PL EN


2015 | 217 | 115-129
Article title

Wykorzystanie ontologii w logistyce sieci międzyorganizacyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
Ontology in logistics of inter-organizational network
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sieci między organizacyjne stają się coraz bardziej rozległe, przekraczając granice krajów i kultur. Tworzenie łańcuchów logistycznych w tych warunkach staje się skomplikowane i trudne, choć oczekuje się, aby logistyka nie tylko nie była barierą roz-woju sieci, ale wręcz jej stymulatorem. Pomocne w konstruowaniu procesów logistycz-nych są technologie informatyczne, których głównym zadaniem jest ułatwienie komuni-kacji pomiędzy potencjalnymi uczestnikami sieci i łańcuchów logistycznych. W artykule omówiono znaczenie informatycznych technologii integracyjnych, moż liwości i korzyści wprowadzenia ontologii do logistyki sieci oraz przeanalizowano rolę operatorów logistycznych w tym zakresie.
EN
Organizational networks are becoming more extensive, crossing borders of countries and cultures. Creating logistics chains under these conditions becomes compli-cated and difficult, but it is expected that logistics does not create barriers to develop-ment network, but even is a network facilitator. In the construction of logistics processes ICT is the main enabler whose main task is to facilitate communication between poten-tial participants in the network and logistics chains. The article discusses the importance of ICT in network integration, capabilities and benefits of ontologies to logistics net-works, and investigates the role of logistics service providers in this field.
Year
Volume
217
Pages
115-129
Physical description
Contributors
References
 • Baohua T. (2012), Logistics monitoring application system realization based on internet of things [w:] W. Zhang (ed.), Software engineering and knowledge engineering, AISC 162, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, s. 871-876.
 • Billewicz A. (2010), Integracja systemów informatycznych w firmie 2.0 [w:] K. Kania (red.), Technologie informatyczne firmy 2.0, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego, Katowice.
 • Chandrasekaran B., Josephson J., Benjamins V. (1999), What are ontologies, and why do we need them? “IEEE Intelligent Systems”, Jan/Feb, s. 20-26.
 • Daniele L., Ferreira Pires L. (2013), An ontological approach to logistics [w:] Enterprise interoperability, research and applications in the service-oriented ecosystem, IWEI’13 Proceedings, 26 Mar 2013, Enschede, the Netherlands, s. 199-213.
 • European e-freight capabilities for co-modal transport, Project co-funded by the Euro-pean Commission within the Seventh Framework Programme (2007-2013), www.efreightproject.eu.
 • Gruber T. (1993), A translation approach to portable ontologies, “Knowledge Acquisi-tion”, 5(2).
 • Hribernik K., Hans C., Kramer C., Thoben K. (2011), A Service-oriented, semantic ap-proach to data integration for an internet of things supporting autonomous cooper-ating logistics processes [w:] D. Uckelmann, M. Harrison, F. Michahelles (eds.),Architecting the internet of things, Springer-Verlag, 2011.
 • Hoxha J., Scheuerman A., Bloehdorn S. (2010), An approach to formal and semantic representation of logistics services, Proceedings of the Workshop on Artificial In-telligence and Logistics (AILog) at the 19th European Conference on Artificial In-telligence (ECAI), Lisbon, Portugal.
 • Kasperek M. (2013), Model działania operatora 4PL, Konferencja Innowacje w Zarzą-dzaniu i Inżynierii Produkcji, Część VII: Logistyka, łańcuchy dostaw, Zakopane.
 • Kudelska I., Radecki A. (2012), Internetowe giełdy transportowe jako narzędzia e-logistyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 87.
 • De Nicola A., Missikoff M., Tininini L. (2008), Process composition in logistics: An on-tological approach [w:] K. Mertins et al. (eds), Enterprise interoperability III, New Challenges and Industrial Approaches, s. 571-581.
 • Oosterheert L., van Bekkum M., Verhoosel J., Brewster C. (2013), From syntactic standards to semantic standards in the agri-food logistics domain, sustainable ag-riculture through ICT innovation, Conference, Torino, Italy.
 • Pawełoszek I. (2012), Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi w organiza-cjach rozproszonych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 702, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 87.
 • Płaczek E. (2012), Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Uniwersytet Ekono-miczny, Katowice.
 • Rusin M., Ję drzejek C., Szpryngiel P. (2008), Model biznesowy i implementacja w tech-nologii SOA systemu logistycznego wspomagającego transport i obsługę klientów w przemyśle meblarskim, XIV Konferencja PLOUG, Szczyrk, październik.
 • Rydzkowski W., Trzuskawska-Grzesińska A. (2008), Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4PL na świecie i w Polsce, referat na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics „Nowe wyzwania – nowe rozwiązania”, Poznań, http://www.logistyka.net.pl/bank -wiedzy/item/7708-rozwoj-logistyki-kontraktowej-3pl-i-4pl-na-swiecie-i-w-polsce.
 • Sandkuhl K., Lin F., Shilov N., Smirnov A., Tarasov V., Krizhanovsky A. (2013), Logistics-as-a-service: Ontology-based architecture and approach, “Revista Investigacion Operacional”, Vol. 34, No 3, s. 188-194.
 • Saraswathi S., Kyunghun K., Yongyun C. (2014), A study on intelligent user-centric lo-gistics service model using ontology, “Journal of Applied Mathematics”.
 • Scheuermann A., Hoxha J. (2012), Ontologies for intelligent provision of logistics ser-vices, Proceedings of the 7th International Conference on Internet and Web Appli-cations and Services, Germany, May.
 • Schumacher J., Rieder M, Gschweidl M., Masser P. (2011), Intelligent cargo – using in-ternet of things concepts to provide high interoperability for logistics systems [w:] D. Uckelmann, M. Harrison, F. Michahelles (eds.), Architecting the internet of things, Springer-Verlag.
 • Smirnov A., Levashova T., Shilov N., Kashevnik A. (2008), Service-based architecture for ontology-driven information integration in dynamic logistics [w:] R. Kutsche, N. Milanovic (eds.), MBSDI 2008, CCIS 8, s. 91-101, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41bcf699-bdfc-4522-8178-601aceb6a9ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.