PL EN


2013 | 4(30) | 64-77
Article title

Geneza Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – główne koncepcje i debata do połowy 2005 r.

Authors
Title variants
EN
The Genesis of the European External Action Service - the Main Concepts and a Debate Until the Mid 2005
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
1. W niniejszym artykule zbadano genezę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w latach 2002–2005. Postulat utworzenia unijnej dyplomacji pojawił się w trakcie obrad Konwentu Europejskiego w 2002 r. Wraz z przyjęciem traktatu konstytucyjnego w Unii Europejskiej rozpoczęła się dyskusja na temat kształtu nowej instytucji. Ten proces został przerwany w połowie 2005 r., kiedy to Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został odrzucony. W artykule zostały omówione główne koncepcje, stanowiska państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej oraz przebieg toczącej się w tym okresie debaty.
EN
1. This article examines the genesis of the European External Action Service (EEAS) between 2002 and the mid 2005. The idea of the creation of the EU diplomacy appeared during the work of the European Convention in 2002. At the time of the adoption of the Constitutional Treaty, the problem of the shape of the new institution had been under discussion in the European Union. This process was interrupted in 2005, when the Treaty establishing a Constitution for Europe was rejected. The article describes the main concepts, the position of Member States, as well as the EU institutions and the course of the ongoing debate in this period.
Year
Issue
Pages
64-77
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Chojan Adrian, Europejska Służba Działań Zewnętrznych – postęp czy regres w politycznej integracji Europy?, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2012, nr 1(36).
 • Czaputowicz Jacek, Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej a Traktat Konstytucyjny, „Raporty i analizy” 2005, nr 4, http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2005/Jacek_Czaputowicz_Polityka_zagraniczna_i_dyplomacja_UE_a.pdf (23.11.2013).
 • Deklaracja nr 24 odnosząca się do artykułu III-296, [w:] Deklaracje odnoszące się do postanowień Konstytucji, Dz. Urz. UE. C 310 z 16.12.2004.
 • Deklaracja w sprawie utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, [w:] Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (CONV 850/03), http://european-convention.eu.int/docs/Treaty/cv850PLrev.pdf (23.11.2013).
 • Donnelly Brendan, Haseler Stephen, Decision-making in European External Policy, „A Federal Trust Report” November 2006, http://www.fedtrust.co.uk/filepool/External.pdf (24.11.2013).
 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Wspólne sprawozdanie z postępu prac (9956/05), Bruksela 9 czerwca 2005 r., http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata /PL/reports/91089.pdf (24.11.2013).
 • III część projektu traktatu konstytucyjnego przedmiotem dyskusji Konwentu o przyszłości Europy. Bruksela, opublikowano 04.07.2003, komunikat prasowy, portal internetowy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/WWW/news.nsf/0 /9C60A723C3726460C1256E7C0 05E7EF3?Open (24.11.2013).
 • Joint External Action Service. Contribution by Mr Barnier and Mr Vitorino to the European Convention (CONV 839/03), http://european-convention.eu.int/pdf/reg/en/03/cv00/cv00839. en03.pdf (23.11.2013).
 • Konarzewska Anna, Przyszłość Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr 3–4.
 • Konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 16 - 17 grudnia 2004 r. w Brukseli (16238/1/04 REV1), http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/04/st16/st16238-re01 .pl04.pdf (23.11.2013).
 • Kreczmańska Aleksandra, Europejska Służba Działań Zewnętrznych - rozstrzygnięcia i dalsze wyzwania, „Biuletyn PISM” 2009 nr 63(595), http://www.pism.pl/index /?id=3d779cae2d46cf6a8a99a35ba4167977 (24.11.2013).
 • Maurer Andreas, Reichel Sarah, The European External Action Service. Elements of Three Phase Plan, German Institute for International and Security Affairs, December 2004, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/comments2004_36_mrr_ rhl_ks.pdf (23.11.2013).
 • Merket Hans, The European External Action Service and the Nexus between CFSP/CSDP and Development Cooperation, “European Foreign Affairs Review” 2012, Volume 17 Issue 4.
 • Opinia Komisji Spraw Zagranicznych, w: Sprawozdanie w sprawie instytucjonalnych aspektów utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (AT-0041/2009), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//ONSGML+REPORT+A7-2009-0041+0+DOC+PDF+V0//PL (23.11.2013).
 • Osica Olaf, Trzaskowski Rafał, Popielawska Joanna, Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Implikacje dla instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” z 2009, nr specjalny 2(3).
 • Pietras Emil, Służba Zewnętrzna Unii Europejskiej (EU External Service), „Biuletyn PISM” 2003 nr 48 (152), http://www.pism.pl/index/?id=e07413354875be01a996dc560274708e (22.11.2013).
 • Podraza Andrzej (2007), Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Lublin.
 • Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (CONV 850/03), http://european-convention.eu.int/docs/Treaty/ cv850PLrev.pdf (22.11.2013).
 • Proposal by Mr Giuliano Amato, Mr Elmar Brok and Mr Andrew Duff. Option 1. Declaration on the Creation of a European External Action Service, http://european-convention.eu.int/docs/treaty/pdf/873/Art%20III%20225%20Amato%20EN.pdf (23.11.2013).
 • Proposal by Mr Giuliano Amato, Mr Elmar Brok and Mr Andrew Duff. Option 2. Declaration on the Creation of a European External Action Service, http://european-convention.eu.int/docs/treaty/pdf/873/Art%20III%20225a%20Amato%20EN.pdf (23.11.2013).
 • Raport Końcowy Przewodniczącego Grupy Roboczej VII – „Działania Zewnętrzne” dla Konwentu Europejskiego (CONV 459/02), http://oide.test.akonet.pl/images/files/ dokumenty/monitor/ME6703.pdf (23.11.2013).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie instytucjonalnych aspektów Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (P6_TA(2005)0205), http://www.europarl.europa.eu/sides /getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2005-0205&format=XML&language=PL (24.11.2013).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (2004/2129(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// TEXT+TA+P6-TA-2005-0004+0+DOC+XML+V0//PL (24.11.2013).
 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dz. Urz. UE C 310 z 16.12.2004.
 • Vanhoonacker Sophie, Reslow Natasja, The European External Action Service: Living Forwards by Understanding Backwards, “European Foreign Affairs Review” 2010, Vol. 15 Issue 4.
 • Wierzchowska Anna (2008), System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41bb427a-4443-4d71-8657-af2cffd8d04b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.