PL EN


Journal
2020 | 46 | 2 | 195-205
Article title

INDYWIDUALIZACJA NIEPEWNOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE CYFROWYM: CZY PRZYSZŁOŚĆ PRACY STAŁA SIĘ TERAŹNIEJSZOŚCIĄ?

Content
Title variants
EN
INDIVIDUALISATION OF UNCERTAINTY IN THE DIGITAL SOCIETY: HAS THE FUTURE OF WORK BECOME THE PRESENT?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Intensywny rozwój technologii oraz globalizacja powoduje nie tylko wzrost nieprzewidywalności globalnej gospodarki, stawia znak zapytania na przyszłości pracy. W artykule są przedstawione wybrane wątki dotyczące globalnego dyskursu przyszłości pracy w kontekście działań zbiorowych oraz strategii zindywidualizowanych. Akcenty i zalecenia są bezwzględnie skierowane na rozwijanie umiejętności indywidualnych, przedsiębiorczość oraz kreatywność jako wyjątkowe cechy jednostki ludzkiej. Te wątki zostały porównane z wybranymi strategiami radzenia sobie z niepewnością pracy i zmiennością rynku. W badaniu jakościowym zostały wskazane dwie tendencje. W ramach etnograficznego studium społeczności tłumaczy-freelancerów jako przedstawicieli sektora kreatywnego, zostało odnotowane istotne zaangażowanie w indywidualny rozwój umiejętności i kompetencji merytorycznych i biznesowych. Jednocześnie wykazali oni również podejście solidarnościowe, wyrażane we wsparciu wirtualnym, altruistycznym dzieleniu się wiedzą oraz dbaniem o jakość rynku.
EN
Rapid technological development and globalization not only increase the unpredictability of the global economy, but also raise questions about the future of work. The article presents selected themes concerning the global discourse on the future of work in the context of collective measures and individualised strategies. The emphasis and recommendations are strongly focused on developing individual skills, entrepreneurship and creativity, which are considered to be unique qualities of the human being. The author compares these aspects with selected strategies for dealing with job insecurity and market volatility. Two trends were identified in the qualitative study. The ethnographic study of the community of freelance translators, who represent the creative sector, showed their significant commitment to individual development of professional and business skills and competences. Also, the translators demonstrated a solidarity-based approach, expressed in virtual support, altruistic sharing of knowledge and care for the quality of the market.
Journal
Year
Volume
46
Issue
2
Pages
195-205
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic, Warszawa.
 • Ford M. (2015), Rise of the Robots. Technology and the Threat of a Jobless Future, Basic Books, New York.
 • Global Commission on the Future of Work (2019), Work for a Brighter Future. International Labour Organization, Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/cabinet/documents/publication/wcms\662410.pdf
 • Handy Ch. (1995), The Age of Unreason. Paperback Edition, Random House, NewYork.
 • Hjorth L., Horst H., Galloway A., Bell G. (2017), The Routledge Companion to Digital Ethnography. Routledge, New York.
 • ILO (2019), International Labour Organization Centenary Declaration for the Future of Work. Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2019: A/RES/73/342, https://undocs.org/en/A/RES/73/342
 • Łucjan I. (2014), Quo vadis pracowniku? Kierunki i konsekwencje przemian pracy i rynku pracy, „Humanizacja Pracy”, t. XLVII , s. 159-171.
 • Łucjan I. (2017), Przeobrażanie się pracy – jednostkowe i społeczne konsekwencje zmian, [w:] Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, s. 129-152.
 • Miller P. (2016), Freelance. Kariera zawodowa poza organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mrozowicki A., Czarzasty J. (red.) (2020), Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Neff G. (2012), Venture Labor. Work and the Burden of Risk in Innovative Industries. MIT Press, Cambridge.
 • Pańkow M., Owczarek D., Koziarek M. (2018), Nowe formy pracy w doświadczeniach pracodawców, [w:] Nowe formy pracy w Polsce, red. D. Owczarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 49-77.
 • Popiel P. (2017), “Boundaryless” in the Creative Economy: Assessing Freelancing on Upwork, “Critical Studies in Media Communication”, 34:3, s. 220-233
 • Rada Unii Europejskiej (2019), Przyszłość pracy: Unia Europejska promuje deklarację wydaną z okazji stulecia Międzynarodowej Organizacji Pracy. Projekt konkluzji, 17 października 2019, Bruksela, https://data. consilium.europa.eu/doc/document/ST-12765-2019-INIT/pl/pdf
 • Regalia I. (2020), Regulating Work in Small Firms Perspectives on the Future of Work in Globalised Economies. Palgrave Macmillan, London.
 • Skrzek-Lubasińska M., Sobiecki R. (red.) (2017), Samozatrudnienie. Konieczność czy wybór przedsiębiorczych? Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Warde A. (1994), Consumption, Identity-Formation and Uncertainty, “Sociology”, vol. 28, p. 877-898. JSTOR, www.jstor.org/stable/42857774
 • Willis R. (2019), Observations Online: Finding the Ethical Boundaries of Facebook Research, “Research Ethics”, Vol. 15(1), s. 1-17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4217e908-c06b-413a-b6c1-34edfcd85476
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.