PL EN


2016 | 7 | 1 | 39-43
Article title

Skuteczność kształcenia akademickiego w formule e-learningu. Wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
Effectiveness of academic e-learning education. Selected aspects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule skupiono się na skuteczności kształcenia akademickiego w formie e-learningu, re-prezentowanego przez umiejętności w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjno-informa-tycznych (ICT) lub technik informatycznych (IT). W tym celu dokonano przeglądu literatury oraz przeprowadzono badania ankietowe. Pozytywnie zweryfikowano tezę, iż kształcenie w formule e-learningu skutecznie oddziałuje na podniesienie kompetencji informatycznych studenta.
EN
The article is focused on academic education effectiveness in a form of e-learning, represented by skills in the field of modern information and communication technology (ICT) or information technology (IT). Literature review was performed and the survey questionnaire carried out for this purpose. A thesis that e-learning education exerts effective influence on improvement of IT com-petences of students was verified positively.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
39-43
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Bakonyi J. (2015), Technologie informacyjne w zarządzaniu kapitałem intelektualnym szkoły wyższej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie”, http://www.hu-manitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%202_ 2010%20podzielone/Bakonyi.pdf (18.09.2015).43
  • Bizon W. (2013), Efektywność wspomagania zajęć dydaktycznych e-learningiem w akademickim kształceniu ekonomicznym, „e-Mentor” nr 1(43).
  • Budnikowski A., Dabrowski D., Gąsior U., Macioł S. (2012), Pracodawcy o poszukiwanych kom-petencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni, „e-Mentor” nr 4(46).
  • Ciesielka M. (2013), Kompetencja komunikacyjna uczniów kończących szkołę podstawową a rozu-mienie pojęć informatycznych – wyniki badań własnych, [w:] W. Walat, W. Lib (red.), Edu-kacja – Technika – Informatyka.
  • Sysło M.M. (2009), E-learning w szkole, „e-Mentor” nr 1(28).
  • Szandurski J. (2012), Efekty kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa.
  • Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, Rzeszów. Dziennik Ustaw z 2 listopada 2011 roku, nr 253, załącznik nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41c54ca8-1f68-4a39-96f2-535fd5496ef0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.