitebsk district at the Sejm in 1569 and directly participated in the conclusion of the Union of Lublin. For a long time, the historiography discussed only the most influential participants of the sessions of this Sejm. However, ‘ordinary’ representatives of the wide group of nobles from the districts of the Grand Duchy of Lithuania also played their part in negotiations regarding the conclusion of the union. The aims, ideas, worldview, and values along with the personal experiences of those people directly affected their social and political position, and thus, to some extent, shaped the entire state. The author shows the influence of military and political events of the 1560s on the political activities of Piotr Kisiel and Tymofiej Hurka. The experience gained from the Livonian War influenced their attitude towards the union between the Grand Duchy of Lithuania and the Polish Crown in 1569. The investigations presented by the author show that significant transformations of the 1560s (reforms of the political system of the Grand Duchy of Lithuania, the creation of the Polish-Lithuanian Commonwealth) gave the Kisiel and Hurka families the opportunity to actively participate in public life and allowed them to occupy a permanent place among the political elites of the Vitebsk district. The research results are based on various types of documentary sources, both published ones and manuscripts. The methodological basis of the analysis is the biographical method. The article emphasizes that detailed investigations of the biographies of ‘ordinary’ nobles opened new research perspectives in regard to the history of the noblemen of the Grand Duchy of Lithuania and the entire Polish-Lithuanian Commonwealth.
Year
Volume
84
Issue
4
Pages
73-96
Physical description
Dates
published
2019-12-01
Contributors
 • Belarusian State University
References
 • Alyaksandrava, Al’bina, Vol’ha Babkova and Iryna Bobyer, eds. Tastamyenty shlyakhty i myashchan Byelarusi druhoy palovy XVI st. (z aktavykh knih Natsyyanal’naha histarychnaha arkhiva Byelarusi). Minsk: Byelarus. Entsykl. imya P. Browki, 2012.
 • Arkhiv Yugo-Zapadnoy Rossii, izdavayemyy vremennoy komissiyey dlya razbora drevnikh aktov, vol. 8, part 6: Akty o zemlevladenii v Yugo-Zapadnoy Rossii XV–XVIII vv. Kiyev: Universitet. tipografiya, 1911.
 • Boniecki, Adam, ed. Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku. Warszawa: Druk J. Bergera, 1887.
 • Deveikytė, Eglė and Gedeminas Lesmaitis, eds. Lietuvos Metrika, vol. 47: 1565–1567. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto, 2018.
 • Dokumenty Moskovskogo arkhiva Ministerstva yustitsii, vol. 1. Moskva: Tov-vo tipogr. A. Mamontova, 1897.
 • Dovgyallo, Dmitriy, ed. Istoriko-yuridicheskiye materialy, izvlechennyye iz aktovykh knig guberniy Vitebskoy i Mogilevskoy, vol. 27. Vitebsk: Gubern. Tipo-Litografiya, 1899.
 • Dovgyallo, Dmitriy, ed. Istoriko-yuridicheskiye materialy, izvlechennyye iz aktovykh knig guberniy Vitebskoy i Mogilevskoy, vol. 28, part 2: Orshanskiy gerbovnik. Vitebsk: Gubern. Tipo-Litografiya, 1900.
 • Dovgyallo, Dmitriy, ed. Istoriko-yuridicheskiye materialy, izvlechennyye iz aktovykh knig guberniy Vitebskoy i Mogilevskoy, vol. 31. Vitebsk: Gubernskaya Tipo-Litografiya, 1903.
 • Downar, Taisiya, ed. Statut Vyalikaha Knyastva Litowskaha1566 hoda. Minsk: Tesyey, 2003.
 • Downar-Zapol’ski, Mitrafan. Dzyarzhawnaya haspadarka Vyalikaha knyastva Litowskaha pry Yahyelonakh. Edited by Alyaksandr Hrusha and Rahnyeda Alyakhnovich. Minsk: Byelarus. navuka, 2009.
 • Downar-Zapol’ski, Mitrafan. Vybranaye. Edited and introduced by Valyantsina Lyebyedzyeva. Minsk: Byelaruskaya navuka, 2017.
 • Ferenc, Marek. Mikołaj Radziwiłł „Rudy” (ok. 1515–1584). Działalność polityczna i wojskowa. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2008.
 • Hrusha, Alyaksandr, ed. Myetryka Vyalikaha knyastva Litowskaha, vol. 44: (1559–1566). Minsk: Arty-Feks, 2001.
 • Kempa, Tomash. Mikalay Kryshtaf Radzivil Sirotka (1549–1616). Vilyenski vayavoda. Edited by Alyaksyey Shalanda, translated by Syarhyey Pyetrykyevich. Mir: Muzyey Zamkavy komplyeks “Mir”, 2016.
 • Kempa, Tomasz. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” (1549–1616) – wojewoda wileński. Warszawa: Semper, 2000.
 • Khoroshkevich, Anna and Georgiy Golenchenko, eds. Sudebnaya kniga vitebskogo voyevody, gospodarskogo marshalka, volkovyskogo i oboletskogo derzhavtsy M.V. Klochko, 1533–1540. Moskva: Nauka, 2008.
 • Kiselev, Vladimir and Vladimir Svistun, eds. Adam Grigor’yevich Kisel’. Sbornik materialov. Minsk: Il’in V. P., 2012.
 • Kolankowski, Ludwik. “Posłowie sejmów koronnych Zygmunta Augusta.” Reformacja w Polsce 5/17–18 (1928): 121–138.
 • Kutrzeba, Stanisław and Władysław Semkowicz, eds. Akta unii Polski z Litwą 1385–1791. Kraków: Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1932.
 • Lappo, Ivan, ed. Russkaya istoricheskaya biblioteka, vol. 30: Litovskaya Metrika. Otdel pervyy-vtoroy, part 3: Knigi publichnykh del. Yur’yev: Izd-vo Akad. nauk, 1914.
 • Litwin, Henryk. Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569–1648. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
 • Loyka, Pavyel. Shlyakhta byelaruskikh zyamyel’ u hramadska-palitychnym zhytstsi Rechy Paspalitay druhoy palovy XVI – pyershay tretsi XVII st. Minsk: BDU, 2002.
 • Lyubavskiy, Matvey. Litovsko-russkiy seym. Opyt po istorii uchrezhdeniya v svyazi s vnutrennim stroyem i vneshneyu zhizn’yu gosudarstva. Moskva: Universit. tip., 1900.
 • Makaraw, Maksim. Ad pasada da mahdeburhii. Pravavoyestanovishcha nasyel’nitstva myestaw Byelaruskaha Padzvinnya w XIV – pyershay palovye XVII st. Minsk: Ekapyerspyektyva, 2008.
 • Miller, Robert. “Biographical Method.” In The A–Z of Social Research: A Dictionary of Key Social Science Research Concepts, edited by Robert L. Miller and John D. Brewer, 15–17. London: SAGE Publications, 2003.
 • Myatsyel’ski, Andrey, ed. Myetryka Vyalikaha knyastva Litowskaha, vol. 70: (1582–1585). Minsk: Byelarus. navuka, 2008.
 • Narbut, Andrey. Gurko-Romeyki. Rodoslovnyye rospisi, vol. 10. Moskva: [s.n.], 1998.
 • Niesiecki, Kasper. Herbarz Polski, vol. 4. Edited by Jan Bobrowicz. Lipsk: Drukiem Breitkopfa Haertela, 1839.
 • Niesiecki, Kasper. Herbarz Polski, vol. 5. Edited by Jan Bobrowicz. Lipsk: Drukiem Breitkopfa Haertela, 1840.
 • Noble Society: Five Lives from Twelfth-Century Germany. Edited and translated by Jonathan R. Lyon. Manchester: Manchester University Press, 2017.
 • Padalinski, Uladzimir. “‘За залецаньемъ ихъ милости панов врадниковъ земъскихъ и шляхты повету витебъского учиниломъ…’. Palitychnyya adnosiny shlyakhty Vitsyebskaha pavyeta z vayavodam Mikalayem Pawlavicham Sapyeham (1588–1599 hh.).” In Sapyehi. Asoby, kar’yery, mayontki, edited by Anastasiya Skyep’yan, 49–68. Minsk: A. M. Yanushkyevich, 2018.
 • Padalinski, Uladzimir. “Prablyemy daslyedavannya zyemskaha Pradstawnitstva Vyalikaha Knyastva Litowskah na val’nykh soymakh Rechy Paspalitay (na prykladzye zaklyuchnaha etapa Lyublinskaha soyma 1569 h.).” In Vyalikaye Knyastva Litowskaye. Palityka, ekanomika, kul’tura, vol. 1, edited by Anastasiya Skyep’yan, 209–220. Minsk: Byelaruskaya navuka, 2017.
 • Padalinski, Uladzimir. “The Representation of the Grand Duchy of Lithuania in the Final Stage of the Seym of Lublin (June – August 1569).” Zapiski Historyczne 79/4 (2014): 27–51.
 • Padalinski, Uladzimir. Pradstawnitstva Vyalikaha Knyastva Litowskaha na Lyublinskim soymye 1569 hoda. Udzyel u pratsy pyershaha val’naha soyma Rechypaspalitay. Minsk: A. M. Yanushkyevich, 2017.
 • Popisy wojskowe pospolitego ruszenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1524–1566). Edited by Karol Łopatecki, introduced and edited by Gediminas Lesmaitis, translated by Beata Piasecka. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016.
 • Rachuba, Andrzej, ed. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582–1696). Spis. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007.
 • Rachuba, Andrzej. Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002.
 • Radaman, Andryey, Vital’ Halubovich and Daryyus Vilimas. “Zyemskiya wradniki Vitsyebskaha vayavodstva (druhaya palova XVI – pyershaya palova XVII stst.).” Commentarii Polocenses Historici-Полацкія гістарычныя запіскі 2 (2005): 51–61.
 • Ragauskienė, Raimonda. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila Rudasis (Apie 1515–1584 m.). Vilnius: Seimo leidykla “Valstybės żinios”, 2002.
 • Repina, Lorina. Istoricheskaya nauka na rubezhe XX–XXI vv. Sotsial’nyye teorii i istoriograficheskaya praktika. Moskva: Krug, 2011.
 • Roberts, Brian. Biographical Research. Buckingham: Open University Press, 2002.
 • Shalanda, Alyaksyey. “Hrodski sud Haradzyenskaha pavyeta VKL u druhoy palovye XVI–XVII st. Chastka I: Pyeradumovy, khod i vyniki reformy haradzyenskaha zamkavaha suda (1562–1572 hh.).” In Haradzyenski palimpsyest, 2010. Dzyarzhawnyya i satsyyal’nyya struktury, XVI–XX st., edited by Alyaksandr Smalyanchuk and Natallya Slizh, 12–44. Minsk: Zmitsyer Kolas, 2011.
 • Shamyakin, Ivan, ed. Statut Vyalikaha knyastva Litowskaha 1588. Teksty. Davyed. Kamyent. Minsk: Byelse, 1989.
 • Solov’yev, Erikh. “Biograficheskiy analiz kak vid istoriko filosofskogo issledovaniya.” In Erikh Solov’yev. Proshloye tolkuyet nas (Ocherki po istorii filosofii i kul’tury), 19–52. Moskva: Politizdat, 1991.
 • Varonin, Vasil’, ed. Reviziya Polatskaha vayavodstva 1552 hoda. Minsk: “ARCHE”, 2011.
 • Verevkin, Mikhail, ed. Istoriko-yuridicheskiye materialy, izvlechennyye iz aktovykh knig guberniy Vitebskoy i Mogilevskoy, vol. 20. Vitebsk: Tipo-Litografiya G.A. Malkina, 1890.
 • Verevkin, Mikhail, ed. Istoriko-yuridicheskiye materialy, izvlechennyye iz aktovykh knig guberniy Vitebskoy i Mogilevskoy, vol. 21. Vitebsk: Tipo-Litografiya G.A. Malkina, 1891.
 • Verevkin, Mikhail, ed. Istoriko-yuridicheskiye materialy, izvlechennyye iz aktovykh knig guberniy Vitebskoy i Mogilevskoy, vol. 22. Vitebsk: Tipo-Litografiya G.A. Malkina, 1891.
 • Verevkin, Mikhail, ed. Istoriko-yuridicheskiye materialy, izvlechennyye iz aktovykh knig guberniy Vitebskoy i Mogilevskoy, vol. 24. Vitebsk: Tipo-Litografiya G.A. Malkina, 1893.
 • Verevkin, Mikhail, ed. Istoriko-yuridicheskiye materialy, izvlechennyye iz aktovykh knig guberniy Vitebskoy i Mogilevskoy, vol. 25. Vitebsk: Tipo-Litografiya G.A. Malkina, 1894.
 • Vil’son, Alan. Biografiya kak istoriya. Moskva: Izdatel’stvo “Nauka”, 1970.
 • Vilimas, Darius. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564–1588). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006.
 • Yanushkyevich, Andrey. “Uniya z Karonay va wnutranay palitytsy VKL pyerad Lyublinskim soymam 1569 h.” Byelaruski Histarychny Ahlyad 10/1–2 (18–19) (2003): 29–58.
 • Yanushkyevich, Andrey. Vyalikaye Knyastva Litowskaye i Inflyantskaya vayna 1558–1570 hh. Minsk: Medisont, 2007.
 • Zielińska, Teresa. “Rody urzędami zaszczycone. Próba sondażu.” In Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, vol. 2, edited by Andrzej Wyczański, 193–227. Warszawa: PWN, 1979.
 • Żychliński, Teodor, ed. Złota księga szlachty polskiej, vol. 3. Poznań: Drukarnia F. Chocieszyńskiego, 1881.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41882985-15c0-4e8d-8f03-566f837cf457
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.