PL EN


2015 | 2 | 87-100
Article title

Klastering jako determinanta rozwoju konkurencyjnej branży farmaceutycznej – na przykładzie klastra Nutribiomed

Content
Title variants
EN
Clustering as a determinant of development the competitive pharmaceutical industry - example of Nutribiomed cluster
RU
Klastering как детерминанта развития конкурентной фармацевтической отрасли - на примере кластера «Нутрибиомед»
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Ciągłe doskonalenie i podążanie za technologią wydaje się być szczególnie istotne w sektorze ochrony zdrowia. Biorąc pod uwagę trendy epidemiologiczne niezbędny jest rozwój zaawansowanych technologii w branży medycznej i farmaceutycznej. Jedynie innowacyjne rozwiązania stwarzają szansę na przełom w leczeniu, np. nowotworów będących jedną z głównych przyczyn zgonów w Europie. Podejście to doskonale ilustruje strategia określana jako open innovation, według której przedsiębiorstwa powinny czerpać z zewnętrznych źródeł, poprzez łączenie pomysłów komplementarnych do prowadzonych przez siebie działalności. Branża farmaceutyczna wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie nie tylko gospodarki, ale jest również ściśle powiązana z sektorem ochrony zdrowia, a co za tym idzie wpływa na poziom i jakość życia społeczeństw. W związku z tym szczególnie ważne staje się poszukiwanie takich rozwiązań, które zapewnią swobodny przepływ wiedzy oraz dostęp do wysokospecjalistycznych technik, które z kolei pozytywnie wpłyną na stan zdrowia obywateli. W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania skupiska farmaceutycznego powstałą w oparciu o badanie benchmarkingowe klastra Nutribiomed. Osiągnięte wyniki w wielu obszarach działalności potwierdzają zasadne wykorzystanie struktury grona w wysokospecjalistycznej branży, jaką jest rynek leków i wskazują na wiele korzyści związanych z funkcjonowanie w ramach jego struktury.
EN
Continuous improvement and follow the technology seems to be particularly important in terms of health. Given the epidemiological trends is necessary to develop advanced technologies in the medical and pharmaceutical industries. Only innovative solutions offer a chance for a battle with disease, for example, with tumors which are one of the leading causes of death in Europe. This approach perfectly illustrates the strategy known as open innovation, according to which companies should learn from external sources by combining complementary ideas for its ongoing operations. The pharmaceutical industry has a significant impact on the functioning of not only the economy, but it is also closely linked to the health sector, and thus affects the level and quality of life of societies. In this context it becomes particularly important to seek solutions that will ensure the free flow of knowledge and access to highly specialized techniques, which in turn have a positive impact on the health of citizens. Analysis of the functioning of the pharmaceutical clusters is based on case study cluster Nutribiomed. The results achieved in many areas of activity confirm the legitimate use of the structure of the group of highly specialized industry, which is the drug market and indicates a number of benefits associated with the operation as part of its structure.
RU
Непрерывное совершенствование и стремление к использованию современной технологией кажется особенно существенным в области здравоохранения. Учитывая эпидемиологические тренды, необходимым является развитие продвинутых технологий в медицинской и фармацевтической области. Только инновационные решения дают нам возможность совершить перелом в методах лечения, напр. новообразований, являющихся одной из главных причин смертности в Европе. Это подход в совершенстве иллюстрирует стратегия, определяемая как „open innovation”, согласно которой предприятия должны черпать информацию из внешних источников, сочетая комплементарные идеи с проводимой собственной деятельностью. Фармацевтическая отрасль оказывает существенное влияние на функционирование не только экономики, но также тесно связана с областью здравоохранения, что влияет на уровень и качество жизни общества. В связи с этим сугубо важным является поиск таких решений, которые обеспечат свободное протекание знания, а также доступ к высоко - специализированным технологиям, которые в свою очередь положительно повлияют на состояние здоровья граждан. В статье представлен анализ функционирования фармацевтического скопления, на основании исследований кластера - benchmarking «Нутрибиомед». Достигнутые результаты во многих областях деятельности подтверждают обоснованное использование структуры общества в высоко - специализированной отрасли, какой является рынок лекарств, и указывают на значительные выгоды, связанные с функционированием в рамах его структуры.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bartusik K., 2010. Efektywność układów kooperacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem klastrów. Uwagi wstępne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Borras S., 2011. Polityki klastrowe w Europie. Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Brodzicki T., Szultka S., 2004. Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Czarniawski H., 2002. Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin.
 • Darczuk A., Łokuciejewska A., 2011. Rola klastrów w rozwoju gospodarczym. NutriBioMed: studium przypadku, Studenckie Prace Prawnicze, Administracyjne i Ekonomiczne, nr 9
 • Deloitte, 2010. Benchmarking klastrów w Polsce – 2010, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Duczmal W., Potwora W., 2010. Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
 • Dzierżanowski M., 2012. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Dziobko R., 2012. Klaster jako jedna z form strategii przedsiębiorstw dająca trwałe przewagi konkurencyjne na przykładzie Klastra Nutribiomed, artykuł dostępny na stronie: http://www.nutribiomed.pl/ (dostęp dnia: 01.06.2014 r.).
 • Gorynia M., 2008. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Grzeszczak J., 1999. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Continuo, Wrocław.
 • Kuflowski M., 2010. Raport z badania „Analiza potencjału klastrów w obszarach technologicznych”, Krakowski Park technologiczny, Kraków.
 • Miszczak K., 2010. Rola klastrów w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich regionów, PAN KPZK, Wrocław.
 • NOBE, 2010. Rola inwestorów z przemysłu farmaceutycznego w rozwoju gospodarczym Polski, Warszawa.
 • Pachciarek H., 2011. Czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę pomiędzy organizacjami, Master of Buissnes Administration, nr 1.
 • PARP, 2012a, Klastry w Polsce katalog 2012, Warszawa.
 • PARP, 2012b. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Warszawa.
 • Sosnowska A., 2007. Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Radom.
 • Trziszka T., 2009. Transfer technologii w oparciu o model Klastra NUTRIBIOMED, Agencja Rozwoju Innowacji, Warszawa.
 • Portal internetowy: www.nutribiomed.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41b4f869-87fc-4c24-a23f-2838d6023139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.