Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 49 | 359-376

Article title

Ocalić od zapomnienia. Żyli dla Kościoła i świata

Authors

Content

Title variants

EN
To Save from Oblivion. They Lived for the Church and the World
DE
Bewahren vor der Vergessenheit. Sie lebten für die Kirche und die Welt

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
„Ocalić od zapomnienia. Żyli dla Kościoła i świata”, to artykuł upamiętniający działalność ks. J. Wojtukiewicza i A. Stefanowicz, którzy po II wojnie światowej, borykając się z wieloma trudnościami materialnymi, społecznymi i politycznymi, w ciężkich, wręcz dramatycznych warunkach stwarzali podwaliny dla rozwoju teorii i praktyki katechetycznej. Dwie wielkie osobowości, których spotkanie było bardzo inspirujące. Ich współpraca zaowocowała licznymi dziełami w zakresie wychowania integralnego i metodyki pracy wychowawczej, zwłaszcza katechetycznej. Z inicjatywy tych dwojga osób tuż po II wojnie światowej, w 1945 r. w Częstochowie powstał Instytut Katolicki – pierwsza wyższa szkoła teologiczna dla osób świeckich. Władze komunistyczne w powojennej Polsce utrudniały religijną działalność, dlatego Instytut musiał często zmieniać miejsce. Praca Instytutu Katolickiego rozwijała się w dwóch kierunkach: teoretyczno-naukowym i szkoleniowym oraz praktycznym. Instytut dostarczał Kościołowi w Polsce dobrze przygotowane i uformowane duchowo katechetki oraz zaopatrywał katechetów w praktyczne pomoce do prowadzenia katechez na wszystkich poziomach nauczania. Duchowe ideały tych dwojga osób, ich dyspozycyjność wobec Boga i troska o człowieka, połączone we wspólnym działaniu, przyniosły bardzo wymierne efekty. Wraz z Instytutem Katolickim utworzyła się i rozwijała się wspólnota ludzi, która uzyskała charakter świeckiego instytutu życia konsekrowanego.
EN
To save from oblivion. They lived for Church and the world is the article commemorating the activity of Józef Wojtukiewicz Rev. and Adela Stefanowicz, who after World War II struggling against many financial, social and political difficulties, in hard and even dramatic conditions laid the foundation of developing catechetic theory and practice. Meeting those both great personalities was inspiring. Their cooperation bore fruits in numerous research concerning integral upbringing and methodology of educational work, especially catechetic one. They founded Catholic Institute in Czestochowa in 1945 just after World War II – the first high theological school for laymen. In after war Poland communist authorities hindered religious activity and therefore the Institute had to change its location very often. The work of the Institute developed in two directions: theoretic – scientific and training and practical. The Institute delivered for Polish Church well prepared and spiritually formed catechists and equipped them with practical aids for teaching religion at different levels. Spiritual ideals of both of them, their devotion for God and caring about a human being connected with common activity brought about measurable effects. Together with the Institute the community of secular institute of consecrated life was founded and developed.
DE
Bewahren vor der Vergessenheit. Sie lebten für die Kirche und der Welt – das ist ein Artikel zur Erinnerung an die Aktivitäten von J. Wojtukiewicz und A. Stefanowicz, die nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche materiellen, sozialen und politischen Schwierigkeiten erlebten und in den schweren, sogar tragischen Umständen die Grundlagen für die Entwicklung der Theorie und Praxis der Katechese gaben. Zwei große Persönlichkeiten, die das Treffen sehr inspirierend war. Ihre Zusammenarbeit war in den zahlreichen Werken auf dem Gebiet von Bildung und Methodik der integrierten pädagogischen Arbeit sichtbar. Im 1945 gaben sie die Initiative des katholischen Institutes in Czestochowa als die erste theologische Hochschule für die Laien. Die kommunistischen Behörden in Polen verhinderten damals alle religiösen Aktivitäten und dieses Institut musste sehr häufig seinen Ort wechseln. Die Arbeit des katholischen Institut hat in zwei Richtungen entwickelt: theoretische und praktische Ausbildung. Das Institut gab der Kirche in Polen die gut vorbereiteten und geistig gebildeten Katecheten und die praktischen Werkzeuge für alle Ebenen des Bildungssystems. Die spirituellen Idealen dieser beiden Personen, ihre Verfügbarkeit für Gott und Menschen in der gemeinsamen Aktion boten sehr gute Ergebnisse. Zusammen mit dem Institut bildete sich eine Gruppe von Menschen, die die Natur des säkularen Institutes des geweihten Lebens hatte.

Year

Issue

49

Pages

359-376

Physical description

Contributors

author
  • Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-41fac2dd-b94a-40f8-9ca1-11764fb8b54f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.