PL EN


2015 | 1 (354) | 182-192
Article title

Konsument muzułmański w wielokulturowej Europie

Content
Title variants
EN
Muslim Consumer in the Multi-Cultural Europe
RU
Мусульманский потребитель в многокультурной Европе
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W konsekwencji napływu muzułmańskich imigrantów do państw Unii Europejskiej uformował się wzorzec religijnie uwarunkowanych zachowań konsumenckich znaczącej grupy ludności. Celem rozważań jest ukazanie dynamiki demograficznej mniejszości muzułmańskiej oraz umacniania się jej pozycji konsumenckiej i wpływu na rozrost rynku produktów halal, a także ukazanie perspektyw rozwoju tego rynku w kontekście polityki imigracyjnej Unii Europejskiej i państw członkowskich. Zastosowano metodę analizy danych demograficznych, które wymagają przystosowania do założonego celu oraz publikowanych wyników badań ankietowych zachowań konsumenckich. Stymulujący wpływ na zachowania konsumentów muzułmańskich będą miały niepowodzenia polityki integracji kulturowej państw europejskich. Uzyskana wiedza pozwoli przygotować polskich producentów do reakcji na potrzeby konsumenckie. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
In result of influx of Muslim immigrants to the European Union member states, there has formed the pattern of religiously determined consumer behaviours of a significant group of population. An aim of considerations is to show the demographic dynamics of the Muslim minority as well as strengthening its consumer position and impact on growth of the market for halal products, and also to show the perspectives of this market’s development in the context of immigration policy implemented by the European Union and its member states. The author applied the method of analysis of demographic data that require adjustment to the assumed objective and published findings of surveys on consumer behaviours. The stimulating impact on Muslim consumers’ behaviours will be exerted by failures of the policy of cultural integration of the European states. The obtained knowledge will allow preparing Polish producers to reactions to consumer needs. The article is of the research nature.
RU
В результате притока мусульманских иммигрантов к государствам-членам Европейского Союза сформировался образец религиозно обусловленного потребительского поведения значительной группы населения. Цель рассуж- дений – указать динамику демографического мусульманского меньшинства и укрепления его потребительской позиции, а также влияние на расширение рынка продуктов «халяль» и указать преспективы развития этого рынка в контексте иммиграционной политики Европейского Союза и государств-членов. Применили метод анализа демографических данных, которые нуждаются в приспособлении к поставленной цели, а также публикуемых результатов опросов по потребительскому поведению. Стимулирующее влияние на поведение потребителей-мусульман будут иметь неудачи политики культурной интеграции европейских государств. По- лученные знания позволят подготовить польских производителей к реакции на потребительские нужды. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
182-192
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • Analyse: 1989-2011. Enquêtesurl’implantationetl’evolution de l’Islam de France, Départament Opinion et Stratégiesd’Entreprise, http://www.ifop.com/media/pressdocument/343-1-document_file.pdf [dostęp: 07.03.2014].
 • Biernacka M. (2011), Imigracyjny charakter społeczeństwa hiszpańskiego, „Studia Socjologiczne”, nr 3(202).
 • Castles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cebula M. (2013), Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury?, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 • Einzelhandelüberlässt Halal- Geschäft den Türken (2010), „Die Welt”, 11.09.
 • The Future of the Global Muslim Population (2011), PEW Forum on Religion and Public Life, http://features.pewforum.org/muslim-population [dostęp: 07.03.2014].
 • Gancarz G., Wiśniewski J. (2009), Unia Europejska a wyzwania migracyjne, „Biuletyn Analiz UKIE”, nr 23.
 • Institut national de la statistiqueet des etudeséconomiques (INSEE), http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=immigrespaysnais [dostęp: 07.03.2014].
 • Khorchide M. (2008), WievielStaatbraucht der islamischeReligionsunterricht in Europa? EinVergleich der Situation des Religionsunterichts in Österreich und Deutschland, “ÖsterreichischeZeitschriftfürPolitikwissenschaft”, No. 4.
 • Kubera J. (2013), Algierczycy we Francji. Jaka integracja?, „Przegląd Zachodni”, nr 1.
 • Laisney C. (2012), L’evolution de I’alimentationen France, “Centre d’etudes et de perspective”, No. 5 – Janvier.
 • Le marché des produits halal à l’horizon 2012 (2009), Panorama du marchéetopportunités de croissance, Paysageconcurrential et forces en presence, XERFI.
 • Lesińska M. (2007), Polityka Niemiec wobec imigrantów – od systemu Gastarbeiter do systemu kraju imigracji, (w:) Matusz-Protasiewicz P., Stadtmülle E. (red.), Europa − ziemia obiecana? Doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ostrowski M. (2005), Święta wojna z dżihadem?„Polityka”, nr 29.
 • Potyrała A. (2012), Polityka imigracyjna Unii Europejskiej w świetle wydarzeń Arabskiej Wiosny Ludów, „Przegląd Zachodni”, nr 2.
 • StatistischesJahrbuch2013 (2013), StatistischesBundesamt, Wiesbaden.
 • Das Statistik – Portal, Entwicklung der Anzahl der Muslime in Deutschland von 1945 bis 2009, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/72321/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-muslimein-deutschland-seit-1945 [dostęp: 07.03.2014].
 • Straszewicz L. (1972), Francja, PWN, Warszawa.
 • Szaniawska-Schwabe M. (2009), Polityka imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Zachodni”, nr 4.
 • Trzecielińska-Polus A. (1999), Cudzoziemcy, (w:) Wolff-Powęska A. (red.), Niemcy współczesne, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Urzędowska M. (2013), Halal, czyli wypoczynek za zgodą Allaha, „Gazeta Wyborcza”, 6.02.
 • Widy M. (2005), Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Widy-Behiesse M. (2010), Kształtowanie się tożsamości muzułmańskiej w krajach francuskojęzycznych Europy, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1.
 • Wspólna agenda na rzecz integracji. Ramy integracji obywateli państw trzecich w UE, COM (2005)389.
 • Zabihah (portal internetowy), http://www.zabihah.com/b/Germany+85 [dostęp: 07.03.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-420d5509-f82d-4272-a125-0f5bd411d8ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.