PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 99-123
Article title

Polityka rozwoju regionalnego w Małopolsce w latach 2000-2007

Authors
Content
Title variants
EN
Regional development policy in the Małopolska region in 2000-2007
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prezentowanym opracowaniu omówiono niektóre ważniejsze kwestie teoretyczne regionalnego rozwoju gospodarczego. Aplikacyjne kwestie wynikające z polityki rozwoju regionalnego w Małopolsce dotyczyły programowania, planowania, projektowania oraz finansowania przemian w warunkach integracji Polski z Unią Europejską. W dalszej części artykułu w świetle obowiązujących w realizacji polityki regionalnej dokumentów, przeprowadzono analizę takich wielkości, jak Produkt Krajowy Brutto, Nakłady inwestycyjne, rodzaj obiektów oraz wartość brutto środków trwałych w ujęciach sekcji i sektorowym w latach 2000-2007. W końcowej części niniejszej pracy przedstawiono wnioski w zakresie osiągniętych rezultatów Małopolski w rozwoju gospodarczym.
EN
The article addresses some important theoretical issues of regional economic development. Problems of application resulting from the regional development of the Małopolska region referred to programming, planning, designing and financing of transformations on the terms of Poland's integration into the European Union. In the next part of the article, analysis of such units as Gross Domestic Product, investment outlays, kind of objects and gross value of fixed assets have been conducted for sectors in the years 2000-2007. The final part of the paper presents conclusions concerning results of the economic development obtained by the Małopolska region.
Year
Issue
Pages
99-123
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Basiński 2007. Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce. Polaryzacja czy równoważenie. "Przegląd Geograficzny" t. 79, nr 1.
 • Blaug M. 1994. Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-10542-9.
 • Broll R. 2006. Czynniki rozwoju regionalnego. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 • Heller J. 2000. Metody regionalnego i lokalnego kształtowania obszarów wiejskich. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 1.
 • Kosiedowski W. 2005. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Toruń: TNOiK Dom Organizatora. ISBN 83-7285-240-5.
 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 [MRPO]. 2007. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Nasiłowski M. 2005. System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Warszawa: Wyd. Key Text. ISBN 83-87251-78-X.
 • Pietrzyk I. 2001. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13240-X.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego. 2008. Kraków: Urząd Statystyczny. ISSN 1640-002X.
 • Siekierski J. 2002. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wydawnictwo MWSE. ISBN 83-917312-0-0.
 • Siekierski J. 2004. Nowe aspekty planowania polityki przestrzenno-regionalnej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Siekierski J. 2008. Ład przestrzenny i lokalizacji teorii ekonomii a konkurencyjność regionów. Roczniki Naukowe. T. 10, z. 2. Warszawa - Lublin: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
 • Strategia rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. 2006 Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. ISBN 83-923833-0-3.
 • Waldziński D. 2005. Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. ISBN 83-72990-386-6.
 • Wielka Encyklopedia Narodowa. 2004. T. 21, hasło: polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14115-8.
 • Województwo Małopolskie, Podregiony. Powiaty. Gminy. 2008. Kraków: Urząd Statystyczny. ISSN 1732-6923.
 • Zalewski A. (red.). 2005. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wyd. SGH. ISBN 83-7378-129-3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41fa7382-5895-4f32-8320-349f961ad309
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.