Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(54) | 39-59

Article title

Kontrahenci Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie (na podstawie wpisów w księdze kasowej

Authors

Content

Title variants

EN
Contractors of count Wiktor Baworowski Library in Lviv (based on cash journal entries)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prześledzenie działalności Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego na podstawie zapisów w „Księdze kasowej”, w której notowano bieżące wydatki biblioteki. Ten powstający głównie w XX wieku rękopis, stanowi interesujące źródło informacji o funkcjonowaniu biblioteki, gdyż wynotowano w nim szereg wydatków, które rzucają nowe światło na sposób funkcjonowania instytucji. Ponadto, analiza i zestawienie poszczególnych danych, dostarcza informacji o współpracy z najbliższym otoczeniem książnicy. Dane z opisanego rękopisu pozwalają zarysować sieć powiązań handlowych Baworovianum z księgarzami i antykwariuszami polskimi i z zachodu Europy. Tekst prezentuje także inne firmy (np. introligatornie) i instytucje (np. towarzystwa naukowe) oraz osoby, które na przestrzeni lat pojawiają się w „Księdze kasowej” jako współpracujący z biblioteką.
EN
The article’s objective is to trace the activity of the Baworowscy Library, basing on entries in a “Cash Journal”, in which the Library’s expenses were being noted. This manuscript, created mostly in the 20 th century, constitutes an interesting source of information about the Library’s functioning, since a number of expenses which shed a new light on the Library’s work have been included there. Moreover, the analysis and juxtaposition of certain data brings information about the cooperation between the Library and its closest surrounding. Data from the manuscript described allows us to outline a network of trade links between the Baworovianum and booksellers and antiquaries from Poland and Western Europe. The text also describes other companies (e.g. binderies) and institutions (e.g. learned societies), as well as people, who throughout the years have appeared on the Journal’s pages as Library’s cooperators. Information included in this document are a trigger to the history of book culture in 19 th and 20 th century Lviv.

Contributors

author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

References

 • Bocheński, A. (1972). Kotula Rudolf. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 452-453). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Chamera-Nowak, A. (2008). Zarys problematyki dotyczącej Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, 18/19, 55-64.
 • Chamera-Nowak, A. (2011). Baworovianum. Cenne, Bezcenne, Utracone, (3), 34-35.
 • Eberharter, M. (2017). Wiktor hr. Baworowski: bibliofil i tłumacz. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 12, 101-115.
 • Ernst Philip Goldschmidt (1887-1954). Pobrane 10 stycznia 2018, z: https://library.leeds.ac.uk/special-collections/collection/1672
 • Gunbrynowicz i Smidt. (1971). W: A. Brikenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski (red.), Encyklopedia wiedzy o książce (szp. 847-848). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Gwioździk, J. (2014). Druki z 1. połowy XVI w. z kolekcji Zygmunta Czarneckiego w zbiorach lwowskich. Bibliotheca Nostra, (4), 70-83.
 • Gwioździk, J. i in. (2015). Ad Lectorem. W: J. Gwioździk i in. (oprac.), Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. Prints from the first half of the sixteenth century. A catalogue (s. 7-15). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytety Śląskiego.
 • Hartleb, K. (red.). (1928). Pamiętnik Trzeciego Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie, w Zielone Świątki 26/V–29/V roku. Lwów: Towarzystwo Miłośników Książki we Lwowie.
 • Holländer, E. (1932). Śp. Dr. Włodzimierz Gozdawa-Godlewski. Głos Prawa, 12, 541-543.
 • Hupfer, G. (2003). Zur Geschichte des antiquarischen Buchhandels in Wien. Wiedeń: Universität Wien.
 • Ihnatowicz, I., Biernat, A. (2002). Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Januszewska, M. (1972). Igiel. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 348-349). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kalisz, B. (oprac.). (2002). Słownik wydawcy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1 października 1926. (1926). Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza S.A.
 • Katalog książek polskich z zakresu budownictwa, inżynierii – techniki i technologii zebrany przez księgarnię H. Altenberga. (1907). Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego.
 • Katalog cenniejszych dzieł do nabycia w Księgarni Gubrynowicza i Syna we Lwowie. (1929). Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i Syna.
 • Krabina, B. (2017). Gerold & Co. W: Wien Geschichte Wiki. Pobrane 10 stycznia 2018, z: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Gerold_%26_Co.
 • Księga adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa. Rocznik 1914. (1914). Lwów: Franciszek Reichman.
 • [Konopczyński, W.] (1935). Baworowski hr. Wiktor. W: W. Konopczyński (red.), Polski słownik biograficzny (t. 1) (s. 368-370). Kraków: Polska Akademia Nauk.
 • Konopka, M. (2010), Kulturotwórcza rola lwowskich wypożyczalni książek czynnych przy księgarniach w drugiej połowie XIX wieku. Roczniki Biblioteczne, 54, 75-96.
 • Korzon, K. (1981). Polskie biblioteki fundacyjne w okresie zaborów. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 17, 255-261.
 • Księgi kasowe biblioteki 1897-1939. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Archiwum Biblioteki Baworowskich, f. 204, sygn. DE-18180
 • Łakomy-Chłosta A., Makles K. (2018). Zarys kształtowania się księgozbioru Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie. Bibliotheca Nostra, 4, ….
 • Maleczyńska, K. (1987). Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Nieć, G. (2016). Wtórny rynek książki w Polsce. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Od wydawnictwa. (1929). W: Almanach Biblioteki Narodowej w dziesięciolecie wydawnictwa 1919-1929. Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej.
 • Olbrich, W. (1940). Karl W. Hiersemann. Antiquariat, Verlag, Exportsortiment. Geschichte und Arbeitsgebiete der Firma. Lipsk: K. W. Hieremann.
 • Olbrich, W. (1972). Hiersemann, Karl. W: Neue Deutsche Biographie (t. 9). Berlin: Duncker und Humblot.
 • Opałek, M. (1928). Sto trzydzieści lat wśród książek, lwowscy anktykwarze Iglowie 1795-1928. Lwów: Towarzystwo Miłośników Książki we Lwowie.
 • Puchalski, J. (2007). Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1947. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Schmager, G. (1972). Kowal Ludwik. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 453). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1935/1936. (1935). Lwów: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Skotnicka A. (1972). Gubrynowicz Władysław. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 304-305). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Syndyk. (1966). W: W. Doroszewski (red.). Słownik języka polskiego (t. 8) (s. 972). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Spigel, J. R. (1909). Skorowidz adresowy król. stoł. miasta Lwowa. Rocznik 2. Rok 1910. Lwów: Drukarnia Artura Goldmana.
 • Szymański, M. (1989). Świat starych książek. Warszawa: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich.
 • Teodor Żychliński. (1981). W: Gąsiorowski A., Topolski J. (red.), Wielkopolski Słownik Biograficzny (s. 890). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Toczek, A. (2006). Lwowski „Miesięcznik Heraldyczny" (1908-1915) w służbie nauk pomocniczych historii. W: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki (t. 8) (s. 390-401). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Trenkler, E. (1972). Batowski Zygmunt. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 44). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Verlag Harrassowitz. Pobrane 30 lipca 2019, z: https://www.harrassowitz-verlag.de/verlagsgeschichte.ahtml.
 • Żbikowska-Migoń, A. (1973). Polska książka naukowa w oświeceniowych bibliotekach prywatnych. Roczniki Biblioteczne, 17(1-2), 39-65.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4208ac87-a7ab-4bea-bcf8-9b05b8c2c84b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.