PL EN


2015 | 2(36) | 11-25
Article title

Przezwyciężanie kryzysu poprzez poszerzanie zakresu przedmiotowego udziału grup biznesu w podejmowaniu i realizacji decyzji w UE

Title variants
EN
Overcoming the crisis by expanding the scope of business groups participation in making and implementing decisions in the EU
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys ekonomiczny w Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych elementów hamujących rozwój gospodarczy zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak i w UE jako całości. Podmiotami, które mogą mieć znaczący wpływ na przezwyciężanie kryzysu, są grupy biznesu funkcjonujące na poziomie Unii Europejskiej. W związku z powyższym autor artykułu podjął się próby zbadania zjawiska funkcjonowania grup biznesowych w warunkach kryzysowych. Artykuł opisuje funkcjonowanie grup interesu w czasie kryzysu, w tym ich możliwości wpływania na proces decyzyjny, i zachodzące zmiany legislacyjne w prawie Unii Europejskiej, który miałyby wpływ na przezwyciężanie kryzysu w UE w przyszłości. W artykule została także dokonana analiza pełnionych funkcji przez grupy biznesu w warunkach kryzysowych oraz przedstawione zostały wytyczne i wnioski de lege ferenda, które pokazują aktywizację grup biznesu w warunkach kryzysowych.
EN
The economic crisis in the European Union is one of the key factors hampering economic development in both individual Member States and the EU as a whole. Entities that may play a significant role in overcoming the crisis are business groups operating at the level of the European Union. Therefore, the author of the article attempted to explore the phenomenon of the functioning of business groups under the conditions of crisis. The article describes a functioning of interest groups during the crisis, including their ability to influence the decision-making process and ongoing legislative changes in the EU law, which could impact the process of overcoming the crisis in the EU in the future. The article also includes an analysis of the functions performed by business groups during a crisis, as well as guidelines and conclusions showing ways to foster the activity of business groups under the conditions of crisis.
Year
Issue
Pages
11-25
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Europeistyki, WDiNP, Uniwersytet Warszawski
References
 • BALOSIN Miruna Andrea (2012), The evolution of lobbying in the European Union. Is EU lobbying important for the European Public Space?, Saarbrücken.
 • CHARI Raj, HOGAN John, MURPHY Gary (2012), Regulating lobbying a global comparison, Manchester, New York.
 • CHRYSSOCHOOU N. Dimitris (2005), EU democracy and the democratic deficit, w: Michelle Cini (red.), European Union Politics, Oxford, New York.
 • CINI Michelle (2005, red.), European Union Politics, Oxford, New York.
 • CZUB Filip Jarosław (2010), Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej a rzetelne rzecznictwo interesów, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.
 • CZUB Filip Jarosław (2011), Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, w: Konstanty AdamWojtaszczyk (red.), Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • CZUB Filip Jarosław (2012), Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • EISING Rainer (2003), Interest groups and the European Union, w: Michelle Cini (red.) European Union Politics, Oxford, New York.
 • GROSSE Grzegorz Tomasz (2008), Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej i metody jego przezwyciężania, w: Urszula Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • HAAS Bernard Ernst (1964), Beyond the Nation State. Functionalism and International Organisation, Stanford.
 • HAAS Bernard Ernst (1964), International Integration: The European & The Universal Process, w: Dale J. Hekhuis, Charles G. McClintock, Arthur L. Burns (red.), International Stability, Wiley.
 • HEYWOOD Andrew (2011), Politologia, Warszawa.
 • HIX Simon (2005), The political system of the European Union, Second Edition, New York.
 • http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=pl (20.03.2015).
 • http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm (20.03.2015).
 • http://www.businesseurope.eu (20.03.2015).
 • http://www.ert.eu (20.03.2015).
 • KODEKS postępowania (2011), http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/codeOfConduct.do?locale=pl (20.03.2015).
 • KONSTYTUCJA Rzeczpospolitej Polskiej (1997), Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 • KURCZEWSKA Urszula (2008), Wprowadzenie, w: Urszula Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE (2011) między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie utworzenia „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i samozatrudnionych osób, zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2011.
 • ROSAMOND Ben (2000), Theories of European Integration, New York.
 • ROSS George (2011), The European Union and Its Crisis, Through the Eyes of the Brussels Elite, New York.
 • TRAKTAT (1992) o Unii Europejskiej, Dz. U. C 191 z 29.07.1992.
 • TRAKTAT (1997) z Amsterdamu, Dz. U. C 340 z 10.11.1997.
 • TRAKTAT (2001) z Nicei, Dz.U. C 80 z 10.03.2001.
 • TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41c2f5c2-82c7-4d1d-b515-1031f8607361
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.