PL EN


2015 | 44 cz. 1 | 153-162
Article title

Wiedza i innowacje podstawą tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy

Authors
Content
Title variants
Knowledge and Innovation – Basis of Creation of Competitive Advantage in the Knowledge Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują na umocnienie roli wiedzy, informacji i innowacji w rozwoju gospodarczym. Obserwowane zjawisko przejścia od gospodarki materiało- i kapitałochłonnej do gospodarki, której podstawą jest informacja, zasoby niematerialne, w szczególności kapitał ludzki, wiedza oraz nowe technologie jest jednym z ciekawszych zjawisk zachodzących we współczesnym świecie. Prowadzi ono do powstania nowego typu gospodarki – gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy sięga lat 90. XX w.: w 1996 r. w raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pojawiło się pierwsze kompleksowe przedstawienie tego zagadnienia. Zgodnie z definicją OECD pod pojęciem „gospodarki opartej na wiedzy” należy dopatrywać się gospodarki, która bezpośrednio bazuje na produkcji, dystrybucji oraz stosowaniu wiedzy i informacji. Według A. Koźmińskiego „gospodarka oparta na wiedzy to taka gospodarka, w której działa wiele przedsiębiorstw, które na wiedzy opierają swoją przewagę konkurencyjną” [Koźmiński, 2001, s. 87]. Z kolei M.E. Porter [Porter, 2001, s. 192] stwierdza, że przewagi konku-rencyjnej należy szukać w zdolności do bycia innowacyjnym, ciągłym podnoszeniu poziomu innowacyjności i uzyskiwaniu dzięki temu oczekiwanej efektywności. Konkurencyjność przedsiębiorstwa warunkowana jest wieloma czynnikami zarówno o charakterze zewnętrznym (polityka państwa, stan infrastruktury materialnej i intelektualnej), jak i wewnętrznym (kapitał, nowoczesne technologie, sposób zarządzania). Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i prowadzonych badaniach, wiedzę i innowację wskazuje się jako jedne z najważniejszych czynników wpływających na rozwój gospodarczy. Celem artykułu jest przedstawienie wiedzy i innowacji jako źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
EN
The experience of developed countries indicate a strengthening of the role of knowledge, information and innovation in economic development. The transition from a material and capital-intensive economy, to economy which is based on the information, resources, assets, human capital, knowledge and new technologies is one of the most interesting phenomenon in the contemporary world. It leads to form a new type of economy – the knowledge economy. The concept of knowledge-based economy reaches 90s. In 1996. in the report of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) appeared first comprehensive presentation of this issue. According to the OECD definition, the term knowledge-based economy should be connected with the economy, which is based directly on the production, distribution and use of knowledge and information. The competitiveness of businesses is conditioned by many factors both an external (state policy, the state of physical infrastructure and intellectual) and internal (capital, technology, governance). Both in the literature and conducted research, knowledge and innovation are deemed as one of the most important factors affecting on economic development. The purpose of this article is to present knowledge and innovation as sources of competitive advantage.
Year
Volume
Pages
153-162
Physical description
Contributors
 • Wydział Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Brdulak J.J., 2005, Zarządzanie widzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Borowski J., 2008, Konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Drucker P., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drucker P., 1998, Management’s News Paradigms, „Forbes Magazine”, October 1998.
 • Fic M., 2005, Gospodarka oparta na wiedzy [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Szczecin.
 • Firszt D., 2012, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu, Warszawa.
 • Jasiński A., 1992, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Kleer J., 2003, Co to jest GOW [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa.
 • Kłak M., 2010, Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 • Kowalczyk A., Nogalski B., 2007, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
 • Koźmiński A., 2001, Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa.
 • Mikuła B., Ćwiklicki M., 2001, Integracyjna rola zarządzania wiedzą, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 • Penc J., 1999, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 • Penc J., 1995, Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne, Placet, Warszawa.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Poznańska K., 2003, Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, http://www.rsi.org.pl/dane/download/innowacyjnosc_jako.pdf.
 • Prystrom J., 2013, Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego, istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa.
 • Serafin K., 2009, Zarządzanie wiedzą podstawą przewagi konkurencyjnej współczesnej organizacji [w:] Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji, red. T. Szot- Gabryś, Wyższa Szkoła Umiejętności im, Staszica w Kielcach, Kielce.
 • Skrzypek E., 2011, Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” Społeczeństwo informacyjne – regionalne aspekty rozwoju, red. nauk. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, 2001, PAN, Warszawa.
 • Welfe W., 2007, Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42164673-3ddb-40d1-9a34-49554b44969f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.