PL EN


2019 | 19 | 129-153
Article title

Potrzeby informacyjne użytkowników archiwów kościelnych oraz możliwości ich badania

Content
Title variants
EN
Information needs of users of church archives and the possibilities of examining them
DE
Informationsbedürfnisse der Benutzer von Kirchenarchiven sowie die Möglichkeiten ihrer Untersuchung
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
PL
Niniejszy tekst poświęcony jest potrzebom użytkowników korzystających z zasobów archiwów kościelnych. Jednak projekt ankiety przygotowany przez autorów wybiega poza ten jeden aspekt badań nad użytkownikami, który wymieniony jest w tytule. Planowane badania mają służyć podniesieniu efektywności informacyjnej danego archiwum, więc powinny dotyczyć potrzeb, ale również zachowań, satysfakcji oraz samych odwiedzających archiwum. Artykuł można podzielić na trzy zasadnicze części. Pierwsza uzasadnia podjęcie tematu badań ukierunkowanych na użytkowników archiwów kościelnych, druga część to przyjrzenie się wybranym badaniom prowadzonym przez biblioteki i archiwa w kraju i za granicą. Ostatnia część to przedstawienie propozycji badania skonstruowanego na podstawie wcześniej wymienionych przykładów.
EN
This text addresses the needs of users using the resources of church archives. However, the design of the survey prepared by the authors goes beyond the one aspect of the research on users that is mentioned in the title. The planned research is intended to increase the information efficiency of a given archive, so they should concern the needs, the behaviour, the degree of satisfaction and archive visitors themselves. The article can be divided into three main parts. The first justifies taking up the topic of the research aimed at users of church archives, the second part is to look at selected research carried out by libraries and archives at home and abroad. The last part is the presentation of the proposal of the analysis constructed on the basis of the previously mentioned examples.
DE
Dieser Text schildert die Informationsbedürfnisse der Benutzer von Kirchenarchiven, obwohl der Entwurf einer Umfrage, die von den Autoren erarbeitet wurde, nicht nur diese im Titel genannte Forschungsfrage umfasst. Die geplante Untersuchung sollte der Steigerung der Informationseffizienz eines bestimmten Archivs dienen, also die Bedürfnisse, aber auch die Haltung, Satisfaktion und die Benutzer selbst berücksichtigen. Der Beitrag kann in drei Hauptteile gegliedert werden. Der erste von ihnen begründet die Entscheidung über die Untersuchung der Frage der Benutzer von Kirchenarchiven, der zweite bespricht die Analyse von gewählten Untersuchungen, die in den Bibliotheken und Archiven im In- und Ausland durchgeführt wurden. Der letzte Teil schildert die Forschungsvorschläge, die sich auf die früher erwähnten Beispiele stützen.
Year
Volume
19
Pages
129-153
Physical description
Dates
published
2019-12-09
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska. Wydział Nauk Humanistycznych
 • Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Polska
References
 • Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych – wskaźniki efektywności i dane statystyczne. b. d. „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych raport”. Dostęp Styczeń 6, 2019. http://afb.sbp.pl/afbn/o-projekcie,informacje-ogolne.
 • Ankiety. sygn. AQ 001. Akta własne, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Polska.
 • Ankiety. sygn. AQ 003. Akta własne, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Polska.
 • Ankiety. sygn. AQ 007. Akta własne, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Polska.
 • Ankiety. sygn. AQ 010. Akta własne, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Polska.
 • Archival Metrics. b. d. “About.” Dostęp Styczeń 8, 2019. https://sites.google.com/a/umich.edu/archival-metrics/.
 • Archives and Records Association. b. d. “About ARA.” Dostęp Czerwiec 24, 2019. https://www.archives.org.uk/about.html.
 • Buzdygan, Dorota, Mirosława Różycka, Jolanta Sobielga, Elżbieta Tomczak. 2000. „Badanie potrzeb użytkowników w bibliotekach akademickich z wykorzystaniem programu LIBRA. Raport z badań.” W Międzynarodowa konferencja Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej Bydgoszcz–Gniew, 10–13 września 2000 r., EBIB Materiały konferencyjne. Dostęp Styczeń 6, 2019. http://eprints.rclis.org/8078/1/badanie_uzytkownikow.pdf.
 • Cisek, Sabina. 2012. „Użytkownicy informacji.” Dostęp Styczeń 5, 2019. http://skryba.inib.uj.edu.pl/~cisek/BUOS%20Uzytkownicy%20informacji%2012_13/uzytk_info_12_13.pdf.
 • Czerwińska, Elżbieta, Anna Jańdziak. 2012. „Potrzeby czytelników wyzwaniem dla bibliotek uczelnianych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej – 10 lat później.” W: Unowocześnienie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Materiały konferencyjne Opole, 16–17 listopada 2011 r., red. W. Matwiejczuk, D. Szczewczyk-Kłos: 81. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Derfert-Wolf, Lidia, Jolanta Sobielga, Edyta Strzelczyk, Aldona Zawałkiewicz . 2018. „Ogólnopolskie badania satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych w 2017 r. – raport.” Dostęp Styczeń 6. https://bu.uwm.edu.pl/sites/default/files/files//dla_nauki/podstawy_prawne_oceny_dorobku/inne/2018/sprawozdanie_akademickie_2018.pdf.
 • Derfert-Wolf, Lidia. oprac. 2013. „Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek. Standardowy kwestionariusz ankiety.” Dostęp Styczeń 5, 2019. http://www.sbp.pl/repository/SBP/strategia/Badanie_satysfakcji_uzytkownikow_bibliotek14_10-1.pdf.
 • Długosz-Pysz, Agnieszka. 2017. „Badania satysfakcji użytkowników archiwów w świetle projektu Archival Metrics.” W Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna, red. R. Sapa, 437–447. Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
 • Golka, Marian. 2005. „Czym jest społeczeństwo informacyjne?”. Ruch, prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 4: 253–265.
 • Gołembiowski, Maciej. 1991. Wprowadzenie do informacji naukowej dla archiwistów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Gołembiowski, Maciej. 1985. System informacji archiwalnej. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kaczor, Barbara. 1999. „Jak nas widzą... czyli biblioteka w oczach czytelników: badania ankietowe.” Poradnik Bibliotekarza 3: 9.
 • Kołakowska, Joanna. 2008. „Badanie potrzeb użytkowników biblioteki.” Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia [online] 6. Dostęp Styczeń 5, 2019. https://docplayer.pl/19382065-Badanie-potrzeb-uzytkownikow-biblioteki.html.
 • Kwiatkowska, Wiesława. 2007. „Budowa elektronicznego systemu informacji archiwalnej w Polsce. Stan obecny i perspektywy.” Archiwista Polski 2: 83–84.
 • Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. 2010. „Strategia Archiwów Państwowych na lata 2010–2020.” Dostęp Styczeń 2. https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Strategia_archiww_pastwowych_na_lata_2010_2020.pdf.
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe. b.d. „Ruszyły badania użyteczności szukajwarchiwach.pl.” Aktualności. Dostęp Styczeń 3, 2019. https://www.nac.gov.pl/ruszyly-badania-uzytecznosci-szukajwarchiwach-pl/?change_size=f_sl.
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe. b.d. „Szukajwarchiwach.pl.” Dostęp Styczeń 2, 2019. https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/systemy-i-infrastruktura-it/szukajwarchiwach-pl/.
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe. b.d. „ZoSIA. Aplikacja dla wszystkich archiwistów.” Dostęp Styczeń 2, 2019.https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/systemy-i-infrastruktura-it/zosia/.
 • Nawrocki, Stanisław. 1981. „Kształcenie użytkowników informacji w archiwach.” Archeion 72: 7–15.
 • Nawrocki, Stanisław. 1985. Komputer w służbie archiwalnej. Poznań: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie.
 • Pośnik, Anna, Krystyna Umiastowska. 2003. „Badanie potrzeb użytkowników bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.” W Czytelnik czy klient? Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy. Biblioteka Główna UMK Toruń 4–6 grudnia 2003 roku, Materiały konferencyjne. Dostęp Styczeń 6, 2019. http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/torun/posnik.php.
 • Roman, Wanda Krystyna. 2017. „System informacji archiwalnej wobec współczesnego użytkownika.” WArchiwa Polski i Europy. Wspólne dziedzictwo, różne doświadczenia, red. A. Kulecka, 230–231. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rosa, Agnieszka. 2016. „Użytkownik jako element systemu informacyjnego.” W Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach. Seria Symposia Archivistica, 2, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, 127. Warszawa: IPN.
 • Ryszewski, Bohdan. 1985. Problemy i metody badawcze archiwistyki. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Sprawozdania, Sprawozdanie z działalności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej za okres 24 VI 2001 – 31 XII 2003. Sygn. AR 001. Akta własne, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Polska.
 • Strzelczyk, Edyta. 2016. „Jak nas oceniają użytkownicy? Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej.” Przegląd Biblioteczny 3: 407–424.
 • The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. 2017. „Survey of Visitors to UK Archives 2016”. Dostęp Styczeń 8, 2019.http://www.archives.org.uk/images/Public_Services_Quality_Grp/Survey_of_Visitors_to_UK_Archives_-_National_Headline_Report_2016.pdf.
 • The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. 2018. “Distance Enquiry Services Survey 2017.” Dostęp Styczeń 8. http://www.archives.org.uk/images/Public_Services_Quality_Grp/Distance_Enquiry_Services_Survey_2017_-_Headline_Report.pdf.
 • Żmudziński, Mateusz. 2016. Księgi metrykalne w zasobie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej: informator. Toruń: o-historii.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-419e7904-3be3-4400-bdaa-ee3ee19c385e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.