PL EN


2016 | 46 | 80-122
Article title

Pieniądz i spójność procesów ekonomicznych

Content
Title variants
EN
Money and Cohesion of Economic Processes
RU
Деньги и сплоченность экономических процессов
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje kwestię roli pieniądza we współczesnej gospodarce. Proponuje redefinicję tego pojęcia i zdefiniowanie go jak „prawa do nabywania dóbr i usług”. Ten sposób rozumienia pieniądza pozwala lepiej zrozumieć jego funkcje w gospodarce i prowadzi do ważnych wniosków. Autor pokazuje mechanizm kreacji pieniądza w procesach realizacji funkcji pośrednictwa w systemie bankowym i rolę banku centralnego oraz związków z zagranicą ukazywanych w bilansie płatniczym. Opisuje kształtowanie agregatu pieniężnego i dowodzi, że kryzys współczesnego pieniądza w jego funkcjach ekonomicznych ma swe źródła w kryzysach instytucji współczesnego systemu finansowego.
EN
The paper deals with an issue of a role of money in a modern economy. It proposes a new definition of this term and specifies it as “rights to buy goods and services’. Such a way to under-stand money allows to better understand its functions in the economy and leads to important con-clusions. The author shows mechanism of money creation in processes of intermediation in a banking system and discusses a role of a central bank and international relationships reflected in a balance of payments. He describes creation of money aggregates and argues that crisis of modern money in its economic functions results from crises of institutions of the modern financial system.
Year
Volume
46
Pages
80-122
Physical description
Contributors
References
 • Albert M., 1994, Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków.
 • Bartkowiak R., 2003, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Bogle J.C., 2009, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa.
 • Borooah V.K., 2014, Europe in an Age of Austerity, Palgrave Macmillan.
 • Friedman M., 1994, Intrygujący pieniądz, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 • Galbraith J.K., 1982, Pieniądz pochodzenie i losy, PWE, Warszawa.
 • Gostomski E., Zbieżność modeli systemów bankowych, www.bankier.pl/wiadomosc/ Zbieznosc-modeli-systemow-bankowych-1838476.html (dostęp: 02.10.2008).
 • Gotz-Kozierkiewicz D., 2010, Kryzys informacyjnej funkcji pieniądza, „Ekonomista” nr 4/2010.
 • Jański J., Koniec ery uniwersalnych banków?, http://www.karierawfinansach.pl/w-branzy/artykul/koniec-ery-uniwersalnych-bankow (dostęp: 27.01.2015).
 • Łaski K., 2009, Mity i rzeczywistość w polityce gospodarczej i w nauczaniu ekonomii, INE PAN, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno- -Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
 • Łaski K., 2015, Wykłady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Mączyńska E., 2015, Brzydota i piękno świata finansów, wywiad Rafała Wosia, „Dzien-nik Gazeta Prawna” 3-.01/01.02.2015.
 • Mishkin F.S., 2001, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa.
 • Mosler W., 2014, Siedem śmiertelnie niewinnych oszustw polityki ekonomicznej, Boiling Frog Publishing House, Warszawski Instytut Nowoczesnej Teorii Monetarnej, War-szawa.
 • Money creation in the modern economy, 2014, Bank of England Quarterly Bulleting, Q1. Bank of England.
 • Palley T.L., 2007, Financialization: What It Is and Why It Matters, The Levy Economics Institute od Bard College, Working Paper No. 525, Washington.
 • Petru R., 2014, Koniec Wolnego Rynku, Geneza kryzysu?, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Roubini N., Mihm S., 2011, Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Sopoćko A., 2015, Iluzja pieniądza, PWN, Warszawa 2015.
 • Toporowski J., 2012, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Książka i Prasa, Warszawa.
 • Walkiewicz R., 2001, Bankowość Inwestycyjna, Warszawa.
 • Żyżyński J., 1998, Pieniądz a transformacja gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Żyżyński J., 2014, Pieniądz egzogeniczny jako baza dla emerytur kapitałowych [w:] Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, red. J. Czekaj, S. Owsiak, PWE, Warszawa.
 • Żyżyński J., 2015, Pieniądz jako prawo w aspekcie kryzysu jego funkcji we współczesnej gospodarce [w:] Gospodarka na rozdrożu XXI wiek, red. A.Z. Nowak, Wydawnic-two Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41c8b7a2-e940-4a1d-bc1f-4a22906d9c04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.