Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 (60) | 175-191

Article title

Przysposobienie ze wskazaniem – kilka uwag o projektowanych zmianach k.r.o.

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Adoption in which adoptive parents are chosen by children's parents, a few remarks about the bill changes the Family and Guardianship Code
RU
Приспособление с указанием – нескольких замечаний о предлагаемых изменениях Семейного кодекса

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszej publikacji jest prezentacja projektowanych przekształceń prawa w zakresie tzw. przysposobienia ze wskazaniem oraz odpowiedź na pytanie, czy przepisy te nie są sprzecznez koronną zasadą prawa rodzinnego, jaką jest niewątpliwie zasada dobra dziecka. Najwięcej uwagi poświęcone zostało kwestii zakresu podmiotowego projektowanego art. 1192 § 1 KRO. Jego źródła należy upatrywać w projekcie zmian KRO zaproponowanym nieco wcześniej przez Rzecznika Praw Dziecka, a sprowadzającym się do ograniczenia kręgu podmiotów mogących być wskazanymi przez rodziców biologicznych jedynie do bardzo wąskiego grona rodzinnego. Zarówno inicjatywa RPD, jak i aktualnie proponowane ujęcie zmian KRO spotkało się ze zmasowaną krytyką środowisk prawniczych. W pracy niniejszej zostało zaprezentowane zarówno stanowisko przeciwników projektu, jak i podnoszone przez zwolenników zmian argumenty. Dokonana została również próba interpretacji zakresu podmiotowego art. 1192 § 1 KRO, która biorąc pod uwagę intencje Autorów projektu oraz ich wypowiedzi może być inna aniżeli wynikałoby to z literalnego brzmienia przepisu.
EN
The purpose of this publication is to present planned transformations in the area of adoption in which adoptive parents are chosen by children's parents. The author answers the question whether the bill is compatible with the main principle in family law – the principle of child welfare. Most attention has been drawn to the personal aspects of the proposed legal article 1192 § 1 of the Family and Guardianship Code. Its sources can be found in the bill which has been proposed by Ombudsman for Children. The two bills provide for reduction of adoptive parents' choice to a very close family by child's parents. The bills are being critisized by lawyers from Polish Supreme Court as well as National Council of the Judiciary. The aim of this article is a presentation of opponents' attitude towards the bill and the authors' arguments. I have tried to interpret article 1192 § 1 of the Family and Guardianship Code, because the meaning of this article could be different from the literal one, in particular when we compare it with the authors' statements.
RU
Целью данной публикации является представление проекта изменения закона о так называемом приспособлении с указанием и ответ на вопрос, являются ли эти положения не противоречивы основному принципу в области семейного права, чем, несомненно, является принцип благосостояния ребенка. Наибольшее внимание было уделено вопросу о субективной сфере предлагаемой статьи 1192 § 1 KRO. Его источники следует искать в проекте поправок KRO, предложенных ранее уполномоченным по правам ребенка и приводит к ограничению количества лиц, которые могут быть определены биологическими родителями только в очень узком кругу семьи. И инициатива RPD, а также изменения, предлагаемые в настоящее время KRO встретились с массированной критикой юридического общества. В работе была представлена позиция как противников проекта, так и сторонников изменений, поднятых в аргументах проекта. Также была предпринята попытка толкования субективной области ст. 1192 § 1 KRO, которая, принимая во внимание намерения авторов проекта и их выражения, может быть инной, чем может показаться из буквальной редакции этого положения.

Publisher

Year

Issue

Pages

175-191

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-41c56c9a-91fa-4356-9184-4be0553a3544
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.